Odvolání proti nepřijetí k navazujícímu magisterskému studiu

Přezkumné řízení se týká jen uchazečů nepřijatých ke studiu a začíná podáním odvolání nepřijatého uchazeče.

V rámci tohoto řízení:

  • může děkan fakulty změnit rozhodnutí o nepřijetí ke studiu a dodatečně přijmout uchazeče na studijní programy, u kterých počet zapsaných studentů nedosáhne kvóty stanovené fakultou. Podmínkou je složení přijímací zkoušky a podání žádosti o přezkoumání rozhodnutí do 30 dnů po obdržení „Rozhodnutí o nepřijetí“.
  • může rektor VŠE v Praze podle zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění, vyhovět žádosti  o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pouze v případě, že rozhodnutí děkana fakulty bylo vydáno v rozporu se zákonem, vnitřními předpisy VŠE či podmínkami přijímacího řízení na dané fakultě včetně případu, kdy by při vyhodnocování testu došlo k technické chybě
  • žádost o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí ke studiu lze podat až po té, co uchazeč obdrží poštou písemné rozhodnutí o nepřijetí ke studiu
  • o výsledku přezkumného řízení budou uchazeči vyrozuměni dopisem děkana fakulty, respektive rektora VŠE v Praze

Žádost o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí je třeba zaslat na adresu: 

Bc. Simona Korousová
Studijní oddělení Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze
nám. Winstona Churchilla 4
130 67 Praha 3 – Žižkov