Podmínky pro přijetí do bakalářského studia

Povinnost skládání přijímací zkoušky

  1. Děkan promine skládání písemné přijímací zkoušky uchazečům, kteří podali přihlášku do bakalářského studia některého ze studijních programů Fakulty financí a účetnictví a v rámci svého studia na střední škole skládají maturitní zkoušku z českého nebo slovenského jazyka. Tito uchazeči budou přijímáni na základě výsledků z matematiky a angličtiny v pololetí a na konci třetího (předposledního) ročníku a v pololetí čtvrtého (posledního) ročníku střední školy. V případě absence známky z angličtiny bude hodnocení provedeno na základě známky z jiného cizího jazyka, který uchazeči na střední škole studovali. Hranici průměrů z těchto známek, která bude rozhodující pro přijetí ke studiu, stanoví děkan fakulty po uzavření přijímání přihlášek v průběhu měsíce května. Vysvědčení za předposlední ročník střední školy a z pololetí posledního ročníku střední školy vloží uchazeči v elektronické podobě jako přílohu ke svojí přihlášce ke studiu prostřednictvím studijního informačního systému InSIS, (do sekce „Dokumenty“), jakmile budou mít obě vysvědčení k dispozici, nejpozději však do 30.4.2021, kdy se možnosti pro doplnění přihlášky uzavřou. V elektronické přihlášce bude studijním oddělením akceptován pouze konvertovaný dokument (včetně ověřovací doložky). Konverzi vysvědčení z listinné do elektronické podoby je třeba provést prostřednictvím služby Czech POINT. Bližší informace o přiložení dokumentu naleznete zde. Do přihlášky vkládejte stažený PDF soubor, nikoliv odkaz do Úschovny.
  2. Uchazečům, kterým nebude na základě studijních výsledků písemný přijímací test prominut, bude umožněno složit přijímací test z matematiky a angličtiny.
  3. Uchazeči, kteří musí skládat vstupní test z českého jazyka (cizinci, kteří nemají maturitu z českého či slovenského jazyka), budou tento test skládat online 7. 6. 2021. Na test v českého jazyka je třeba se samostatně přihlásit. Pokud zkoušku z češtiny složí úspěšně (dosáhnou tedy minimální hranice 60% bodů), mohou se zúčastnit přijímacího testu z matematiky a angličtiny spolu s ostatními uchazeči, kterým nebyl přijímací test prominut.
  4. Uchazeči s českým občanstvím, kteří studovali v zahraničí a mají povinnost předložit nostrifikaci svého středoškolského vzdělání, se budou rovněž účastnit přijímacího testu z matematiky a angličtiny.

Hodnocení přijímací zkoušky z matematiky a angličtiny

O přijetí rozhodne pořadí uchazečů stanovené na základě součtu bodů dosažených v testech z matematiky a anglického jazyka.

Při stanovení pořadí uchazečů je postupováno následujícím způsobem:

  • pokud uchazeč nedosáhne počet bodů potřebný k přijetí na první program, je automaticky zařazen do pořadí uchazečů na program, který uvedl na druhém místě (to znamená, že v pořadí uchazečů přeskočí případné uchazeče, kteří uvedli tento program na prvním místě, ale dosáhli nižšího počtu bodů),
  • pokud uchazeč nedosáhne ani počet bodů potřebný k přijetí na druhý program, je zařazen do pořadí uchazečů na program, který uvedl na třetím místě, a dále se postupuje shodně jako v předchozím případě.

Dosažený počet bodů a výsledek (ne)přijetí uchazeč zjistí v informačním systému VŠE v Praze na následujícím odkazu:

Výsledky jsou přístupné po zadání rodného čísla. Cizinci mají rodné číslo uvedené v elektronické přihlášce. Na shora uvedeném odkazu budou také po skončení testů všech fakult VŠE zveřejněny testy včetně správných odpovědí.


Rozhodnutí o přijetí

Podmínkou přijetí ke studiu je zápis do studia, který musí uchazeč provést a po něm mu vyhotovíme „Rozhodnutí o přijetí ke studiu“, které uchazeč nalezne v Úložišti dokumentů (v informačním systému VŠE v Praze InSIS).

Rozhodnutí o nepřijetí

„Rozhodnutí o nepřijetí“ bude odesláno písemně poštou nejpozději do konce června 2021. Po obdržení „Rozhodnutí o nepřijetí“ ke studiu může uchazeč podat odvolání (prostřednictvím elektronického formuláře) k rukám děkana fakulty.