Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Stanovení minimálních bodových hranic pro přijetí do oborů bakalářského studijního programu a informace pro přijaté a nepřijaté uchazeče

Související stránky

Na obory bakalářského studijního programu se začátkem studia v zimním semestru akademického roku 2013/2014 budou přijati uchazeči, kteří

 • dosáhli středoškolského vzdělání a doloží to maturitním vysvědčením (nostrifikací vzdělání ze zahraničí) podrobněji viz dále,
 •  složili úspěšně přijímací zkoušku /dosáhli z každého z testů alespoň 50 bodů/ a
 • celkem z obou testů získali alespoň následující počet bodů:
Obor Minimální počet bodů
Bankovnicví a pojišťovnictví BP 143
Zdanění a daňová politika DP 120
Finance FI 152
Účetnictví a finanční řízení podniku UC 139
Učitelství praktického vyučování v ekonomickém vzdělávání UP 102

Dosažený počet bodů uchazeč zjistí na http://insis.vse.cz/prijimacky/verejne_vysledky.pl.

Pokud uchazeč dosáhl dostatečný počet bodů k přijetí,

má zde uvedeno následující rozhodnutí:

"Splnil/a jste podmínky přijímacího řízení a po předložení všech požadovaných dokumentů budete přijat/a do studia. "

V tomto případě (uchazeč o tomto již neobdrží žádné vyrozumění poštou) - pokud chce být přijat ke studiu na příslušný obor - se musí dostavit k zápisu, který se bude konat ve dnech 8. až 12. července 2013 (9.00 – 11.00, 12.00 – 14.00 hodin na místnosti 109 NB a 110 NB) dle následujícího rozpisu:

 • 8. července 2013 - obory: Zdanění a daňová politika (DP), Učitelství prakt. vyučování v ekonom. vzdělávání (UP),
 • 9. července 2013 - obor: Bankovnictví a pojišťovnictví (BP),
 • 10. července 2013 - obor: Finance (FI),
 • 11. července 2013 - obor: Účetnictví a finanční řízení podniku (UC),
 • 12. července 2013 - pro uchazeče, kteří nepřišli na zápis v předešlých dnech  (v tento den pouze do 11.00).

Zde

V případě, že se uchazeč nebude ze závažných důvodů moci zápisu do studia osobně zúčastnit, může jej zastoupit jiná osoba na základě úředně ověřené plné moci. Pokud se přijatý uchazeč ani jim pověřená osoba zápisu v uvedených termínech nezúčastní, nebude ke studiu zapsán.

Pokud uchazeč úspěšně složil přijímací zkoušku (dosáhl z každého z testů alespoň 50 bodů), ale dosažený počet bodů nestačí na přijetí ke studiu,

má zde uvedeno následující rozhodnutí:

"Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru."

Rozhodnutí o nepřijetí obdrží uchazeč poštou nejpozději do konce června 2013.

Uchazeč může v tomto případě požádat o přezkoumání rozhodnutí. Žádost o přezkoumání podává až poté, kdy obdrží písemné vyrozumění o nepřijetí. K žádosti o přezkoumání je třeba doložit i ověřenou kopii maturitního vysvědčení, resp. ověřenou kopii nostrifikační doložky (podrobnosti viz výše). V rámci tohoto řízení může být přijat ke studiu pouze uchazeč, u kterého při zpracování testů došlo k technické chybě. Děkan rovněž může dodatečně přijmout uchazeče na obory, u kterých počet zapsaných studentů nedosáhl kvóty stanovené fakultou. Podmínkou je úspěšné složení přijímací zkoušky a podání žádosti o přezkoumání, přičemž uchazeč v žádosti musí uvést obory fakulty, na které by měl zájem být přijat.

Vzor žádosti o přezkoumání

Pokud uchazeč nesložil přijímací zkoušku (dosáhl alespoň z jednoho z testů méně než 50 bodů),

má zde uvedeno následující rozhodnutí:

"Nepřijat pro neprospěch u přijímací zkoušky."

Rozhodnutí o nepřijetí obdrží uchazeč poštou nejpozději do konce června 2013.

Uchazeč může i v tomto případě požádat o přezkoumání rozhodnutí. K žádosti o přezkoumání je třeba doložit i ověřenou kopii maturitního vysvědčení, resp ověřenou kopii nostrifikační doložky (podrobnosti viz výše). V rámci tohoto řízení může být přijat ke studiu pouze uchazeč, u kterého při zpracování testů došlo k technické chybě.

Vzor žádosti o přezkoumání

Obecné informace o odvolacím řízení

Odvolací řízení se zabývá žádostmi uchazečů nepřijatých ke studiu. Žádost o přezkoumání může podat každý uchazeč ve lhůtě do 30 dnů po obdržení Rozhodnutí o nepřijetí.

V rámci tohoto řízení:

 • rektor podle zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění, může žádosti vyhovět pouze v případě, že rozhodnutí děkana fakulty bylo vydáno v rozporu se zákonem, vnitřními předpisy VŠE či podmínkami přijímacího řízení na dané fakultě včetně případu, kdy by při vyhodnocování testu došlo k technické chybě,
 • děkan rovněž může změnit rozhodnutí a dodatečně přijmout uchazeče na obory, u kterých počet zapsaných studentů nedosáhne kvóty stanovené fakultou. Podmínkou je úspěšné složení přijímací zkoušky (dosažení alespoň 50 bodů z každého testu) a podání žádosti o přezkoumání do 30 dnů po obdržení Rozhodnutí o nepřijetí, přičemž uchazeč v žádosti o přezkoumání musí uvést obory fakulty a jejich pořadí, na které by měl zájem být v rámci odvolacího řízení přijat /uchazeč může uvést stejné nebo jiné obory jako na přihlášce, může uvést jeden či více oborů/. Uchazeči budou na jednotlivé obory, které uvedou v žádosti o přezkoumání, přijímáni do stanovené kapacity dle počtu dosažených bodů u přijímací zkoušky; rozhodující pro případné přijetí na jednotlivé obory bude dosažený počet bodů, nikoli to, na kterém místě bude obor v pořadí uveden /to znamená, že pokud se bude na některý z oborů dodatečně přijímat, budou přijati ti uchazeči, kteří uvedli tento obor v žádosti o přezkoumání (na libovolném místě) v pořadí dle dosaženého počtu bodů u přijímacích zkoušek/.
  Pro akademický rok 2013/2014 Fakulta financí a účetnictví otevírá v bakalářském studijním programu následující obory:

  • Finance
  • Účetnictví a finanční řízení podniku
  • Zdanění a daňová politika
  • Bankovnictví a pojišťovnictví
  • Učitelství praktického vyučování v ekonomickém vzdělávání

Žádost o přezkoumání je třeba zaslat nejpozději do 30 dnů po obdržení Rozhodnutí o nepřijetí na adresu:

Děkanát Fakulty financí a účetnictví
nám. Winstona Churchilla 4
130 67 Praha 3 - Žižkov

Vzor žádosti o přezkoumání

O výsledku přezkoumání budou uchazeči vyrozuměni dopisem děkana fakulty, resp. rektora VŠE koncem srpna 2013.