Odvolání proti nepřijetí k navazujícími magisterskému studiu

Odvolací řízení se týká jen uchazečů nepřijatých ke studiu začíná podáním odvolání nepřijetého uchazeče.

V rámci tohoto řízení:

  • může děkan fakulty změnit rozhodnutí a dodatečně přijmout uchazeče na programy, u kterých počet zapsaných studentů nedosáhne kvóty stanovené fakultou. Podmínkou je složení přijímací zkoušky a podání žádosti o přezkoumání do 30 dnů po obdržení „Rozhodnutí o nepřijetí“
  • může rektorka VŠE v Praze podle zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění, vyhovět žádosti  o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí pouze v případě, že rozhodnutí děkana fakulty bylo vydáno v rozporu se zákonem, vnitřními předpisy VŠE či podmínkami přijímacího řízení na dané fakultě včetně případu, kdy by při vyhodnocování testu došlo k technické chybě
  • žádost o přezkoumání rozhodnutí a nepřijetí ke studiu lze podat až po té, co uchazeč obdrží písemné rozhodnutí a nepřijetí ke studiu
  • o výsledku přezkoumání budou uchazeči vyrozuměni dopisem děkana fakulty, respektive rektorky VŠE v Praze

Žádost o přezkoumání je třeba zaslat na adresu: 

Bc. Simona Korousová
Studijní oddělení Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze
nám. Winstona Churchilla 4
130 67 Praha 3 – Žižkov