Free Movers

Freemover = individuální mobilita

FFÚ nabízí možnost získání finanční podpory na semestrální studium v zahraničí studentům, kteří si sami vyhledají zahraniční vysokou školu (může se jednat pouze o školu, která není stávající partnerskou školou VŠE) ve svém studijním oboru, osloví tuto instituci a zároveň FFÚ a ve shodě s oběma stranami si svůj studijní pobyt samostatně zajistí.

Pravidla programu „Freemover“ na FFÚ VŠE v Praze

Podmínka finanční podpory pro akademický rok 2022/2023

Vzhledem ke skutečnosti, že cílem FFÚ je podpořit studenty, kteří budou FFÚ i VŠE při svém studiu na zahraničních školách dobře reprezentovat, tj. u nichž lze předpokládat, že zvládnou zátěž spojenou s odborným studiem v cizím jazyce v novém prostředí s ohledem na dosud dosažené studijní výsledky.

Výše finančního příspěvku pro akademický rok 2022/2023

Výše finančního příspěvku přidělená úspěšným žadatelům bude obdobná jako výše finančního příspěvku poskytovaného studentům vysílaným na semestrální výměnné pobyty:

 1. paušální příspěvek maximálně 10 000 Kč měsíčně na pokrytí životních nákladů
 2. jednorázový příspěvek maximálně 15 000 na dopravu, víza, pojištění apod. (v doložené výši).

Postup podání žádosti

S ohledem na skutečnost, že zahraniční školy mají různé začátky semestrů a rozdílné termíny pro vystavení akceptačního dopisu, mohou studenti žádat o podporu v průběhu celého roku, tj. k podání žádosti o stipendium můžete přistoupit, kdykoliv se Vám podaří získat akceptační dopis od přijímající školy a splnit ostatní podmínky (viz výše).

 • Nejprve je třeba napsat Žádost, ve které uvedete:
 • jazyk, ve kterém bude uchazeč studovat,
 • název zvolené zahraniční školy či univerzity a termín pobytu na zahraniční univerzitě (od kdy do kdy + počet měsíců);
 • K žádosti musí být přiloženy následující přílohy:
 • Životopis v češtině a v cizím jazyce, ve kterém uchazeč zamýšlí v zahraničí studovat;
 • Motivační dopis v češtině a v cizím jazyce, ve kterém uchazeč zamýšlí v zahraničí studovat;
 • Potvrzení o znalosti cizího jazyka ve kterém uchazeč zamýšlí v zahraničí studovat (např. kopie dokladu o vykonání státní nebo mezinárodní zkoušky; nemáte-li možnost doložit svou znalost jazyka žádným z výše uvedených způsobů, obraťte se prosím na příslušnou jazykovou katedru VŠE a požádejte o potvrzení své jazykové způsobilosti)
 • Akceptační dopis ze zahraniční školy a její akademický kalendář;
 • Study Abroad Course Plan– nutno mít projednáno a potvrzeno (podepsáno) jak ze strany vysílající fakulty zastoupené proděkanem pro zahraniční vztahy, tak i ze strany zahraniční univerzity.

Formulář naleznete zde:

https://ozs.vse.cz/chci-vyjet-2/jak/freemover-letni-skoly/

Žádosti vytištěné, podepsané a opatřené všemi přílohami se odevzdávají proděkance pro zahraniční vztahy na FFÚ, doc. Ing. Marcela Zárybnické Žárové, CSc. Přijímají se pouze žádosti kompletní.