Termíny

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

9.9.2018 09:00 - 11.9.2018 18:00 - Seznamovací kurz pro 1. ročníky

Hledat
Pokročilé hledání
Celoživotní vzdělávání

Související stránky

Fakulta financí a účetnictví nabízí pro širokou veřejnost pestrou paletu kurzů celoživotního vzdělávání. Účastníci kurzů mají možnost se jejich prostřednictvím seznámit s aktuálními teoretickými i praktickými poznatky z oblasti financí, účetnictví, oceňování, popř. si doplnit své pedagogické vzdělání. Po úspěšném absolvování kurzu získávají účastníci osvědčení vydávané dle zákona o vysokých školách.

 

 

Peněžní ekonomie a bankovnictví

Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Cílem dvousemestrálního kurzu je zprostředkovat zejména pracovníkům finančních institucí a jejich klientům aktuální teoreticko-praktické znalosti, které jsou nezbytné pro každého moderního finančního odborníka či dobrého klienta banky nebo finančního investora, ale i toho, kdo se zabývá vytvářením podmínek pro fungování finančního trhu a jeho regulací. Témata přednášek v rámci jednotlivých předmětů jsou volena tak, aby vysvětlila nejen podstatu finančních nástrojů, ale i ekonomicko-právní souvislosti fungování a regulace moderního finančního trhu a bankovního systému. Účastníci kurzu se seznámí i s tím, jak se globální finanční krize promítla jak do fungování a regulace finančních trhů, tak i do finanční teorie.

Proběhlé ročníky:

Peněžní ekonomie a bankovnictví pro ak. rok 2014/15!

Peněžní ekonomie a bankovnictví pro ak. rok 2013/14

Mezinárodně uznávané účetní standardy

Katedra finančního účetnictví a auditingu

Cílem jednosemestrálního kurzu je seznámit účastníky s výkaznictvím dle pravidel Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS). Po úvodním představení koncepce IFRS, jejich postavení ve světě a ČR včetně rozlišení mezi tzv. plnými IFRS a IFRS pro SME, je obsahem kurzu detailní rozbor jednotlivých účetních pravidel obsažených ve standardech a interpretacích IFRS. Výklad pravidel je prokládán ilustracemi reálných účetních výkazů a praktickými příklady implementace pravidel IFRS. Kurz obsahově zabezpečuje několik lektorů, kteří se dlouhodobě věnují výkladu a aplikaci pravidel IFRS, podíleli se na oficiálním překladu IFRS do češtiny a mají řadu praktických zkušeností, které účastníkům kurzu během semestru předávají.

Finanční účetnictví pro pokročilé

Katedra finančního účetnictví a auditingu

Kurz je sestaven z jednotlivých seminářů, které formou výkladu i praktických příkladů seznamují účastníky s vybranými problémy českého finančního účetnictví. Kurz poskytne účastníkům hlubší poznatky z oblasti dlouhodobého majetku, zásob, cenných papírů a derivátů, pohledávek, vybraných závazků (včetně problematiky časového rozlišování, tvorby rezerv a odložené daně) a vlastního kapitálu. Důraz je kladen na vzájemné souvislosti jednotlivých oblastí a na porovnání s řešeními přijímanými v Mezinárodních standardech účetního výkaznictví (IFRS). Samostatné přednášky jsou věnovány problematice účetní závěrky, finanční analýzy, auditu, ale i dalším aktuálním tématům. Na závěr kurzu budou posluchači seznámeni s komplexním přehledem IFRS a s dalšími perspektivami vývoje účetnictví v ČR.

Controlling jako nástroj efektivního řízení podniku NOVÝ ROČNÍK 2018/2019 OTEVŘEN

Katedra manažerského účetnictví

Dvousemestrální vzdělávací kurz je určen pracovníkům na manažerských pozicích, kteří vyhodnocují a řídí finanční pozici a výkonnost podniku nebo svěřené oblasti (generální ředitelé, finanční a ekonomičtí ředitelé), a pracovníkům, kteří jsou zodpovědní za informační podporu řízení a tvorbu manažerských informačních systémů (controlleři a manažerští účetní). Základním cílem kurzu je prohloubení znalostí jeho
účastníků v oblasti hodnotového řízení podniků a zvýšení kvality, komunikace mezi pracovníky poskytujícími účetní informace a manažery, kteří tyto informace potřebují při řízení podniku."

Doplňující pedagogické studium

Katedra didaktiky ekonomických předmětů

Doplňující pedagogické studium je určeno absolventům magisterského (inženýrského) stupně vysoké školy ekonomického směru, kteří již učí na středních či vyšších odborných školách nebo mají v budoucnu o tuto práci zájem. Absolvování tohoto studia umožňuje inženýrům ekonomům získat druhou, pedagogickou kvalifikaci. Studium je zaměřeno na pedagogiku, psychologii, didaktickou techniku. Významnou součástí studia jsou didaktiky ekonomických předmětů.

Od září roku 2010 bude studium pro nové posluchače organizováno jako dvousemestrální distanční ve formě konzultací, které se organizují 1 x za 14 dní (vždy v pondělí), a bude zakončeno závěrečnou zkouškou a napsáním závěrečné práce, která se na závěr studia obhajuje před komisí. Po jejím úspěšném složení získá absolvent Osvědčení o pedagogické způsobilosti pro vyučování ekonomickým předmětům na středních a vyšších odborných školách.

Písemná a elektronická komunikace pro střední a vyšší odborné školy ekonomického zaměření

Katedra didaktiky ekonomických předmětů

Kurz umožňuje učitelům získat znalosti, jak organizovat výuku tak, aby žáci získali dovednosti k ovládání klávesnice počítače desetiprstovou hmatovou metodou a uměli vyhotovovat na počítači různé druhy písemností v normalizované úpravě. Poskytuje učitelům přehled o tom, jak mají žáci získat vědomosti o obsahové náplni a stylizaci obchodních dopisů. Učitelé si osvojí metodiku, jak vést žáky ke komunikaci prostřednictvím elektronické pošty a jak pracovat s webovými stránkami.

Kurz povede učitele k tomu, aby uměli pracovat se žáky v odborné učebně vybavené počítači nebo elektronickými psacími stroji. Učitelé získají též přehled o tom, jak při výuce využívat výukové programy, např. ZAV nebo ATF.

 

 

Pracovníci Fakulty financí a účetnictví personálně zajišťují i kurzy pořádané Institutem oceňování majetku:

Oceňování nemovitostí

Institut oceňování majetku

Absolventi kurzu získají znalosti potřebné jak pro tržní oceňování, tak pro oceňování na základě vyhlášek platných v jednotlivých obdobích. Hlavní důraz je ovšem kladen na tržní oceňování, přičemž se na výuce obvykle podílejí i zahraniční experti. Součástí výuky je stavební minimum, které je pro posluchače s jiným než stavebním vzděláním koncipováno šířeji.

Po úspěšném zakončení kurzu získá účastník osvědčení VŠE, které je Ministerstvem spravedlnosti uznáno za doklad o absolvování speciální výuky požadované pro znaleckou činnost ve smyslu ustanovení § 4, odst. 1, písm. b) Zákona č. 36/1967 Sb. o znalcích a tlumočnících.

Oceňování podniku

Institut oceňování majetku

Obsah kurzu je zaměřen tak, aby student získal základní vědomosti a dovednosti potřebné k ocenění podniku a jeho funkčních částí. V rámci kurzu jsou posluchači seznamováni s problematikou práv a povinností znalců, právních aspektů oceňování podniku, marketingového řízení podniku a jeho postavení na trhu, financování podniku, finančního účetnictví, soustavy a nástrojů hospodářského rozboru podniku, podnikového plánování a finančního plánu podniku, analýzou majetku a majetkového ocenění podniku, oceňování podniku s využitím výnosových metod a souhrnného ocenění, oceňování podniku na základě informací kapitálového trhu, oceňování nehmotného majetku, účetních a daňových aspektů podnikových fúzí.

Po úspěšném zakončení kurzu získá účastník osvědčení VŠE, které je Ministerstvem spravedlnosti uznáno za doklad o absolvování speciální výuky požadované pro znaleckou činnost ve smyslu ustanovení § 4, odst. 1, písm. b) Zákona č. 36/1967 Sb. o znalcích a tlumočnících.