Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Finance

Obor FINANCE je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti financí (finanční trhy, měnová teorie a politika, veřejné finance). Obsahová náplň studia zahrnuje předměty povinné a volitelné, vědecké, publikační a pedagogické povinnosti; vědecké pobyty a předběžné zaměření disertace. Tyto jsou obsaženy v individuálním studijním plánu, který je sestaven se školitelem na počátku studia, přičemž je každoročně vyhodnocován. Po splnění studijního plánu absolvuje student státní doktorskou zkoušku (finanční ekonomie, ekonomie bank a pojišťoven, teoretické a analytické problémy veřejných financí, mikroekonomické aspekty zdanění, fiskální nerovnováha, teorie a praxe měnové politiky, mezinárodní peněžní vztahy), která je komplexním prověřením znalostí z oblasti teorie financí a způsobů aplikace nových poznatků.
Závěrečnou disertační prací prokazuje student schopnost samostatné tvůrčí práce. Disertační práce obsahuje studentův vlastní výzkum přinášející nové poznatky v oblasti teorie financí a má formu výzkumné práce (monografie) nebo souhrn původních uveřejněných či k uveřejnění přijatých výsledků (článků). Mezi základní charakteristiky disertační práce na oboru finance patří zejména vědecký přístup ke zpracování tématu, používání vědeckých výzkumných metod, vědecký styl zpracování a vědecká prezentace původních výsledků.
Základním cílem doktorského oboru Finance je příprava studentů pro jejich budoucí univerzitní nebo výzkumnou činnost. Hlavní důraz je kladen na zvládnutí moderních kvantitativních metod, absolvování pokročilých finančních předmětů, vyřešení specializovaných výzkumných úkolů a jejich prezentace na odborných konferencích a zpracování a obhájení doktorské práce, mající podstatný vědecký přínos v oblasti teorie financí.

Struktura předmětů pro obor Finance

1. Předměty povinné

– organizačně zajišťuje fakulta: BP_903 Finanční trhy a instituce LS
MTP903 Monetární ekonomie a empirické modely ZS/LS
VF_901 Veřejné finance LS

2. Předměty povinně volitelné

– organizačně zajišťuje OVV:
Doktorand si na základě doporučení školitele volí jeden z uvedených dvou předmětů: MIE911 Ekonomie (Mikroekonomie – Makroekonomie) ZS/LS
MAE911 Ekonomie (Makroekonomie – Mikroekonomie) ZS/LS
Doktorand si na základě doporučení školitele volí jeden z uvedených dvou předmětů: FIL901 Filosofie a metodologie vědy ZS
STP916 Aplikovaná statistika a ekonometrie ZS

3. Předměty volitelné

  • nabízené fakultou, popř. ostatními fakultami VŠE.

Po dohodě se školitelem si v této kategorii může doktorand volit další maximálně 3 předměty potřebné pro zpracování disertační práce (viz seznamy akreditovaných předmětů pro doktorské studium).

  • cizí jazyky v rámci předmětů pro doktorské studium nabízené jazykovými katedrami.
    Doktorand má možnost vybrat si tento předmět nad rámec studijních povinností.

Doktorand plní i další povinnosti v souladu se Studijním a zkušebním řádem pro studium v doktorských studijních programech uskutečňovaných na Vysoké škole ekonomické v Praze a s předpisy fakult (v rámci Individuálního studijního plánu si doktorand zapisuje i Státní doktorskou zkoušku – v InSIS uvedena jako předmět SDZ Státní doktorská zkouška a Obhajobu disertační práce – v InSIS uvedena jako předmět ODP Obhajoba disertační práce).