Mimořádné studium

Akademický rok 2018/2019

Charakteristika a zaměření mimořádného studia

V rámci programů celoživotního vzdělávání nabízí Fakulta financí a účetnictví možnost mimořádného studia vybraných předmětů. Toto studium je určeno především k doplnění znalostí a vědomostí absolventů středních a vysokých škol.

Studium trvá jeden nebo dva semestry a je realizováno za úplatu (v závislosti na počtu zapsaných předmětů a jejich kreditovému ocenění). Po úspěšném absolutoriu získá účastník studia osvědčení, v rámci mimořádného studia ovšem nelze získat ucelené vysokoškolské vzdělání. Účastníci mimořádného studia nejsou studenty VŠE a nemají tedy z tohoto titulu studentské výhody. Mimořádné studium může být vhodnou formou studia zejména pro

Předměty absolvované v rámci mimořádného studia lze v souladu s článkem 12 Studijního a zkušebního řádu VŠE  a Vyhláškou děkana č. 2/2012 o uznávání studijních povinností v případě pozdějšího přijetí k řádnému studiu uznat jako absolvované, pokud budou součástí studijního oboru, na který bude uchazeč přijat.

Nabídka předmětů v rámci mimořádného studia

V rámci mimořádného studia si lze zapsat  výhradně předměty vyučované katedrami Fakulty financí a účetnictví, k jejich zapsání je zapotřebí souhlas vedoucího katedry garantující příslušný předmět.

Aktuální nabídka předmětů a jejich obsah je k dispozici ve veřejném katalogu předmětů.

Podmínky přijetí do mimořádného studia

Poplatek za studium

Poplatek za mimořádné studium jednoho předmětu za jeden třinácti týdenní semestr se stanoví jako součin 700 Kč * počet ECTS kreditů předmětu. Poplatek za studium je třeba uhradit na účet číslo 1828782/0800, variabilní symbol 100028.

Způsob přihlašování

Uchazeč o mimořádné studium vyplní Přihlášku k mimořádnému studiu, která musí obsahovat

a odevzdá ji nejpozději do 14. září 2018 paní Horáčkové, (m.č. 110 NB tel. 224 095 144, lucie.horackova@vse.cz) v úředních hodinách:

Po 8.30 – 11.30 13.00 – 15.00
St  8.30 – 11.30 13.00 – 15.00
Pá 8.30 – 11.30

Rozhodnutí o přijetí

O přijetí do mimořádného studia rozhodne děkan fakulty do 17. září 2018. Uchazečům přijatým do mimořádného studia budou vygenerovány přihlašovací údaje do studijního informačního systému, které si mohou vyzvednout na studijním oddělení u paní Horáčkové v úředních hodinách (po předchozí telefonické domluvě lze i mimo úřední hodiny) nebo mohou požádat o zaslání poštou.

Výuka v zimním semestru 2019/2019 začíná 17. září 2018.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague