Prospěchová stipendia v akademickém roce 2017/2018

Podmínky pro přiznání prospěchového stipendia jsou shodné jako v minulém akademickém roce.

V souladu s Vyhláškou děkana FFÚ  č. 1/2010 o poskytování stipendií o prospěchové stipendium může student požádat výhradně formou elektronické žádosti prostřednictvím InSISu.

V žádosti uvede:

Předmět: Žádost o přiznání prospěchového stipendia

Nezbytné obsahové náležitosti:

  • studijní program a semestr studia v zimním semestru ak. roku 2017/2018  (např. bakalářský studijní program, 3. semestr)
  • průměrný prospěch z InSISu za předcházející akademický rok (v InSISu je průměrný prospěch uveden v E-indexu - viz návod, pozor - uvádějte průměrný prospěch za celý předcházející akademický rok, nikoli pouze za letní semestr)
  • počet získaných kontrolních kreditů v předcházejícím akademickém roce.

Na žádosti, které nebudou obsahovat všechny výše uvedené náležitosti, nebude brán zřetel.

Žádost odešle své studijní referentce nejpozději do 15. října 2017.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague