Stipendia

Podmínky přiznání stipendia upravuje:

 

Prospěchové stipendium (článek 3 SŘ)

Stipendium bude přiznáno těm studentům Fakulty financí a účetnictví, kteří splní podmínky stanovené vyhláškou o poskytování stipendií a podají elektronickou žádost do stanoveného termínu.

Termín pro podání žádosti v akademickém roce 2017/2018: 15. říjen 2017

Mimořádné stipendium (článek 4 SŘ)

Mimořádné stipendium je udělováno jen při dostatku finančních prostředků fakulty ve stipendijním fondu, konkrétní podmínky jsou uvedeny ve stipendijní vyhlášce. K Žádosti o mimořádné stipendium předloží student doklady potřebné k prokázání údajů v žádosti uvedených.

Mimořádné stipendium může být přiznáno děkanem zejména studentům

Ubytovací stipendium (článek 5 SŘ)

Ubytovací stipendium je přiznáno rektorem studentovi, který splňuje tyto podmín­ky:

Ubytovací stipendia má na starosti paní Kristina Kurišová, místnost NB 39, telefon 22409 5626.

 

Sociální stipendium (článek 6 SŘ)

Sociální stipendium se přiznává na základě sociální situace studenta podle § 91 odst. 3 zákona o vysokých školách ve stanovené výši a způsobem v tomto ustanovení zákona uvedeném. Žádost o sociální stipendium student podává nejpozději do konce října každého kalendářního roku, pokud jeho nárok na sociální stipendium nevznikl až po zápisu do studia; v takovém případě může podat žádost kdykoliv v průběhu akademického roku. Žádost se podává elektronicky.

Nezbytnou náležitostí žádosti o sociální stipendium je závazek studenta informovat neprodleně určené pracoviště o případné změně podmínek, za kterých bylo sociální stipendium přiznáno. Student má nárok na sociální stipendium po standardní dobu studia za každý celý kalendářní měsíc, po který splňuje podmínky pro přiznání sociálního stipendia, avšak nárok na sociální stipendium nevzniká za měsíce srpen a září. Sociální stipendium se vyplácí zpravidla za tři měsíce zpětně.

Bližší informace podá paní Kristina Kurišová, kurisovk@vse.cz, kancelář NB 39

 

Stipendium na zahraniční studijní a vědecko-výzkumné aktivity (článek 8 SŘ)

Stipendium na zahraniční studijní a vědecko-výzkumné aktivity může být poskytnuto:

Náklady se rozumí náklady na dopravu, ubytování, životní potřeby, pojištění a účast­nický poplatek.Stipendium na zahraniční studijní a vědecko-výzkumné aktivity může být poskytnuto stu­den­tovi, který splňuje tyto podmínky:

Je-li podmínkou poskytnutí stipendia splnění podmínek výběrového řízení na zahraniční stu­dijní pobyty, nepředkládá student žádost o poskytnutí stipendia. Žádost předloží oddělení za­hraničních styků k projednání kolegiem proděkanů pro zahraniční vztahy. V ostatních pří­pa­dech předloží student žádost o poskytnutí stipendia na zahraniční studijní a vě­dec­ko­-vý­zkumné aktivity spolu s příslušnými doklady vyjmenovanými v odstavci 3 oddělení za­hra­nič­ních styků, které prověří správnost uváděných údajů a žádost i s doklady předloží k pro­jed­nání kolegiem proděkanů pro zahraniční vztahy. O poskytnutí a výši stipendia na zahraniční studijní a vědecko-výzkumné aktivity roz­ho­duje kolegium proděkanů pro zahraniční vztahy, které je garantem rovnoměrného rozdělování pro­středků na stipendia na zahraniční studijní a vědecko-výzkumné aktivity mezi studenty jed­notlivých fakult.

Kromě výše uvedeného může být ve výjimečných případech přiznáno stipendium na zahraniční studijní a vědeckovýzkumné aktivity i děkanem. O přiznání stipendia na zahraniční studijní a vědecko-výzkumné aktivity musí student požádat na stanoveném formuláři a žádost předat proděkance pro zahraniční styky před vycestováním do zahraničí. V žádosti musí být uvedeno kvalifikované zdůvodnění včetně požadované částky. O poskytnutí a výši stipendia na zahraniční studijní a vědecko-výzkumné aktivity roz­ho­duje děkan na základě návrhu kolegia proděkanů Fakulty.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague