-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Obhajoby disertačních prací

Informace poskytované v souladu se ustanovením zákona č. 111/1998 Sb. ve znění zákona č. 137/2016 Sb, zejména § 47b

 • Disertační práce všech doktorských studentů včetně posudků oponentů a výsledku obhajoby jsou zveřejněny v Integrovaném studijním informačním systém Vysoké školy ekonomické v Praze (InSIS VŠE) zde.
 • Všechny disertační práce odevzdané uchazečem k obhajobě na FFÚ VŠE jsou pět pracovních dnů před konáním obhajoby zveřejněny k nahlížení veřejnosti u referentky pro vědu a výzkum FFÚ VŠE (místnost NB 111) v jejích úředních hodinách.
Disertant předseda komise datum čas místnost obhajoby
Jošt, Marek prof. B. Král  24. 11. 2017  13:00 NB 104
Stavjaňová, Jana prof. K. Kubátová  20. 11. 2017  11:00 NB 104
Bártová, Hana prof. E. Pastoráková 9. 11. 2017 14:00 NB 139
Kábrt, Tomáš prof. E. Pastoráková  9. 11. 2017  15:30 NB 139
Škerlíková, Tatiana prof. H. Vomáčková
 12:45 NB 473
Poborský, František prof. H. Vomáčková
15:00 NB 473
Šindelář, Michal prof. B. Král
13:00 NB 244
Tereščenko Oleksandrovyč, Dmytro prof. H. Vomáčková
15:00 NB 104
Rybová, Jarmila prof. A. Vančurová
 11,30 NB 255
Křečková, Štěpánka prof. M. Janhuba
11:00 NB 139
Kuchyňa, Pavel prof. M. Janhuba
9:00 NB 139

Důležité informace k obhajobě disertační práce

 
 1. Přihláška k obhajobě disertační práce podává student písemně děkanovi prostřednictvím referenta pro studium v doktorském studijním programu, a to až po úspěšném složení SDZ a malé obhajobě.
 2. Spolu s písemnou přihláškou k obhajobě předkládá student:
  • stručný odborný životopis,
  • minimálně tři svázané exempláře disertační práce,
  • minimálně deset exemplářů autoreferátu disertační práce; autoreferátem se rozumí stručné shrnutí celé disertační práce o rozsahu zpravidla do 20 normostran, s uvedením cíle, obsahu, výsledků disertační práce a charakteristiky původního řešení, použité literatury, uzavřené anglickým a případně dalším cizojazyčným resumé,
  • seznam všech odborných publikovaných i nepublikovaných prací studenta, zejména recenzovaných článků, jeho vystoupení na seminářích, odborných konferencích potvrzený garantem oboru a školitelem. Práce publikované v průběhu studia musejí být zvlášť označeny.

  K přihlášce studenta připojí referentka pro doktorské studium potvrzení o vykonané SDZ a zápis z malé obhajoby.

 3. Děkan v souladu s čl. 16 jmenuje zkušební komisi, jejímuž předsedovi v součinnosti s garantem oboru postoupí náležitosti uvedené v odstavci 2. Předseda zkušební komise posoudí zejména, zda má disertační práce přiměřený rozsah a zda její téma odpovídá studovanému oboru; dále zda disertační práce má všechny formální náležitosti. Pokud se jedná o mezioborové téma, doporučuje předseda děkanovi rozšíření zkušební komise o další odborníky.
 4. Má-li disertační práce závažné nedostatky formálního charakteru, požádá předseda zkušební komise studenta o jejich nápravu a určí mu pro to přiměřenou lhůtu. Po odstranění nedostatků řízení k obhajobě disertační práce pokračuje. Pokud student trvá na obhajobě původně předložené práce, pak řízení pokračuje bez přerušení.
 5. Předseda zkušební komise navrhne děkanovi nejméně dva oponenty disertační práce; alespoň jeden z nich musí profesorem nebo docentem a nejméně jeden z nich nesmí být členem akademické obce fakulty, v jejímž rámci se obhajoba koná. Děkan bez zbytečného odkladu oponenty jmenuje nebo požádá předsedu zkušební komise o návrh jiných osob.
 6. Oponenti vypracují písemný posudek předložené disertační práce a předají jej v listinné i elektronické formě předsedovi zkušební komise, který zajistí zveřejnění v informačním systému a založení listinné podoby ve složce studenta. Závěr každého posudku vždy tvoří věta: „Práci doporučuji k obhajobě před příslušnou zkušební komisí pro obhajobu disertačních prací.“ nebo „Práci nedoporučuji k obhajobě před příslušnou zkušební komisí pro obhajobu disertačních prací.“
 7. Posudky musí být studentovi k dispozici nejpozději dva týdny před plánovanou obhajobou.
 8. O datu a místu konání obhajoby je student vyrozuměn písemně, nejméně tři týdny předem.

(Studijní a zkušební řád pro studium v doktorských studijních programech uskutečňovaných na Vysoké škole ekonomické v Praze)