Termíny

15.5.2017 - 23.6.2017 - Zkouškové období

1.7.2017 - 31.8.2017 - Hlavní prázdniny

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Poradní orgány děkana

Pedagogická rada

Pedagogická rada je poradním orgánem děkana zřízená dle článku 6, odst. 9 Statutu Fakulty financí a účetnictví. Pedagogická rada se skládá ze zástupců jednotlivých kateder fakulty (každá katedra má jednoho zástupce), a předsedy, kterým je proděkanka pro pedagogickou a studijní činnost, jmenovaných děkanem. Mezi hlavní úkoly Pedagogické rady patří:

    • předkládat děkanovi návrh na akreditaci předmětů vyučovaných katedrami Fakulty v bakalářských a magisterských studijních programech,
    • předkládat děkanovi stanovisko k operativním i koncepčním otázkám studia.

Jednací řád Pedagogické rady

Vzorovou strukturu sylabu k akreditaci nového předmětu najdete zde.

Zápisy ze zasedání pedagogické rady jsou přístupné na stránce Zaměstnanci / Opatření děkana fakulty, zápisy z pedagogické rady, zápisy z kolegia děkana.

Kolegium děkana

Kolegium je poradním orgánem děkana zřízeným dle článku 6, odst. 9 Statutu Fakulty financí a účetnictví. Členy kolegia jsou děkan, proděkani, tajemnice, vedoucí kateder a předseda Akademického senátu fakulty. Kolegium se vyjadřuje k operativním i strategickým úkolům fakulty.

Zápisy z kolegia děkana jsou přístupné na stránce Zaměstnanci / Opatření děkana fakulty, zápisy z pedagogické rady, zápisy z  kolegia děkana.