Odvolání proti nepřijetí do bakalářského studia

K čemu slouží odvolací řízení

 • Odvolací řízení se zabývá žádostmi uchazečů nepřijatých v první ke studiu
 • Někteří studenti se totiž nezapíší do studia i když k němu byli přijati, a proto po zápisech zbývá volná kapacita pro uchazeče, kteří ke studiu nebyli v první fázi přijati.
 • Aby bylo možno tyto původně nepřijaté uchazeče dodatečně přijmout, je nutné změnit Rozhodnutí o jejich nepřijetí, a to na základě jejich odvolání proti Rozhodnutí o nepřijetí, které nám zašlou.
 • Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí je třeba podat do 30 dnů po obdržení Rozhodnutí o nepřijetí na formuláři fakulty.

 Pravidla odvolacího řízení

 • Na základě odvolání může děkan fakulty změnit své rozhodnutí a dodatečně přijmout uchazeče na programy, u kterých počet zapsaných studentů nedosáhne kvóty stanovené fakultou.
 • Podmínkou je složení přijímací zkoušky a podání odvolání do 30 dnů po obdržení „Rozhodnutí o nepřijetí„, přičemž uchazeč v odvolání musí uvést programy fakulty a jejich pořadí, na které má zájem být v rámci odvolací řízení přijat.
 • Uchazeč v odvolání uvede číslicí pořadí jednotlivých programů v jakém preferuje své přijetí ke studiu.  Na základě těchto preferencí mohou být uchazeči přijati na jednotlivé programy až do jejich stanovené kapacity.
 • Pro akademický rok 2021/2022 Fakulta financí a účetnictví VŠE v Praze otevírá v bakalářském studiu následující programy:
  • Finance
  • Účetnictví a finanční řízení podniku
  • Zdanění a daňová politika
  • Bankovnictví a pojišťovnictví
 • Nezbytnou podmínkou odvolání je doložení úspěšného ukončení středoškolského vzdělání (maturity) vložením úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení (resp. jeho nostrifikace,  v případě studia v zahraničí, kromě Slovenské republiky) do informačního systému VŠE (InSIS), do sekce Dokumenty Vaší přihlášky. V případě, že uchazeč bude mít vysvědčení/nostrifikaci k dispozici až později, pak tuto skutečnost uvede v odvolání.
 • O výsledku odvolání budou uchazeči vyrozuměni Rozhodnutím děkana fakulty v InSIS v sekci: „Výsledky přijímací zkoušky„, resp. Rozhodnutím rektorky VŠE v Praze.
 • Zápis do studia pro uchazeče přijaté na základě odvolání proti Rozhodnutí o nepřijetí se bude konat v srpnu 2021, termín bude upřesněn (kontaktní osoba: studijní referentka paní Jana Stehlíková).
 • Odvolání je třeba zaslat na adresu:

Fakulta financí a účetnictví VŠE v Praze
studijní oddělení FFÚ, Jana Stehlíková 
nám. Winstona Churchilla 4
130 67 Praha 3 – Žižkov

 • Dále může vyhovět odvolání proti Rozhodnutí o nepřijetí rektorka VŠE v Praze (podle zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění),   avšak pouze v případě, že rozhodnutí děkana fakulty bylo vydáno v rozporu se zákonem, vnitřními předpisy VŠE či podmínkami přijímacího řízení na dané fakultě.