Free Movers

Freemover = individuální mobilita

FFÚ nabízí možnost získání finanční podpory na semestrální studium v zahraničí studentům, kteří si sami vyhledají zahraniční vysokou školu (může se jednat pouze o školu, která není stávající partnerskou školou VŠE) ve svém studijním oboru, osloví tuto instituci a zároveň FFÚ a ve shodě s oběma stranami si svůj studijní pobyt samostatně zajistí.

Pravidla programu „Freemover“ na FFÚ VŠE v Praze

Podmínka finanční podpory pro rok 2018

Vzhledem ke skutečnosti, že cílem FFÚ je podpořit studenty, kteří budou FFÚ i VŠE při svém studiu na zahraničních školách dobře reprezentovat, tj. u nichž lze předpokládat, že zvládnou zátěž spojenou s odborným studiem v cizím jazyce v novém prostředí s ohledem na dosud dosažené studijní výsledky.

Výše finančního příspěvku pro rok 2018

Výše finančního příspěvku přidělená úspěšným žadatelům bude obdobná jako výše finančního příspěvku poskytovaného studentům vysílaným na semestrální výměnné pobyty:

 1. paušální příspěvek maximálně 10 000 Kč měsíčně na pokrytí životních nákladů
 2. jednorázový příspěvek maximálně 15 000 na dopravu, víza, pojištění apod. (v doložené výši).

Postup podání žádosti

S ohledem na skutečnost, že zahraniční školy mají různé začátky semestrů a rozdílné termíny pro vystavení akceptačního dopisu, mohou studenti žádat o podporu v průběhu celého roku, tj. k podání žádosti o stipendium můžete přistoupit, kdykoliv se Vám podaří získat akceptační dopis od přijímající školy a splnit ostatní podmínky (viz výše).

 • Nejprve je třeba napsat Žádost, ve které uvedete:
 • jazyk, ve kterém bude uchazeč studovat,
 • název zvolené zahraniční školy či univerzity a termín pobytu na zahraniční univerzitě (od kdy do kdy + počet měsíců);
 • K žádosti musí být přiloženy následující přílohy:
 • Životopis v češtině a v cizím jazyce, ve kterém uchazeč zamýšlí v zahraničí studovat;
 • Motivační dopis v češtině a v cizím jazyce, ve kterém uchazeč zamýšlí v zahraničí studovat;
 • Potvrzení o znalosti cizího jazyka ve kterém uchazeč zamýšlí v zahraničí studovat (např. kopie dokladu o vykonání státní nebo mezinárodní zkoušky; nemáte-li možnost doložit svou znalost jazyka žádným z výše uvedených způsobů, obraťte se prosím na příslušnou jazykovou katedru VŠE a požádejte o potvrzení své jazykové způsobilosti)
 • Akceptační dopis ze zahraniční školy a její akademický kalendář;
 • Study Abroad Course Plan– nutno mít projednáno a potvrzeno (podepsáno) jak ze strany vysílající fakulty zastoupené proděkanem pro zahraniční vztahy, tak i ze strany zahraniční univerzity.

Formulář naleznete zde:

Žádosti vytištěné, podepsané a opatřené všemi přílohami se odevzdávají proděkance pro zahraniční vztahy na FFÚ, doc. Ing. Marcela Zárybnické Žárové, CSc. Přijímají se pouze žádosti kompletní.