Výroční zprávy FFÚ

Výroční zpráva fakulty obsahuje souhrnné informace o činnosti fakulty a jejím hospodaření za uplynulý kalendářní rok. Zpracovává ji děkan ve spolupráci s proděkany, vedoucími kateder a ostatními spolupracovníky a předkládá ji ke schválení Akademickému senátu fakulty.

Z aktuální výroční zprávy Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze za rok 2016 vyjímáme první stranu obálky a úvodní slovo děkana:

Výroční zprávy fakulty za jednotlivé minulé roky:


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague