Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Přijímací řízení do doktorského studijního programu v akademickém roce 2017/18 v českém jazyce

Související stránky

Studijní obory doktorského studijního programu

Fakulta financí a účetnictví nabízí v rámci doktorského českého studijního programu Finance a účetnictví studium v následujících studijních oborech:

 Název oboru  Pravděpodobný
počet přijímaných
studentů
  Délka studia
/akademické roky/
 Forma studia
 standardní  maximální
 Finance  30 3 5  prezenční nebo
kombinovaná
 Účetnictví a finanční řízení podniku  25

Podmínky přijímacího řízení

Důležité termíny - obory Finance a Účetnictví a finanční řízení podniku

 • Termín odevzdání přihlášky : 15. května 2018
 • Termín přijímací zkoušky: 21. června 2018
 • Náhradní termín přijímací zkoušky: 13. září 2018

Kontakty

Přihláška ke studiu a způsob jejího podání

Na Fakultu financí a účetnictví VŠE v Praze je nutné podat samostatnou přihlášku, je možné podat pouze jednu přihlášku s možností uvedení jednoho oboru a to pouze ve formě elektronické přihlášky.

Elektronická přihláška ke studiu se podává na adrese http://prihlasky.vse.cz. Po odeslání přihlášky elektronicky obdrží uchazeč (na elektronickou adresu, kterou uvede v přihlášce) číslo účtu a variabilní symbol, který uvede na příkazu k úhradě (poštovní složence) při platbě poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením. Poplatek lze uhradit výhradně tímto způsobem. Poplatek za přijímací řízení se v žádném případě nevrací. Uchazeč je považován za přihlášeného v okamžiku, kdy je na uvedený účet školy připsána předepsaná částka poplatku zaslaná s příslušným variabilním symbolem a fakulta obdrží do stanoveného termínu i dále uvedené doklady. Bude-li poukázaná částka nižší - např. když si banka strhne manipulační poplatek (protože plátce nezajistil, aby manipulační poplatky šly k tíži plátce) - nebude uchazeč zařazen mezi přihlášené studenty.

Kromě řádného vyplnění elektronické přihlášky musí uchazeč zaslat poštou na adresu fakulty (nejlépe doporučeně) nebo osobně předat studijní referentce pro doktorské studium nejpozději do 15. května 2018 (obory Finance a Účetnictví a finanční řízení podniku),  tyto doklady:

 • dodatek k elektronické přihlášce - formulář
 • stručný odborný životopis,
 • doklad o dosaženém vysokoškolském vzdělání - ověřenou kopii diplomu a závěrečného vysvědčení. Pokud uchazeč předpokládá ukončení studia v termínu po podání přihlášky a před konáním přijímací zkoušky - přiloží k přihlášce ke studiu prohlášení o termínu předpokládaného ukončení studia. Uchazeči, kteří absolvovali vysokou školu v zahraničí, přikládají ověřenou kopii nostrifikace dokladu o absolvování magisterského (Master´s Degree) stupně vysoké školy a získaného diplomu nebo potvrzení o tom, že o ni požádali. Uvedené doklady o dosažení vysokoškolského vzdělání (včetně jejich případné nostrifikace) je uchazeč povinen předložit nejpozději v den konání přijímací zkoušky,
 • soupis publikovaných odborných prací,
 • vědeckou esej (dle oboru, na který se uchazeč hlásí) na zvolené téma z oblasti financí nebo účetnictví a finančního řízení podniku v rozsahu cca 5 stran A4 (max. 10 stran). Součástí předložené vědecké eseje je i představa o zaměření a struktuře doktorské disertační práce včetně podrobného seznamu domácí a světové literatury pojednávající o této problematice, ze které uchazeč vycházel při zpracování eseje. Uchazeči se doporučuje předem konzultovat zaměření vědecké eseje a disertační práce s docenty nebo profesory příslušných oborů. Uchazeč zašle životopis, soupis publikací a vědeckou esej také elektronicky na e-mail studijní referentky pro doktorské studium FFÚ, ukázky eseje  zde a zde
 • pokud chce uchazeč požádat o povolení vykonat přijímací zkoušky z jiného světového jazyka nežli angličtiny, zašle děkanovi nejpozději dva týdny před posledním termínem k podání přihlášky ke studiu žádost se zdůvodněním. Děkan může ve výjimečných případech povolit zkoušku z jiného jazyka z důvodu zaměření disertační práce. Rozhodnutí děkana v této věci uchazeč obdrží ještě před termínem podání přihlášky.

Podmínky pro skládání přijímacích zkoušek

Přijímací zkoušky na doktorský studijní program se může zúčastnit pouze uchazeč, který úspěšně ukončil vysokoškolské studium v magisterském studijním programu složením státní závěrečné zkoušky a obhájil diplomovou práci. Přijímací řízení je shodné pro prezenční i kombinovanou formu studia.

Přijímací zkouška se koná v termínu a místě uvedeném na pozvánce k přijímací zkoušce, kterou obdrží každý uchazeč, který podal řádně přihlášku.

Před přijímací zkouškou je uchazeč povinen

 • prokázat svoji totožnost a občanství (občanským průkazem, popř. pasem),
 • předložit originál vysokoškolského diplomu nebo jeho ověřenou kopii,
 • předložit diplomovou práci z magisterského stupně studia.

Obsah přijímacích zkoušek

Přijímací zkouška se skládá ze dvou částí

 • zkoušky z odborného předmětu (podle oboru, na který se uchazeč hlásí). Zkouška z odborného předmětu se koná formou rozpravy k problematice studijního programu, na který se uchazeč hlásí. Posuzuje se přitom odborný zájem, znalost studijního programu a celková připravenost uchazeče k doktorskému studiu. Při odborné rozpravě se předpokládá úroveň znalostí v rozsahu státní závěrečné zkoušky z odpovídající hlavní specializace magisterského stupně studia na VŠE v Praze. Znalost češtiny je u uchazečů o studium ve studijních programech v českém jazyce ověřována v rámci zkoušky z odborného předmětu,
 • zkoušky z anglického jazyka (zkoušku z jiného světového jazyka z důvodu zaměření disertační práce může ve výjimečných případech povolit na základě žádosti uchazeče děkan fakulty. Pokud chce uchazeč požádat o povolení vykonat přijímací zkoušky z jiného světového jazyka nežli angličtiny, zašle děkanovi nejpozději dva týdny před posledním termínem k podání přihlášky ke studiu žádost se zdůvodněním. Rozhodnutí děkana v této věci uchazeč obdrží ještě před termínem podání přihlášky). Zkouška z jazyku trvá cca 30 min. a obsahuje dvě části
  • četba odborného obecně ekonomického textu (15-20 řádek), sumarizace, obsah, případně překlad do češtiny,
  • rozprava na téma odborné specializace kandidáta a jeho studijních záměrů.

Hodnocení přijímací zkoušky

Každá část přijímací zkoušky, tj. odborná zkouška a zkouška z jazyka se klasifikují stupni: 1 - výborně, 2 - velmi dobře, 3 - dobře, 4 - nevyhověl.

Pokud je uchazeč z některé části přijímací zkoušky hodnocen stupněm 4 - nevyhověl, pak u přijímací zkoušky neprospěl. Komise zapíše stručné zdůvodnění tohoto výsledku. Podle výsledku přijímací zkoušky, odborného zaměření uchazeče a kapacity školitelů v daném studijním programu děkan rozhodne o přijetí či nepřijetí ke studiu.

Přijati mohou být pouze uchazeči, kteří prospěli ve všech částech přijímací zkoušky a pro něž existuje kapacita školitelů v daném studijním programu.  Platnost úspěšně vykonané přijímací zkoušky je jeden rok. V případě nepřijetí pro momentální nedostatek kapacity školitelů se může uchazeč předepsaným způsobem přihlásit v příštím termínu přijímacího řízení s žádostí o uznání úspěšně vykonané přijímací zkoušky. Studentem doktorského studia se stává uchazeč, který splnil podmínky přijímacího řízení, dnem zápisu do studia.

Odvolací řízení

Po obdržení rozhodnutí o přijetí/nepřijetí může uchazeč požádat o přezkoumání rozhodnutí. Žádost se podává rektorovi školy prostřednictvím děkana fakulty, který rozhodnutí vydal a to do 30 dnů ode dne doručení.