Odborné kurzy FFÚ pro veřejnost

Máte zájem o kvalitní odborné kurzy či MBA z oblasti financí a účetnictví?

Scroll

O Kurzech FFÚ

Naše kurzy jsou vedeny renomovanými experty z fakulty či jiných institucí.
Akcentujeme praktickou využitelnost nabytých znalostí a dovedností a moderní obsah.

MBA Program Odborné kurzy Další vzdělávání pedag. pracovníků
→ MBARE → Controlling
→ Peněžní ekonomie a bankovnictví
→ Znalci a odhadci majetku
→ Nový zákon o účetnictví
→ Účetnictví a daně
Doplňující pedagogické studium
→ Moderní vyučovací metody
→ Jak ve škole nevyhořet – stres v profesi učitele
→ Písemná a elektronická komunikace
Pedagogická konference

MBA program

MBA program MBARE

MBA program Nemovitosti a jejich oceňování poskytuje účastníkům znalosti potřebné pro činnost odborníka na trhu s nemovitostmi. Absolvent bude znát ekonomické souvislosti trhu s nemovitostmi. Důraz je kladen na tržní oceňování nemovitostí, podmínky financování a investic. Účastníci se seznámí s právní úpravou související s oceňováním nemovitostí.

Program je koncipován jako čtyřsemestrální mezinárodně uznávaný program distančního celoživotního vzdělávání. Výuku kurzů zajišťují renomovaní odborníci z praxe, i pedagogové z VŠE.

Odborné kurzy

Controlling jako nástroj efektivního řízení podniku

Program je určen primárně pracovníkům na manažerských pozicích i controllerům. Je ale přínosný pro všechny, kteří pracují s výstupy z informačních a účetních systémů a potřebují porozumět jejich skutečnému obsahu a významu pro řízení firmy.

Tento dvousemestrální kurz je zaměřen zejména na pravidla řízení nákladů a ziskovosti podniků, vyhodnocování efektivnosti podnikových procesů a schopnosti transformace strategických cílů do výkonnostních úkolů.

Předností programu je kombinace prakticky zaměřeného výkladu s řešením případových studií a příkladů z praxe, které problematiku a její využití ilustrují.

ESG v teorii a praxi
Institut udržitelných financí FFÚ  nabízí 2-denní kurz „ESG v teorii a praxi“. Výuka bude obohacena o prezentace a zkušenosti externích lektorů z KPMG a PwC, kteří ESG problematiku řeší v praxi. ESG je koncept, který se stává stále důležitějším v oblasti podnikání. ESG znamená měřitelná kritéria pro hodnocení udržitelnosti v oblastech životního prostředí (Environmental), sociální (Social) a řízení společnosti (Governance).
ESG v teorii a praxi je unikátní kurz, který se bude konat v prostředí VŠE a představí Vám nejen teorii, ale i základní praktické věci. Nejdříve se seznámíte se základními pojmy v oblasti ESG a udržitelných financí.  Poté tyto teoretické základy využijete pro řešení konkrétních praktických situací formou případových studií (např. ESG reporting, indikátory, rizika a regulace), které povedou odborníci z praxe. Po úspěšném ukončení kurzu obdržíte ESG Certifikát VŠE.
Peněžní ekonomie a bankovnictví

Cílem tohoto dvousemestrálního kurzu je zprostředkovat pracovníkům finančních institucí aktuální poznatky, které jsou nezbytné pro každého finančního odborníka, finančního investora, ale i toho, kdo se zabývá vytvářením legislativy pro fungování finančního trhu. Kurz účastníkům objasní všechny významné aspekty fungování moderního finančního trhu, zahrnuje i problematiku měnové politiky, regulace a legislativního rámce včetně aktuálních otázek v EU a ČR.

Kurz je určen zejména pro pracovníky bank, investičních a dalších finančních institucí, může doplnit potřebné znalosti pracovníkům finančních oddělení firem a posílit tak jejich pozici při jednání s bankami či získávání finančních prostředků na finančním trhu a rovněž zlepšit jejich analytické schopnosti.

Kurzy pro znalce a odhadce majetku

Institut oceňování majetku VŠE ve spolupráci s vyučujícími katedry financí a oceňování podniku nabízejí čtyřsemestrální kurzy ve specializacích:

  • oceňování nemovitých věcí,
  • oceňování podniků,
  • oceňování cenných papírů a finančního majetku,
  • oceňování nehmotného majetku.
Nový zákon o účetnictví

Kurz seznámí účastníky s nejdůležitějšími body nového zákona o účetnictví. Hlavní pozornost bude věnována klíčovým koncepčním změnám, která budou mít zásadní dopady na účetnictví, resp. účetní výkaznictví.

Vybrané účetní problémy a jejich vztah k daním

Kurz se zaměřuje na komplexní problémy účetního výkaznictví (např. dlouhodobá aktiva, zásoby, pohledávky, vlastní kapitál) a jejich dopady do daňové oblasti.

Kurzy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Doplňující pedagogické studium pro inženýry ekonomy

Tento kurz umožňuje účastníkům získat pedagogickou kvalifikaci pro výuku ekonomických předmětů na středních a vyšších odborných školách a k výuce finanční gramotnosti na 2. stupni ZŠ. Kurz je určen mimo jiné učitelům ekonomických předmětů, kteří si ekonomickou kvalifikaci doplňují o kvalifikaci pedagogickou a inženýrům v ekonomické praxi, kteří se připravují na přechod do škol a chtějí získat pedagogickou kvalifikaci.

Studium je třísemestrální realizované kombinovanou formou a praktická příprava je zde podpořena řízenou pedagogickou praxí. Absolventi kurzu získají Osvědčení o pedagogické způsobilosti pro vyučování ekonomickým předmětům na SŠ a VOŠ a pro výuku finanční gramotnosti na 2. stupni základních škol.

Moderní vyučovací metody v ekonomickém vzdělávání

Katedra didaktiky ekonomických předmětů pravidelně vypisuje kurzy doplňujícího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti ekonomických předmětů. Vzdělávací kurzy jsou zaměřeny na moderní a inovativní metody výuky a na zlepšení schopností vyučujících zvládat výuku a překonávat výzvy v oblasti pedagogiky.

Jak ve škole nevyhořet – stres v profesi učitele a možnosti jeho zvládání

Kurz je zaměřen na zvládání stresu v učitelské profesi. Učitelská profese je svojí podstatou stresové zaměstnání. Stresové vlivy zde nelze eliminovat a mnohdy ani minimalizovat, lze však aktivně rozvíjet techniky umožňující jejich efektivní zvládání. Budou prezentovány nezbytné teoretické poznatky o působení stresových vlivů včetně jejich aplikačního přesahu. Účastníci si vyzkouší některé z technik práce se stresem zaměřených na problém (současně provedou sebediagnostiku míry stresového prožívání a včetně orientačního sebeobslužného všeobecně dostupného Inventáře projevů syndromu vyhoření od manželů Tamary a Jiřího Tošnerových z roku 2002) a další metody seberozvoje.

Rozšiřující studium učitelství: Písemná a elektronická komunikace

Tento kurz umožňuje účastníkům získat pedagogickou kvalifikaci pro výuku předmětu Písemná a elektronická komunikace na základních, středních a vyšších odborných školách.

Kurz je určen učitelům základních, středních a vyšších odborných škol, kteří si rozšiřují svoji aprobaci o výuku tohoto praktického předmětu. Studium je zaměřeno na konkrétní vzdělávací obsah, který se vztahuje k výuce Písemné a elektronické komunikace s důrazem na didaktiku písemné a elektronické komunikace, ovládnutí klávesnice hmatovou metodou, základy ekonomiky, právní minimum, metody online výuky a digitální vzdělávací nástroje, didaktiku ekonomických předmětů aj.

Studium je dvousemestrální realizované kombinovanou formou a praktická příprava je podpořena řízenou pedagogickou praxí.

Pedagogická konference KFÚA

Katedra finančního účetnictví a auditingu každoročně pořádá pedagogickou konferenci pro pedagogické pracovníky v ekonomických a účetních předmětech, která je akreditována MŠMT jako další vzdělávání pedagogických pracovníků. Konference je věnována aktuálním tématům a novinkám v oblasti účetnictví a daní.

Weby Vysoké školy ekonomické v Praze využívají pro optimalizaci svého obsahu a poskytovaných služeb cookies. Prosíme o udělení souhlasu s jejich uložením.

Vyberte služby, pro které chcete povolit využívání cookies: