Hodnocení přijímací zkoušky, podmínky přijetí do navazujícího magisterského studia

Přijímací zkouška do navazujícího magisterského studia se skládá z testu z ekonomie a z testu z odborného předmětu. Oba testy jsou společné pro všechny studijní programy navazujícího magisterského studia a nejsou tedy diferencovány podle jednotlivých programů, do nichž se uchazeči o studium hlásí. V přihlášce studenti mohou zvolit až dva studijní programy navazujícího magisterského studia (první preferovaný program a druhý alternativní program).

Kritéria rozhodování o přijetí

Při stanovení pořadí uchazečů je postupováno následujícím způsobem:

  • o přijetí rozhodne pořadí uchazečů stanovené na základě součtu bodů dosažených v testech z ekonomie a odborného předmětu
  • pokud uchazeč nedosáhne počet bodů potřebný k přijetí na první program, je automaticky zařazen do pořadí uchazečů na program, který uvedl v přihlášce na druhém místě (to znamená, že v pořadí uchazečů přeskočí případné uchazeče, kteří uvedli tento program na prvním místě, ale dosáhli nižšího počtu bodů)
  • pokud nebude uchazeč přijat a podá odvolání, může být v odvolacím řízení přijat na jakýkoliv studijní program, který uvede ve svém odvolání, opět na základě výsledků dvou absolvovaných testů.

Dosažený počet bodů uchazeč zjistí v InSIS po absolvování přijímací zkoušky.

Po rozhodnutí o přijetí ke studiu se musí uchazeč zapsat do studia, což je nutná podmínka k zahájení studia a není možné ji jakkoliv nahradit nebo opomenout.

Rozhodnutí o přijetí

  • Písemné rozhodnutí o přijetí nalezne uchazeč v Úložišti dokumentů v InSIS, a to po zápisu do studia, který je nutnou další podmínkou přijetí ke studiu.

Rozhodnutí o nepřijetí

  • Rozhodnutí o nepřijetí obdrží každý uchazeč poštou nejpozději do 31. 7. 2022. Po obdržení rozhodnutí o nepřijetí ke studiu může uchazeč podat k rukám děkana fakulty odvolání proti tomuto rozhodnutí.