Přihláška do navazujícího magisterského studia

Podání přihlášky

Přihlášku k přijímacím zkouškám je možno podat pouze elektronickou formou. Elektronická přihláška k navazujícímu magisterskému studiu se podává zde.

Podání elektronické přihlášky a zaplacení poplatku nejpozději do: 30. 4. 2022.

Na Fakultu financí a účetnictví je možné podat pouze jednu samostatnou přihlášku s  uvedením maximálně dvou studijních programů fakulty. Pokud má uchazeč zájem o volbu druhého programu, musí tuto volbu provést do zaplacení poplatku za přijímací řízení (po zaplacení poplatku dojde k převzetí přihlášky na studijním oddělení fakulty a změny přihlášky dále nejsou již relevantní, i když jejich provedení InSIS z pohledu studenta umožní, již se do evidence přihlášek nepřevezmou). Volba třetího programu v přihlášce není možná a bude z přihlášky smazána.

Volba programů jiných fakult VŠE je na této přihlášce nepřípustná, pokud bude přihláška obsahovat program z jiné fakulty VŠE, nebude přijata.

Podrobnější návod k postupu podávání elektronické přihlášky pro studenty, kteří neabsolvovali bakalářské studium na VŠE, najdete zde.

V případě, že uchazeč z nějakého důvodu podá druhou přihlášku, nebude tato přihláška přijata, dojde k jejímu zrušení (přijata bude ta přihláška, kterou uchazeč podal jako první v pořadí).

Poplatek za přijímací řízení

Po odeslání elektronické přihlášky obdrží uchazeč (na emailovou adresu, kterou uvede v přihlášce) číslo účtu a variabilní symbol, který uvede na příkazu k úhradě (poštovní složence) při platbě poplatku za přijímací řízení. Platby v hotovosti VŠE nepřijímá.

Poplatek za přijímací řízení činí 870,- Kč. Platí se za jednu kompletně vyplněnou přihlášku.

Při platbě poplatku ze zahraničí uvádějte variabilní symbol také do oddílu „Informace pro příjemce“.

Poplatek za přijímací řízení se v žádném případě nevrací.

Uzavření přihlášky

Uchazeč je považován za přihlášeného v okamžiku, kdy kompletně vyplní elektronickou přihlášku a na uvedený účet školy  je připsána předepsaná částka poplatku zaslaná s příslušným variabilním symbolem. Bude-li poukázaná částka nižší, nebude uchazeč zařazen mezi přihlášené studenty. Po úhradě poplatku za přijímací řízení dojde k převzetí přihlášky studijním oddělením fakulty a již ji není možno dále měnit.

Pozvánka k přijímacímu řízení

Pozvánka k přijímací zkoušce (informace o termínu, čase a místě přijímací zkoušky) bude zaslána uchazečům pouze elektronicky na emailovou adresu uvedenou v přihlášce nejpozději jeden měsíc před konáním přijímacích zkoušek.

V případě dotazů týkajících se podávání přihlášky ke studiu kontaktujte studijní referentku odpovědnou za přijímací řízení do navazujícího magisterského studia paní Simonu Korousovou e-mailem (simona.korousova@vse.cz) nebo na telefonní číslo:   224 095 118.