Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Státní doktorské zkoušky

 

Podmínky skládání státní doktorské zkoušky

SDZ z oboru Finance a Účetnictví a finanční řízení podniku budou probíhat vždy: v LS - na konci měsíce září, v ZS - na přelomu měsíců ledna a února

  1. SDZ je komplexním prověřením znalostí studovaného oboru v rámci doktorského studijního programu. Při této zkoušce prokazuje student stupeň zvládnutí širších teoretických vědomostí, metod samostatné vědecké práce a způsobů aplikace nových poznatků v tomto studijním oboru. Obsah SDZ je vymezen předem stanovenými okruhy.
  2. SDZ je komisionální, veřejná a ústní.
  3. SDZ musí student vykonat v takovém časovém předstihu před obhajobou disertační práce, aby výsledek SDZ mohl být součástí přihlášky k obhajobě.
  4. Ke SDZ se může přihlásit student, který splnil všechny povinnosti podle čl. 11 odst. 2.
  5. SDZ probíhají zpravidla jednou za semestr. Písemnou přihlášku k SDZ musí student podat nejpozději jeden měsíc před předpokládaným datem konání SDZ. O přesném termínu a místě konání SDZ je přihlášený student uvědoměn referentem pro studium v doktorském studijním programu v dostatečném časovém předstihu písemně (v listinné nebo elektronické podobě).
  6. Součástí přihlášky k SDZ je přehled publikační činnosti potvrzený školitelem a zpráva školitele o vědecké činnosti přihlašovaného, která musí být potvrzena garantem příslušného studijního oboru.

(Studijní a zkušební řád pro studium v doktorských studijních programech uskutečňovaných na Vysoké škole ekonomické v Praze)