Termíny

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání




Etický kodex

Související stránky

Členové akademické obce Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické

  • svým jednáním a vystupováním přispívají k upevnění vážnosti a dobrého jména Fakulty financí a účetnictví a Vysoké školy ekonomické,
  • chovají se s úctou ke všem ostatním členům akademické obce VŠE i dalším osobám na akademické půdě, respektují jejich názory a svým jednáním je neruší ani neomezují při výkonu jejich poslání na VŠE,
  • při naplňování svého poslání na VŠE nepoužívají neetické způsoby, za které se považují zejména podvod a plagiátorství. Podvodem se rozumí především použití nepovolených způsobů či pomůcek při zpracování písemných testů nebo písemné přípravy na ústní zkoušku (dílčí, státní), jakož i opisování testu (resp. písemné přípravy). Plagiátorstvím se rozumí případ, kdy je v písemném nebo ústním projevu jako vlastní prezentována práce, jejíž autorství patří někomu jinému. Zejm. se může jednat o přejímání a přeformulování části nebo celého textu bez uvedení zdroje, neoznačení doslovných citací a opakované použití stejné práce s jiným názvem či pro jiné účely,
  • dodržují regulérnost a objektivitu všech forem ověřování studijních znalostí. Nepředávají ani v jakékoliv jiné podobě nešíří bez výslovného souhlasu autora studijní materiály, včetně zkušebních testů, zkouškových otázek ani žádných jiných neveřejných materiálů sloužících k prověřování studijních znalostí,
  • při studijní, vědecké a pedagogické činnosti využívají informační zdroje výhradně způsobem, který není v rozporu s etickým jednáním, 
  • ohleduplně využívají zařízení školy a dle svých možností je chrání před zneužitím či poškozením,
  • v rámci svých možností činí kroky vedoucí k zamezení konání, které je v rozporu s tímto etickým kodexem.