Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Účetnictví a finanční řízení podniku

Řízení financí hraje v každé instituci (tím spíše v podniku) bezesporu ústřední roli. Finance podniku jsou těsně spojeny s ekonomikou, s finančním a manažerským účetnictvím; jejich vzájemným vztahům je tudíž nezbytné porozumět. Ekonomické prostředí, v němž podniky přijímají svá rozhodnutí, v té či oné míře determinuje jejich rozhodování. Finanční účetnictví je jazykem financí, ale nejen to. Poskytuje informace o finanční pozici a výkonnosti podniku, identifikuje odchylky od žádoucího stavu a poskytuje podklady pro predikce budoucího vývoje.
I když bohatost úloh souvisejících s řízením financí závisí na velikosti podniku, základní funkce jsou tomuto řízení vlastní vždy. Mezi ně patří zejména financování, investování, finanční analýza a plánování. V podmínkách globalizace finančních toků a kapitálových trhů přistupují další funkce, vyplývající jednak z nutnosti řídit finance podniku v nadnárodním kontextu, jednak prezentovat externím uživatelům informace o finanční pozici firmy ve shodě se světovými účetními standardy.
Mezi specifické úlohy patří oceňování podniku ať již v souvislosti s jeho hodnocením na kapitálových trzích, při akvizicích či pro jiné účely.
V systému vnitropodnikového hodnotového řízení podniku je neopominutelným nástrojem manažerské účetnictví, jež zajišťuje informace ve struktuře útvarové a výrobkové a umožňuje řešit tomu odpovídající množinu rozhodovacích úloh. Disponuje řadou analytických technik a modelů, u nichž v poslední době probíhá vývoj směrem k jejich propojování do integrovaných manažerských informačních systémů.
Závěrečnou disertační prací prokazuje student schopnost samostatné tvůrčí práce. Disertační práce obsahuje studentův vlastní výzkum přinášející nové poznatky v oblasti teorie vyučování ekonomických předmětů a má formu výzkumné práce (monografie) nebo souboru původních a uveřejněných či k uveřejnění přijatých výsledků (článků).

 

Struktura předmětů pro obor Účetnictví a finanční řízení podniku

1. Předměty povinné

– organizačně zajišťuje OVV: MIE911 Ekonomie (Mikroekonomie – Makroekonomie) ZS/LS
– organizačně zajišťuje fakulta: FP_901 Finanční řízení podniku ZS/LS
MU_901 Manažerské účetnictví LS
FU_902 Standardizace finančního účetnictví ZS/LS

 

2. Předměty povinně volitelné

– organizačně zajišťuje OVV:
Doktorand si na základě doporučení školitele volí jeden z uvedených dvou předmětů: FIL901 Filosofie a metodologie vědy ZS
STP916 Aplikovaná statistika a ekonometrie ZS

3. Předměty volitelné

  • nabízené fakultou, popř. ostatními fakultami VŠE.

Po dohodě se školitelem si v této kategorii může doktorand volit další maximálně 3 předměty potřebné pro zpracování disertační práce (viz seznamy akreditovaných předmětů pro doktorské studium).

  • cizí jazyky v rámci předmětů pro doktorské studium nabízené jazykovými katedrami.

Doktorand má možnost vybrat si tento předmět nad rámec studijních povinností.
Doktorand plní i další povinnosti v souladu se Studijním a zkušebním řádem pro studium v doktorských studijních programech uskutečňovaných na Vysoké škole ekonomické v Praze a s předpisy fakult (v rámci Individuálního studijního plánu si doktorand zapisuje i Státní doktorskou zkoušku – v InSIS uvedena jako předmět SDZ Státní doktorská zkouška a Obhajobu disertační práce – v InSIS uvedena jako předmět ODP Obhajoba disertační práce).