Doktorské studium-výjezdy do zahraničí

Výjezdy doktorandů do zahraničí

  1. Výjezd po odborné stránce doktorand vždy konzultuje se svým školitelem, který spolu s vedoucím katedry odpovídá za odbornou kvalitu každého druhu výjezdu. Stáže a další aktivity v zahraničí nejsou centrálně zajišťovány děkanátem ani rektorátem, jde primárně o aktivitu školitele a jeho doktoranda.
  2. Dlouhodobé pobyty je třeba absolvovat (realizovat) pokud možno v prezenčním studiu a nepřesouvat výjezdy do kombinované formy. Doporučenou dobou je období těsně po SDZ resp. po konci druhého ročníku studia.
  3. Absolvování části studia na zahraniční instituci v délce nejméně jednoho měsíce nebo účast na mezinárodním tvůrčím projektu s výsledky publikovanými nebo prezentovanými v zahraničí nebo jiná forma přímé účasti studenta na mezinárodní spolupráci:
    1. Student musí s žádostí o příspěvek na financování výjezdu na stáž relevantně doložit dojednání stáže (např. mail zahr. instituce, že bude přijat). Relevantní institucí pro zahraniční stáž je zahraniční vysoká škola, výzkumná instituce, nadnárodní instituce typu EC, OECD, ECB, IMF atp. Pokud student bude realizovat část svých studijních povinností v zahraniční firmě nebo zahraničním neziskovém subjektu (např. sběr/příprava/analýza firemních dat atp.), musí před výjezdem projednat plán práce na výjezdu se svým školitelem. Ve všech případech po návratu ze zahraniční stáže musí student doložit podepsané potvrzení zahr. instituce o pobytu studenta.
    2. Účast na mezinárodním tvůrčím projektu s výsledky publikovanými nebo prezentovanými v zahraničí znamená zapojení doktoranda do projektu, který je alespoň částečně vědecký a který má mezinárodní partnery nebo je mezinárodně financován resp. organizován. V rámci zapojení do projektu student (spolu) vytvoří publikovaný výsledek s příslušnou dedikací na projekt a afilací na FFÚ, který publikuje v zahraničí (v časopise nebo ve sborníku ze zahraniční konference).
    3. Za stáž se nepovažuje např. účast na školení v zahraničí. Stáž nemůže být dělena na malé úseky.

 

Detaily k financování výjezdů jsou zde.

Formuláře pro výjezd se po vyplnění odevzdávají referentce pro výzkum a doktorské studium.