Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Program podpory excelentní vědeckovýzkumné a publikační činnosti pro akademické pracovníky FFÚ

Související stránky

V rámci podpory dlouhodobého koncepční rozvoje výzkumu, vývoje a inovací fakulty vyhlašuje děkan fakulty program podpory excelentní vědeckovýzkumné a publikační činnosti pro akademické pracovníky FFÚ

1. Soutěž děkana o tvůrčí volno akademického pracovníka

Podmínky účasti: Soutěže se mohou zúčastnit všichni akademičtí pracovníci s plným pracovním úvazkem na Fakultě financí a účetnictví VŠE v Praze. Tvůrčí volno bude zejména poskytováno na vytvoření a odevzdání rukopisu odborné knižní publikace nebo na vytvoření a odevzdání několika excelentních příspěvků do časopisů s pozitivním impakt faktorem nebo časopisů uvedených na seznamech recenzovaných periodik vydávaných v ČR nebo v zahraničí. Předpokládá se, že v ZS 2010/2011 budou poskytnuta maximálně dvě tvůrčí volna v délce jednoho semestru podle § 76, zákona 111/98 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků. Do soutěže podává přihlášku uchazeč, ve které shrnuje dosavadní výzkumné a publikační výsledky a zdůvodňuje využití poskytnutého tvůrčího volna. S úspěšnými uchazeči bude uzavřena smlouva o poskytnutí tvůrčího volna, kde budou upravena práva a povinnosti smluvních stran. Po dobu čerpání tvůrčího volna bude akademický pracovník plně uvolněn z pedagogické činnosti. Při řádném plnění stanovených povinností mu bude náležet mzda.

Formální náležitosti přihlášky: Uchazeči jsou povinni do 18. května 2010 vyplnit a odeslat v elektronické podobě přihlášku do soutěže, včetně vyjádření vedoucího katedry nebo jeho zástupce, a to na elektronickou adresu kokesova@vse.cz.

Způsob hodnocení: K návrhu se vyjadřuje příslušný vedoucí katedry uchazeče, proděkan pro vědu, kolegium děkana a o poskytnutí tvůrčího volna rozhoduje děkan fakulty. Při hodnocení návrhu se zejména posuzují dosavadní výzkumné a publikační výstupy a kvalita předloženého záměru využití poskytnutého tvůrčího volna včetně posouzení reálnosti jeho splnění.

2. Podpora prezentace výsledků na mezinárodních (popř. i tuzemských) konferencích

Formální náležitosti přihlášky: Zdůvodněný návrh podává uchazeč do 30. dubna 2010, popř. později, kdy vzniknou důvody pro poskytnutí podpory, referentce pro vědu a doktorské studium

Způsob hodnocení: Návrh vyhodnocuje a kontroluje proděkanka pro zahraniční vztahy ve spolupráci s proděkanem pro vědu a o poskytnutí podpory rozhoduje děkan.

3. Podpora excelentní publikační činnosti

Podmínky účasti: O podporu se mohou ucházet všichni akademičtí pracovníci na Fakultě financí a účetnictví VŠE v Praze, kterým bude publikován v roce 2010 článek v časopise impakt faktorem.

Formální náležitosti přihlášky: Autoři impaktovaných článků průběžně předávají referentce pro vědu a doktorské studium k záznamu publikované výstupu do databáze PCVS.

Způsob poskytnutí: Výplatu mimořádné odměny za publikování článků v časopise s impakt faktorem ve výši 10 000 Kč/článek zajišťuje proděkan pro vědu.

4. Podpora získávání významných externích vědecko-výzkumných grantů

Podmínky účasti: O podporu se mohou ucházet všichni akademičtí pracovníci na Fakultě financí a účetnictví VŠE v Praze, kteří získají v roce 2010 významný vědeckovýzkumný grant.

Formální náležitosti přihlášky: Řešitelé grantů, kteří získají významný externí vědeckovýzkumný grant, doloží jeho získání referentce pro vědu a doktorské studium.

Způsob poskytnutí: Návrh vyhodnocuje a kontroluje proděkan pro vědu a o poskytnutí podpory rozhoduje děkan.

5. Podpora přípravy žádostí o mezinárodní výzkumné granty

Podmínky účasti: O podporu se mohou ucházet všichni akademičtí pracovníci na Fakultě financí a účetnictví VŠE v Praze, kteří podají v roce 2010 žádost o mezinárodní vědeckovýzkumný grant.

Formální náležitosti přihlášky: Zdůvodněný návrh na získání podpory podává uchazeč do 30. dubna 2010, popř. později, kdy vzniknou důvody pro poskytnutí podpory, referentce pro vědu a doktorské studium

Způsob poskytnutí: Návrh vyhodnocuje a kontroluje proděkan pro vědu a o poskytnutí podpory rozhoduje děkan.