Odvolání proti nepřijetí k navazujícími magisterskému studiu

Odvolací řízení se zabývá žádostmi uchazečů nepřijatých ke studiu.

V rámci tohoto řízení:

  • může děkan fakulty změnit rozhodnutí a dodatečně přijmout uchazeče na obory, u kterých počet zapsaných studentů nedosáhne kvóty stanovené fakultou. Podmínkou je složení přijímací zkoušky a podání žádosti o přezkoumání do 30 dnů po obdržení Rozhodnutí o nepřijetí;
  • může rektorka VŠE v Praze podle zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění, vyhovět žádosti  o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí pouze v případě, že rozhodnutí děkana fakulty bylo vydáno v rozporu se zákonem, vnitřními předpisy VŠE či podmínkami přijímacího řízení na dané fakultě včetně případu, kdy by při vyhodnocování testu došlo k technické chybě.
  • Žádost o přezkoumání rozhodnutí a nepřijetí ke studiu lze podat až po té, co uchazeč obdrží písemné rozhodnutí a nepřijetí ke studiu.
  • K žádosti o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí je třeba připojit kopii bakalářského diplomu, nebo jiné potvrzení dokládající ukončení bakalářského vzdělání.
  • O výsledku přezkoumání budou uchazeči vyrozuměni dopisem děkana fakulty, respektive rektorky VŠE v Praze.
  • Žádost o přezkoumání je třeba zaslat na adresu: 
Bc. Simona Korousová
Studijní oddělení Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze
nám. Winstona Churchilla 4
130 67 Praha 3 – Žižko