Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Kvalifikační práce

Související stránky

Bakalářské a diplomové práce

Základní pravidla upravující bakalářské a diplomové práce jsou obsažena ve Studijním a zkušebním řádu. Pro práce zpracovávané na Fakultě financí a účetnictví podmínky podrobněji upravuje Vyhláška děkana FFÚ č. 3/2014 upravující některé podmínky studia na FFÚ

Disertační práce

Základní pravidla upravující disertační práce jsou obsažena ve Studujním a zkušebním řádu.

Témata disertačních prací jsou vyhlašována jednotlivými školiteli každoročně před konáním přijímacího řízení.

Zveřejňování kvalifikačních prací

Dle Zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. je vysoká škola povinna zveřejňovat disertační, diplomové, bakalářské a rigorózní práce, u kterých proběhla obhajoba, včetně posudků oponentů a výsledků obhajoby prostřednictvím databáze kvalifikačních prací. Platí, že odevzdáním práce autor souhlasí se zveřejněním své práce podle tohoto zákona, bez ohledu na výsledek obhajoby.  Pravidla pro zveřejňování kvalifikačních prací na VŠE upravuje pro bakalářské a diplomové práce Článek 31 Studijního a zkušebního řádu.

"Utajení" kvalifikační práce

V případě, kdy zadané téma práce vychází ze spolupráce s jinými subjekty a student bude pra­co­vat s citlivými údaji, je možné ve verzi práce, která je určena pro zveřejnění, nahradit citlivé údaje jinými údaji, popřípadě lze část práce ve verzi určené pro zpřístupnění vynechat; rozsah vy­nechané části práce musí na základě doporučení vedoucího práce schválit děkan. Ve verzi ur­čené pro zveřejnění je pak uvedena informace, že některé údaje jsou na­hra­ze­ny, nebo že část práce je vynechána. Údaje vynechané či nahrazené ve veřejné části student uvede v příloze, která nebude veřejně přístupná. Vedoucí práce je povinen předem seznámit spolupracující sub­jekt s tím, že obhajoba práce je veřejná a že po dobu stanovenou zákonem je práce před plá­no­va­nou obhajobou v místě pracoviště zveřejněna a každý si může ze zveřejněné práce pořizovat na své náklady výpisy, opisy nebo rozmnoženiny.

O "utajení" kvalifikační práce žádá student formou elektronické žádosti v InSISu; v žádosti uvede zejména

  • název práce,
  • vedoucího práce,
  • důvody "utajení" práce,
  • specifikaci a rozsah vynechané části.

V případě, že děkan na základě doporučení vedoucího práce "utajení" práce povolí, student z práce odevzdávané v InSISu (nikoli z práce odevzdané na katedře) vynechá specifikované části, které uvede v příloze. Pouze tuto přílohu při odevzdání práce označí jako utajenou. Zadání práce, posudky práce i neutajená část práce musí být vždy uložena jako "veřejná".

O utajení kvalifikační práce student může požádat nejpozději jeden měsíc před jejím plánovaným odevzdáním.

Vyhledat práce obhajované na VŠE včetně posudků je možné zde.