Podmínky prominutí přijímacího testu do navazujícího magisterského studia

Podmínky prominutí přijímací zkoušky

  • Uchazečům přihlášeným do magisterských studijních programů Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze pro akademický rok 2022/2023, kteří jsou absolventy bakalářského studia na FFÚ, může děkan fakulty prominout písemný test na základě jimi dosaženého studijního průměru. Informaci o prominutí přijímací zkoušky obdrží uchazeči v průběhu května 2022 na email, který uvedli ve své přihlášce.
  • Absolventi FFÚ nepřijatí na základě studijního průměru a absolventi bakalářských programů ostatních fakult VŠE a jiných vysokých škol skládají přijímací test z ekonomie a odborného předmětu.