Odpovědi na časté otázky uchazečů (FAQ)

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ – PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

Nemohu najít vysvědčení z předposledního a posledního ročníku. Mohu vložit Katalogový list?

OdpověďPro doložení průměru známek z matematiky a angličtiny, případně jiného studovaného jazyka, a následnou možnost prominutí přijímacích testů, je třeba doložit vysvědčení úředně ověřená, konvertovaná do elektronické podoby prostřednictvím Czech POINT. V případě, že v pololetí posledního ročníku dostanete místo vysvědčení katalogový list, můžete jej k doložení svého prospěchu použít, pokud obsahuje tyto údaje: jméno(a) a příjmení, datum narození nebo rodné číslo, podpis a razítko školy nebo elektronický podpis ředitele školy*). Katalogový list musí být také vložený jako úředně ověřený, konvertovaný soubor viz výše.

*) Pokud katalogový list obdržíte s elektronickým podpisem ředitele, jedná se už o ověřený soubor ověřený elektronický soubor a můžete jej rovnou vložit do nepovinných dokumentů v přihlášce.

Nemohu se znovu dostat do své e-přihlášky?

Odpověď: Na úvodní straně Elektronické přihlášky https://insis.vse.cz/prihlaska/ je aplikace „generování nového hesla“.

Omylem jsem založil/a více přihlášek. Mohu je všechny použít?

Odpověď: Můžete uplatnit pouze jednu přihlášku, na které máte uvedený jako prioritní program, o který máte největší zájem. Jeden nebo dva další alternativní (náhradní) programy můžete vybrat v této přihlášce, v dlaždici Údaje o e-přihlášce jako alternativní. Platbu proveďte pouze jednu, ve stanovené výši pro aktuální rok, s variabilním symbolem přihlášky, který je uveden v dlaždici Platba.

Nevím, kde zvolit druhý a třetí program?

Odpověď: Otevřete si přihlášku přihlašovacímu údaji, které jste dostal/a mailem (nedoporučuji heslo měnit). V dlaždici Údaje o e-přihlášce otevřete roletku alternativní typ A a vyberte program, stejně můžete zvolit z bakalářského studia 3. program v roletce B (u magisterského studia není možná volba 3. programu). Volba alternativních programů je možná pouze do zaplacení přihlášky a převedení/akceptování/ přihlášky studijním oddělením. Potom se už vaše změny v akceptované přihlášce na studijním oddělení neprojeví.

Nemohu v nabídce přihlášky nalézt svou střední školu?

Odpověď: Nejde-li Vám dohledat škola podle názvu, který měla v době maturity, tak napište obecný nebo podobný název školy a v rozbalené nabídce škol hledejte podle ulice a města, kde jste studoval/a.  Pak vyhledejte obor studia, také hledejte ten nejpodobnější. Rok maturity zadáváte skutečný rok nebo aktuální rok, kdy budete maturovat.


ZMĚNA STUDIJNÍHO PROGRAMU PŘI ZÁPISU

Zúčastnil/a jsem se přijímacích zkoušek na FFÚ. Nedopadly ovšem moc dobře, obdržel/a jsem ABC bodů. Z toho vyplývá, že jsem byl/a přijat/a na program XX.  Mohu se zapsat do XX programu a zároveň požádat o přezkumné řízení? A v případě změny rozhodnutí děkana fakulty je možné zrušit zápis do programu XX a nechat se zapsat do YY programu?

Odpověď: Technicky vzato se odvolání zabývá jen žádostmi studentů nepřijatých ke studiu. Existuje však možnost změny programy, po zápisu do studijního programu, na který jste byl/a přijat/a můžete přes InSIS požádat o změnu studijního programu. Podmínkou ovšem je, že jste dosáhl/a při přijímacím řízení dostatečného počtu bodů pro přijetí na program, na který chce přestoupit. Žádosti o změnu studijního programu schvaluje děkan fakulty.

S postupem času jsem zjistil, že bych se zapsal raději na jiný program. Jsem přihlášen na XX , ale raději bych zvolil YY v rámci FFÚ . V testech jsem dosáhl ABC bodů, takže jsem splnil limit i pro program YY. Je ještě možná změna programu nebo už ne?

Odpověď:  V tomto případě lze požádat o změnu studijního programu prostřednictvím obecná žádosti v InSIS. Žádosti o změnu studijního programu schvaluje děkan fakulty a může vaší žádosti vyhovět pouze tehdy, pokud jste splnil bodovou hranici pro přijetí na program YY. Přestup se uskutečňuje k začátku semestru. Po změně programu je potřeba uspořádat odstudované předměty do skupin doporučeného studijního plánu nového programu. Tímto krokem se může stát, že se vám do skupiny volitelných předmětů dostane více předmětů/kreditů, než je v plánu a tyto kredity pak jsou čerpány z rezervních poukázek. Technicky je možný přestup mezi programy již k začátku první semestru studia, tedy v okamžiku, kdy ještě nemáte vystudovaný žádný předmět.


ZMĚNA STUDIJNÍHO PROGRAMU V PRŮBĚHU STUDIA

Po roce studia na jiné fakultě jsem zjistil(a), že to není úplně pro mě. Proto mě napadla možnost přestupu na FFÚ, či konání přijímacího řízení, (minulý rok jsem přijímacím řízením prošla a úspěšně byla přijata, ale, bohužel, jsem se nezapsal(a)).

Odpověď: Obávám se, že budete muset absolvovat standardní přijímací řízení příští rok. Přestup mezi fakultami je v zásadě nemožný stejně jako přijetí do studia na základě neaktuálního přijímacího řízení.

Zvažuji přechod z jednoho programu FFÚ na jiný program FFÚ. Mnou odstudované předměty se mezi uvedenými programy zatím shodují. Chtěl(a) bych se také zeptat, jestli by mi zůstala možnost získat prospěchové stipendium a možnost započítat studijní průměr do přihlášky na studium v zahraničí (dosavadní průměr mám 1,0).

Odpověď: Pro přestup je pak potřeba splnit bodovou hranici pro přijetí na studijní program, na který chcete přestoupit. Tzn. ujistit se, že byste se bývala byla dostala na FFÚ i v době, kdy jste nastoupil(a) na program, který nyní studujete. O přestup na jiný program se žádá písemně prostřednictvím obecné žádosti v InSIS a uskutečňuje se k začátku semestru. Jelikož by se jednalo o přestup v rámci fakulty, bude Váš dosavadní průměr z uznaných předmětů započítán pro účely prospěchového stipendia i výjezdu do zahraničí.


JAZYKY

Mám certifikát z AJ, pomůže mi to nějak u přijímacího řízení?

OdpověďNe, přijímací test z AJ nepromíjíme ani těm uchazečům, kteří z AJ mají certifikát, aby podmínky byly skutečně pro všechny stejné. Během studia ale přesto budete mít malou výhodu; pokud máte oficiální certifikát alespoň úrovně B2, lze si během studia nechat uznat předmět Příprava na FCE 2 a dostanete tedy 3 kredity prakticky bez práce.

V následujícím semestru bych chtěl studovat oba předměty oJ1 a oJ2 v AJ. Jde mi o to, jak to mohu provést tak, abych neporušil nějaké pravidlo. Mohu například studovat oJ1 modul 0 první část a zároveň studovat oJ2 modul 1 první část? Neporuším v následném semestru při zapsání druhých částí modulů pravidlo o studii nižších úrovní, než úroveň již absolvovaných modulů?

Odpověď: V souběžném studiu oJ1 a oJ2 nevidím problém. Pozor si ovšem dejte na registraci předmětů do správné skupiny v ISIS a na výběr modulu angličtiny do oJ2 – musí se jednat o některý z modulů 2-5. Viz:

https://ffu.vse.cz/wp-content/uploads/jazyky-pro-BS_www.pdf


SYSTÉM STUDIA

Jak je to se zkouškami. Kolik je pokusů na zkoušku, slyšel/a jsem, že je pouze jeden a ne jako na ostatních školách tři pokusy.

Odpověď: Na VŠE je na zkoušky obecně pouze jeden pokus. Známkuje se čísly a 1 (90-100 bodů), 2 (75-89 bodů), 3 (60-74 bodů) což znamená, že student zkoušku úspěšně složil. Při známce 4 (0-49 bodů) je bohužel nutné si předmět zapsat další semestr znovu a celý jej znovu absolvovat. U všech předmětů však existuje také známka 4+ (pokud student dostane za semestr body v rozmězí 50-59). V tomto případě má student možnost dodatečného přezkoušení – to je někdy ústní, někdy písemné.

V jakém případě lze požádat o opakování ročníku?

Odpověď: Tato možnost na VŠE neexistuje. Systém studia na VŠE je založen na kreditových poukázkách, které jsou čerpány při zápisu předmětů, a na začátku studia jsou každému studentovi přiděleny i tzv. rezervní poukázky. Ty jsou určeny právě na opakování neúspěšně ukončených předmětů. Jestli se Vám tedy první semestry studia nevyvedly podle představ, musíte si zapsat neúspěšně uzavřené předměty znovu. Pokud už teď víte, že nemáte dostatek poukázek k dokončení studia, doporučuji si podat znovu přihlášku k přijímacímu řízení do prvního ročníku, nebo si požádat o dodatečné přidělení poukázek. Tuto žádost schvaluje děkan fakulty.


STIPENDIUM

Na jaká stipendia můžu mít nárok a do kdy je potřeba požádat?

Odpověď: Dá se říct, že základní stipendium je to ubytovací, o které se žádá prostřednictvím InSIS (viz návod níže). Prospěchové stipendium se týká až studentů ve druhém a vyšším ročníku, žádá  se o něj obecnou žádostí v portálu studenta v InSIS do poloviny října podle podle Vyhlášky děkana 1/2010, o sociální stipendium se žádá rovněž do poloviny října.


STUDENTSKÉ KARTY ISIC

Jak bude probíhat zřízení ISIC karty?

Odpověď: Zřízení ISIC karty pro nové studenty probíhá kompletně online, postup najdete zde.


UZNÁNÍ PŘEDMĚTŮ

Studuji na fakultě XX a rád/a bych příští rok nastoupil/a na FFÚ. Napadlo mne, zda by třeba nešlo studovat příští semestr většinu předmětů z FFÚ, a pak už jako student FFÚ si nechal/a uznat všechny předměty, které jsem měl/a zvládnuté na jedničku.

Odpověď: To by samozřejmě šlo. Jen musím upozornit na důsledky. Uznat lze maximálně v rámci bakalářského studia 36 kreditů a v rámci navazujícího magisterského studia 24 kreditů, známky musí být nejhůře dvojky, za každý uznaný předmět se strhává 0,2 kreditové poukázky.