Hodnocení přijímací zkoušky a podmínky přijetí

Kritéria rozhodování o přijetí

O přijetí rozhodne pořadí uchazečů stanovené na základě součtu bodů dosažených v testech z ekonomie a odborného předmětu. Pokud uchazeč uvede v přihlášce dva obory, z každého oboru píše samostatný test z odborného předmětu, do počtu bodů se započítává výsledek testu z ekonomie (ten píše pouze jednou) a výsledek testu z příslušného odborného předmětu. Pokud uchazeč píše dva odborné testy, získá  dvě bodová hodnocení.

Dosažený počet bodů uchazeč zjistí po absolvování přijímací zkoušky zde, minimální počet bodů potřebný k přijetí ke studiu bude zveřejněn na webu fakulty nejpozději do dvou pracovních dnů po konání přijímacích zkoušek.

Při stanovení pořadí uchazečů je postupováno následujícím způsobem:

Rozhodnutí o přijetí

Písemné rozhodnutí o přijetí převezme uchazeč u zápisu do studia, který je nutnou další podmínkou přijetí ke studiu.

Rozhodnutí o nepřijetí

Rozhodnutí o nepřijetí obdrží každý uchazeč poštou nejpozději do 31. 7. 2018. Po obdržení rozhodnutí o nepřijetí ke studiu může uchazeč požádat děkana fakulty o přezkoumání tohoto rozhodnutí.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague