Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Státní závěrečná zkouška z hlavní specializace

Související stránky

Student, který splní všechny podmínky pro přihlášení ke státní zkoušce (získá 105 kreditů ve struktuře předepsané studijním plánem a má všechny známky zaneseny v InSIS, pokud tomu tak u posledních zkoušek není, musí požádat zkoušejícího, aby tak učinil), požádá formou elektronické žádosti v InSIS studijní referentku o potvrzení splnění těchto podmínek. V předmětu žádosti uvede „Uzavření indexu“. Studenti oboru Finance v žádosti musí uvést katedry, na kterých budou skládat státní zkoušky.

V InSIS si student předem zapíše dle svého oboru dílčí státnicové předměty, ze kterých chce skládat zkoušku; dílčí státnicové předměty jsou vypsány jako mimosemestrální kurz v rámci „Moje studium – Portál studenta – Mimosemestrální kurzy“. Státnicové předměty musí být zapsány v tom semestru, ve kterém z nich bude student skládat státní zkoušky.

Poté, co studentovi studijní referentka elektronicky potvrdí splnění podmínek, odevzdá nebo přepošle potvrzení o „Uzavření indexu“ (dle zvyklostí katedry) sekretářce katedry, kde bude státní zkoušku konat.

Studijní obor – hlavní specializace Název dílčího státnicového předmětu Katedra  spravující SZZ Garant předmětu
Bankovnictví a pojišťovnictví  BP BP1_1 Bankovnictví a pojišťovnictví KBP doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D.
BP2_1 Monetární ekonomie KMTP prof. Ing. Zbyněk Revenda, CSc.
Finance  FI FI1_7 Monetární a fiskální ekonomie KMTP, KVF prof. Ing. Martin Mandel, CSc.
prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D.
FI2_8 Bankovnictví a finanční řízení podniku KBP, KFOP doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D.
doc. Ing. Milan Hrdý, Ph.D.
Finance a oceňování podniku  FO FO1_1 Oceňování podniku KFOP prof. Ing. Miloš Mařík, CSc.
FO2_1 Finanční řízení a oceňování majetku
Finanční inženýrství  FG FG1_1 Ekonomie a finanční trhy KBP doc. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D.
FG2_1 Finanční modelování a řízení rizik
Účetnictví a finanční řízení podniku  UC UC1_2 Finanční účetnictví a auditing - do 31. srpna 2015 KFUA prof. Ing. Libuše Mullerová, CSc.
UC1_2 Finanční účetnictví a auditing - od 1. září 2015
UC2_4 Manažerské informace a finanční řízení podniku prof. Ing. Miloš Mařík, CSc.
prof. Ing. Bohumil Král, CSc.
Učitelství ekon. předmětů pro střední školy  UP UP1_1 Pedagogika a psychologie KDEP prof. PhDr. Libor Pavera, CSc.
UP2_1 Didaktika ekonomických předmětů
Zdanění a daňová politika  DP DP1_2 Fiskální a daňová teorie KVF prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D.
DP2_2 Zdanění

Dle dispozic katedry vypisující státní zkoušky se student sám, respektive prostřednictvím sekretářky katedry (postup určují katedry), v InSIS přihlásí na konkrétní termíny zkoušek z jednoho či obou dílčích státnicových předmětů (katedra je oprávněna určit termíny, na které se student může hlásit). Studenti hlavní specializace Finance se musí na jeden dílčí státnicový předmět přihlásit na termín vypsaný katedrou, na které zpracovali diplomovou práci, u druhého dílčího státnicového předmětu si mohou vybrat z termínů vypsaných oběma katedrami spravujícími státní zkoušky z daného předmětu.

Přiřazení jednotlivých studentů ke zkušebním komisím zveřejní katedra nejpozději tři dny před konáním státní zkoušky.

Obsah zkoušky z dílčích státnicových předmětů určují státnicové okruhy:

Obor Státnicové okruhy z dílčího státnicového předmětu
 Bankovnictví a pojišťovnictví BP1_1 Bankovnictví a pojišťovnictví
 BP2_1 Monetární ekonomie
 Finance FI1_7 Monetární a fiskální ekonomie - viz InSIS
FI2_8 Bankovnictví a finanční řízení podniku - viz InSIS
 Finance a oceňování podniku FO1_1 Oceňování podniku
FO2_1 Finanční řízení a oceňování majetku
 Finanční inženýrství FG1_1 Ekonomie a finanční trhy
FG2_1 Finanční modelování a řízení rizik
 Účetnictví a finanční řízení podniku UC1_2 Finanční účetnictví a auditing 
UC2_4 Manažerské informace a finanční řízení podniku
 Učitelství ekonomických předmětů pro střední školy UP1_1 Pedagogika a psychologie
UP2_1 Didaktika ekonomických předmětů

UP2_1 Didaktika ekonomických předmětů - Okruhy platné od února 2017 - LS 2017/2018

 Zdanění a daňová politika DP1_2 Fiskální a daňová teorie - viz InSIS
DP2_2 Zdanění - viz InSIS