Přijímací řízení do doktorského studia

Ke studiu v některém ze dvou programů (Finance, Účetnictví a finanční řízení podniku) může být přijat každý, kdo dosáhl magisterského stupně vzdělání a splnil podmínky přijímacího řízení. Studium je od ak. roku 2020/2021 čtyřleté v prezenční nebo pětileté v kombinované formě, zakončené státní zkouškou a obhajobou disertační práce. Absolvent získává třetí stupeň vysokoškolského vzdělání a titul „doktor„, ve zkratce Ph.D. za jménem.

Studium u všech doktorských programů probíhá v českém jazyce, u programů Finance a Účetnictví a finanční řízení lze studovat i v jazyce anglickém. Za studium v anglickém programu se vybírá školné. Všechny studijní programy jsou řádně akreditovány, u programu Teorie ekonomického vzdělávání akreditace zatím probíhá a studenti do něj nejsou přijímáni. Maximální počty každoročně přijímaných doktorandů jsou uvedeny níže.

Doktorské programy jsou orientovány na výzkumnou činnost (výzkum studentů vč. zapojení do grantů, publikační činnost, výjezdy do zahraničí) a pokročilé analytické metody. Studium je individualizováno a založeno na partnerství mezi studenty a jejich školiteli. Studenti prezenční formy studia se podílejí i na výuce a získávají doktorské stipendium.

Student pro zpracování eseje pro přijímací řízení vybírá z aktuálních témat disertačních prací v českém nebo anglickém jazyce. Podrobné informace o programech jsou k dispozici zde. Podrobné informace k přijímacímu řízení jsou zveřejňovány zde.

Důležité termíny a přijímací zkoušky

  • 29. 5. 2020 poslední den podání elektronické přihlášky a jejího dodatku a zaplacení poplatku (akademický rok 2020/2021)
  • 18. 6. 2020 termín přijímací zkoušky
  • 10. 9. 2020 náhradní termín přijímací zkoušky
  • 16. 9. 2020 zápis do studia a tvorby studijního plánu u studijní referentky (akademický rok 2020/2021)
  • 23. 9. 2020 imatrikulace nově přijatých studentů a vstupní seminář do systému studia
  • 1. 10. 2020 začátek semestru v doktorských studijních programech

Uchazeč může požádat o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí ke studiu. Žádost se podává rektorovi prostřednictvím děkana příslušné fakulty, který rozhodnutí vydal, a to do 30 dnů ode dne jeho doručení.

Přijímací zkoušky

Předpokládaný počet přijatých studentů

  • Program Finance: prezenční forma max. 30 studentů, kombinovaná max. 10 studentů
  • Program Účetnictví a finanční řízení: prezenční forma max. 30 studentů, kombinovaná max. 10 studentů