Hodnocení přijímací zkoušky, podmínky pro přijetí do bakalářského studia

Zákon č. 188/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů umožnil vysokým školám změnit původně naplánovaný termín a již vyhlášená pravidla přijímacího řízení konaného v roce 2020, pokud vysoká škola vyhlásí tuto změnu (v souladu s § 3 Přijímání ke studiu) ve lhůtě nejpozději 15 dnů před konáním přijímací zkoušky a zároveň umožnil jejich konání distanční (online) formou. Na základě toho se vedení FFÚ rozhodlo upravit původní pravidla a vyhlásit nová (dále uvedená) pravidla pro akademický rok 2020/2021, která byla schválena Akademickým senátem FFÚ VŠE v Praze dne 15. 5. 2020.

Povinnost skládání přijímací zkoušky

  1. Děkan promine skládání písemné přijímací zkoušky uchazečům, kteří podali přihlášku do bakalářského studia některého ze studijních programů FFÚ a v rámci svého studia na střední škole skládají maturitní zkoušku z českého nebo slovenského jazyka. Tito uchazeči budou přijímáni na základě výsledků z matematiky a angličtiny v pololetí a na konci třetího (předposledního) ročníku a v pololetí čtvrtého (posledního) ročníku střední školy. V případě absence známky z angličtiny bude hodnocení provedeno na základě známky z jiného cizího jazyka, který uchazeči na střední škole studovali. Uchazeči byli 7. 5. 2020 vyzvání e-mailem k zaslání naskenovaných vysvědčení na e-mailovou adresu prijimacky.ffu.vse.cz, a to s termínem nejpozději do 20. 5. 2020.
  2. Uchazečům, kterým nebude na základě studijních výsledků písemný přijímací test prominut, bude umožněno složit přijímací test z matematiky a angličtiny v pondělí 22. 6. 2020, a to distanční (online) formou.
  3. Uchazeči, kteří musí skládat vstupní test z českého jazyka, jej složí distanční (online) formou v původním termínu v pondělí 8. 6. 2020. Pokud zkoušku z češtiny složí úspěšně (dosáhnou tedy minimální 60 bodové hranice), mohou se zúčastnit přijímacího testu z matematiky a angličtiny distanční (online) formou v pondělí 22. 6. 2020 spolu ostatními studenty, kterým nebyl přijímací test prominut.
  4. Uchazeči s českým občanstvím, kteří studovali v zahraničí a mají povinnost předložit nostrifikaci svého středoškolského vzdělání, se budou rovněž účastnit přijímacího testu z matematiky a angličtiny v pondělí 22. 6. 2020 distanční (online) formou.

Hodnocení přijímací zkoušky z matematiky a angličtiny

O přijetí rozhodne pořadí uchazečů stanovené na základě součtu bodů dosažených v testech z matematiky a anglického jazyka. Dosažený počet bodů uchazeč zjistí po absolvování přijímací zkoušky v InSISu.

Při stanovení pořadí uchazečů je postupováno následujícím způsobem:

  • pokud uchazeč nedosáhne počet bodů potřebný k přijetí na první program, je automaticky zařazen do pořadí uchazečů na program, který uvedl na druhém místě (to znamená, že v pořadí uchazečů přeskočí případné uchazeče, kteří uvedli tento program na prvním místě, ale dosáhli nižšího počtu bodů),
  • pokud uchazeč nedosáhne ani počet bodů potřebný k přijetí na druhý program, je zařazen do pořadí uchazečů na program, který uvedl na třetím místě, a dále se postupuje shodně jako v předchozím případě.

Dosažený počet bodů a výsledek (ne)přijetí uchazeč zjistí v informačním systému VŠE v Praze na následujícím odkazu:

Výsledky jsou přístupné po zadání rodného čísla. Cizinci mají rodné číslo uvedené v elektronické přihlášce. Na shora uvedeném odkazu budou také po skončení testů všech fakult VŠE zveřejněny testy včetně správných odpovědí.


Rozhodnutí o přijetí

Podmínkou přijetí ke studiu je zápis do studia, který musí uchazeč provést a po něm mu vyhotovíme „Rozhodnutí o přijetí ke studiu“, které uchazeč nalezne v Úložišti dokumentů (v informačním systému VŠE v Praze InSIS) a obdrží jej osobně po doložení středoškolského vzdělání maturitním vysvědčením.

Rozhodnutí o nepřijetí

„Rozhodnutí o nepřijetí“ bude odesláno písemně poštou nejpozději do konce června 2020. Po obdržení „Rozhodnutí o nepřijetí“ ke studiu může uchazeč podat odvolání (prostřednictvím elektronického formuláře) k rukám děkana fakulty.