Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Poradní orgány děkana

Akreditační rada (dříve Pedagogická rada)

Akreditační rada je poradním orgánem děkana zřízená dle Statutu Fakulty financí a účetnictví. Akreditační rada se skládá ze zástupců jednotlivých kateder fakulty (každá katedra má jednoho zástupce), a předsedy, kterým je proděkanka pro pedagogickou a studijní činnost, jmenovaných děkanem.

Mezi hlavní úkoly Akreditační rady patří:

  • předkládat děkanovi návrh na akreditaci předmětů vyučovaných katedrami Fakulty v bakalářských a magisterských studijních programech,
  • předkládat děkanovi stanovisko k operativním i koncepčním otázkám studia.

Dokumenty Akreditační rady:

Kolegium děkana

Kolegium je poradním orgánem děkana zřízeným dle článku 6, odst. 9 Statutu Fakulty financí a účetnictví. Členy kolegia jsou děkan, proděkani, tajemnice, vedoucí kateder a předseda Akademického senátu fakulty. Kolegium se vyjadřuje k operativním i strategickým úkolům fakulty.

Zápisy z kolegia děkana jsou přístupné na stránce Zaměstnanci / Opatření děkana fakulty, zápisy z pedagogické rady, zápisy z  kolegia děkana.