Teorie vyučování ekonomických předmětů

Doktorské studium oboru TEORIE VYUČOVÁNÍ EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ zabezpečuje vědeckou přípravu učitelů ekonomických předmětů v systému jejich dalšího vzdělávání. Jako forma vědecké výchovy je určeno pro zájemce, kteří ve své dosavadní činnosti projevili hluboký zájem o problematiku vzdělávání a výchovy v ekonomických vědách a mohou tento zájem prokázat odbornými aktivitami (publikační činností, spoluprací na výzkumu, praktickou pedagogickou činností).
Je nezbytným předpokladem pro zajištění odpovídající úrovně vyšších odborných škol s ekonomickým zaměřením (jak to také vyplývá z požadavků MŠMT ČR na nově zakládané VOŠ).
Jde o ekonomicko-pedagogický obor, který je charakterizován vyvážeností vědecké přípravy jak v oblasti ekonomického vzdělání, tak i v oblasti psychodidaktické. Cílem je umožnit další profesní osobnostní růst a zajistit u části učitelů také vědeckou kvalifikaci v návaznosti na pregraduální vzdělávání. Absolventi doktorského studia se budou podílet na vědecké práci zejména v oblasti tvorby učebnic, v oblasti organizace a řízení pedagogických procesů, školního managementu, ekonomiky vzdělávání atd. Uplatnění najdou i v oblasti zajišťování celoživotního vzdělávání učitelů středních škol.
Závěrečnou disertační prací prokazuje student schopnost samostatné tvůrčí práce. Disertační práce obsahuje studentův vlastní výzkum přinášející nové poznatky v oblasti teorie vyučování ekonomických předmětů a má formu výzkumné práce (monografie) nebo souboru původních a uveřejněných či k uveřejnění přijatých výsledků (článků).

Struktura předmětů pro obor Teorie vyučování ekonomických předmětů:

1. Předměty povinné

– organizačně zajišťuje fakulta: DEP901 Metodologie hospodářské pedagogiky
DEP902 Vybrané problémy psychologie

2. Předměty povinně volitelné

– organizačně zajišťuje OVV:
Doktorand si na základě doporučení školitele volí jeden z uvedených dvou předmětů: MIE911 Ekonomie (Mikroekonomie – Makroekonomie)
MAE911 Ekonomie (Makroekonomie – Mikroekonomie)
Doktorand si na základě doporučení školitele volí jeden z uvedených dvou předmětů: FIL901 Filosofie a metodologie vědy
STP916 Aplikovaná statistika a ekonometrie

3. Předměty volitelné

Po dohodě se školitelem si v této kategorii volí doktorand další 1 až 3 předměty potřebné pro zpracování disertační práce (viz seznamy akreditovaných předmětů pro doktorské studium).

Doktorand má možnost vybrat si tento předmět nad rámec studijních povinností.
Doktorand plní i další povinnosti v souladu se Studijním a zkušebním řádem pro studium v doktorských studijních programech uskutečňovaných na Vysoké škole ekonomické v Praze a s předpisy fakult (v rámci Individuálního studijního plánu si doktorand zapisuje i Státní doktorskou zkoušku – v InSIS uvedena jako předmět SDZ Státní doktorská zkouška a Obhajobu disertační práce – v InSIS uvedena jako předmět ODP Obhajoba disertační práce).


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague