Termíny

18.12.2017 - 1.2.2018 - Zkouškové období

26.1.2018 09:00 - Den otevřených dveří

26.1.2018 09:00 - VAT Fórum

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Děkan

doc. Ing. Ladislav MEJZLÍK, Ph.D.

děkan Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze

Místnost: NB104a
Telefon: 224 095 101
Fax: 224 095 109
E-mail: lmejzlik@vse.cz
Ladislav Mejzlík
doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D. absolvoval v roce 1984 VŠE v Praze, kde pracoval na katedře finančního účetnictví a auditingu nejprve jako odborný asistent, zástupce vedoucího katedry a v letech 2006-2014 jako vedoucí katedry. V roce 2014 byl zvolen děkanem Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze. V roce 1993 složil auditorské zkoušky a v letech 2010-2014 byl dvakrát zvolen prvním viceprezidentem Komory auditorů ČR. Od roku 2004 zastupuje Fakultu financí a účetnictví VŠE v Praze v Národní účetní radě a v letech 2004-2010 zastupoval ČR v European Accounting Association. Odborně se specializuje na oblast využití informačních a komunikačních technologií v účetnictví a auditingu a na regulaci a harmonizaci účetnictví v mezinárodním měřítku a v těchto oblastech je znám přednáškovou a publikační činností. Je členem poradní komise Ministerstva financí ČR pro účetnictví, členem redakčních rad odborných časopisů a členem vědeckých rad Vysoké školy ekonomické v Praze, Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze a Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomické univerzity v Bratislavě.

Vzdělání:

 • 1980 – 1984 vysokoškolské studium na VŠE v Praze, obor „ekonomické informace a kontrola“, ukončené státní závěrečnou zkouškou a obhajobou diplomové práce na téma „Variantní flexibilní rozpočty nákladů“;
 • 1986 dvousemestrální postgraduální studium vysokoškolské pedagogiky na Ústavu pro rozvoj vysokých škol Praha ukončeno zkouškou a obhajobou závěrečné práce;
 • 1991 dvouměsíční letní škola na Wirtschaftsuniversität Wien na základě stipendia rakouského ministerstva školství – ukončena zkouškou;
 • 1993 auditorská zkouška – získáno osvědčení auditora Komory auditorů České republiky;
 • 1998 – 2003 doktorské studium na VŠE v Praze, obor účetnictví a finanční řízení podniku, ukončeno obhajobou doktorské disertační práce „Soudobé účetní formy a techniky“ a získán titul Ph.D.;
 • 2006 habilitační řízení na Fakultě financí a účetnictví VŠE v Praze ukončené získáním titulu docent.

Zaměstnání:

 • 1984 – nyní Vysoká škola ekonomická v Praze – asistent a odborný asistent na katedře účetnictví Fakulty financí a účetnictví; od roku 1994 zástupce vedoucí katedry finančního účetnictví, od roku 2006 vedoucí katedry finančního účetnictví a auditingu; od 1. dubna 2014 děkan Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze
 • 1985 – 1989 částečný pracovní úvazek jako metodik informační soustavy Autoturist Praha.
 • 1990 částečný pracovní úvazek v Investiční bance jako metodik správy portfolia cenných papírů;

Pedagogická činnost:

 • 1998 - dosud vybudování, garantování a přednášení kurzu „Využití počítačů v účetnictví“
 • 2000 - dosud příprava a vedení odborných seminářů na téma „Vybrané problémy implementace IFRS v ČR“ a "Využití ICT v účetnictví"
 • 2010 - dosud výuka předmětu "Standardizace finančního účetnictví (Standardizace účetních výkazů)" v doktorském studiu oboru Účetnictví a finanční řízení podniku na FFÚ VŠE v Praze.
 • 2006 - dosud školitel doktorandů v doktorském studijním programu "Účetnictví a finanční řízení podniku.
 • 2000 - dosud příprava a přednášení kursů celoživotního vzdělávání „Mezinárodně uznávané účetní standardy“ a „Finanční účetnictví pro pokročilé“ pořádané katedrou finančního účetnictví pro veřejnost a rovněž semestrálních kurzů připravovaných pro konkrétní organizace.
 • 1994 - dosud lektorský podíl na přípravě auditorů ke zkoušce pro Komoru auditorů ČR, lektorská účast v systému kontinuálního profesního vzdělávání Komory auditorů ČR, přednášky v rámci certifikace účetních Svazu účetních, vedení odborných vzdělávacích seminářů pro Nejvyšší kontrolní úřad a celá řada přednášek pro odbornou veřejnost prostřednictvím nejrůznějších vzdělávacích institucí (BOVA, VOX, IIR, Point Consulting, Controller-Institut, Komora daňových poradců ČR apod.).

Vědecko-výzkumná činnost:

 • 2008 – 2010 - GAČR "Analýza nákladů a přínosů přechodu na IFRS v českých veřejně obchodovaných společnostech", registrační číslo 402/08/0748 jako hlavní řešitel
 • 2012 – 2014 - GAČR "IFRS jako alternativní účetní standardy pro zjištění daňového základu: Dopady na konkurenceschopnost malé otevřené ekonomiky", registrační číslo P403/12/1901, jako hlavní řešitel
 • 1998 – 1999 GAČR „Analýza rozdílů účetní soustavy České republiky a mezinárodních účetních standardů, určení priorit jejich řešení“ jako člen řešitelského kolektivu
 • 2001 – 2003 GAČR „Americké účetní standardy (US GAAP) a jejich role v celosvětové harmonizaci“ jako člen řešitelského kolektivu
 • 2010 – 2012 GAČR „Komparativní analýza národních účetních a daňových systémů v EU s důrazem na přeshraniční fúze" jako člen řešitelského kolektivu
 • V letech 2000 - 2006 koordinátor a překladatelem podstatné části Mezinárodních standardů účetního výkaznictví a člen redakční rady pro jejich překlady. Od roku 2004 zástupce ČR v Review Committee pro překlady IFRS v EU.
 • V letech 2005 - 2007 podíl na projektu implementace XBRL v České republice - součást 6. rámcového projektu EU pro financování rozvoje informační společnosti v EU.
 • V letech 2005 - 2007 podíl na překladu Mezinárodních účetních standardů pro veřejný sektor (IPSAS) pro Nejvyšší kontrolní úřad ČR a člen redakční rady pro správnost překladu těchto standardů jmenované prezidentem NKÚ.
 • V letech 2005 -2012 zapojení do Výzkumného záměru Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze s názvem „Rozvoj finanční a účetní teorie a její aplikace v praxi z interdisciplinárního hlediska - spoluřešitel v podskupině „Mezinárodní harmonizace účetnictví a české účetní standardy“ a vedoucí samostatné podskupiny „Informatizace účetnictví.

Členství v mezinárodních/zahraničních odborných společnostech, redakčních radách a organizacích:

 • 1994 – dosud člen Evropské účetní asociace (EAA – European Accounting Association);
 • 2004 člen Executive Committe EAA a generální tajemník 27. výročního kongresu EAA v Praze;
 • 2005 – 2011 zvolen členem EAA Board of Representatives - národním koordinátorem Evropské účetní asociace (EAA) pro ČR;
 • 2000 – 2007 člen Redakční rady pro překlady IFRS do češtiny International Accounting Standards Committee Foundation);
 • 2004 – 2007 člen výboru pro korekturu překladů IFRS pro Evropskou unii (EU Review Committee);
 • 2005 – 2007 koordinátor projektu EU pro implementaci XBRL v ČR (součást 6. rámcového programu EU pro rozvoj informační společnosti);
 • 2005 – dosud člen Americké účetní asociace (AAA – American Accounting Association)
 • 2005 – 2007 člen Redakční rady pro překlady IPSAS do češtiny (International Federation of Accountants)

Členství v tuzemských odborných společnostech, redakčních radách a organizacích:

 • 1991 – 1993 člen Akademického senátu Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze;
 • 1991 – 2001 člen Akademického senátu VŠE v Praze;
 • 1998 – 2001 člen Ekonomické komise akademického senátu VŠE v Praze;
 • 1998 – 2001 tajemník akademického senátu VŠE v Praze
 • 2002 – 2014 člen Poradní skupiny rektora VŠE v Praze pro finance a rozpočet;
 • 1993 – dosud auditor – člen Komory auditorů ČR,
 • 1994 – dosud zkušební komisař a člen zkouškových komisí KA ČR, garant za dílčí zkoušku auditorů z ICT pro auditory;
 • 2004 – 2014 člen Výboru pro kontinuální vzdělávání Komory auditorů ČR;
 • 2004 – dosud zástupce FFÚ VŠE v Praze v Národní účetní radě;
 • 2010 – 2014 předseda Výboru pro vnější vztahy a předseda redakční rady časopisu "Auditor" vydávaného Komorou auditorů ČR
 • 2010 – 2014 první viceprezident Komory auditorů ČR
 • 2007 – dosud předseda ediční rady časopisu "Acta Oeconomica Pragensia" vydávaného VŠE v Praze

Členství ve vědeckých radách, oborových radách a komisích

 • 2008 – dosud člen vědecké rady Fakulty financí a účetnictví na VŠE v Praze
 • 2010 – dosud člen Komise pro koncepce a rozvoj účetnictví a auditu Ministra financí ČR
 • 2014 – dosud člen vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze
 • 2015 – dosud člen vědecké rady Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomické univerzity v Bratislavě

Zahraniční studijní/přednáškové pobyty a stáže:

 • 1985 dvouměsíční studijní pobyt na katedře účetnictví Moskevského ekonomicko-statistického institutu;
 • 1989 dvoutýdenní studijní pobyt na katedře účetnictví Hochschulle für Ekonomie Berlin;
 • 1991 dvouměsíční letní škola na Wirtschaftsuniversität Wien na základě stipendia rakouského ministerstva školství – ukončena zkouškou;
 • 1994 měsíční studijní pobyt University of Stirling, Skotsko v rámci výměnného programu Tempus/Phare ukončen zkouškou a diplomem;
 • 2006 přednáškový pobyt na Žitomirské státní technologické univerzitě - přednáška „Účetní systém ČR a jeho právní regulace“.
 • 2010 přednáškový pobyt na Státní ekonomické univerzitě v Oděse v MBA programu
 • 2014 výuka kurzu finančního účetnictví v Moskvě v ruštině v rámci studijního programu "Ekonomika a management" FPH

Jazykové znalosti:

 • anglicky, německy, rusky