Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Oceňování podniku a jeho majetku (1OC)

Související stránky

Garant: prof. Ing. Miloš  Mařík, CSc.

Katedra fnancí a oceňování podniku

Charakteristika vedlejší specializace

Studium vedlejší specializace poskytne studentům možnost získat znalosti a základní dovednosti potřebné pro praxi oceňování podniků včetně schopnosti komunikovat se specialisty pro oceňování hlavních složek majetku podniku. Studenti si zároveň prohloubí znalosti z oblasti marketingu, účetnictví, podnikových financí a dalších podnikohospodářských disciplín. Vnitřní struktura specializace navazuje na dobré zkušenosti z kursů, které pořádá Institut oceňování majetku při VŠE pro zájemce o činnost znalců a odhadců zaměřených na oceňování podniku. Vzdělání takovéhoto typu je jednou z podmínek pro získání vázané živnosti odhadce pro oceňování podniku a pro získání certifikátu odhadce podniku v oboru oceňování podniku, který na základě akreditovaného systému zkoušek vydává např. Česká komora odhadců majetku a Institut oceňování majetku při VŠE. Absolventi této specializace budou mít tedy nezbytné ucelené teoretické znalosti potřebné k oceňování podniků, které je možno později uplatnit jak v běžné praxi podnikových ekonomů a v investičním bankovnictví, tak také v samostatné profesi znalců a odhadců majetku specializovaných na oceňování podniku.

Podmínky vstupu do vedlejší specializace:

Vedlejší specializace je určena studentům všech fakult s výjimkou studentů hlavní specializace Finance a oceňování podniku

Kapacita na semestr: 70 studentů

Povinné předměty 21 kreditů

Ident

Název předmětu

ECTS

h

1FP403

Oceňování nemovitostí

6

4

1FP405

Základy oceňování podniku *)

6

4

1FP412

Oceňování podniku II

6

4

1FP413

Praktika z oceňování podniku

3

2

Volitelné předměty – 9 kreditů

Ident

Název předmětu

Ident

Název předmětu

1BP404

Kapitálové trhy II

1FP419

Oceňování podniku (v němčině)

1BP432

Analýzy trhu cenných papírů

1FP421

Oceňování podniku (v angličtině)

1BP434

Oceňování derivátů

1FP423

Systém řízení akvizicí a fúzí

1FP416

Počítačová podpora oceňování podniků

1FP424

Finanční řízení koncernu

1FP417

Oceňování nehmotného majetku

1FU440

Účetnictví akvizicí, fúzí a jiných vlastnických transakcí

1FP425

Oceňování finančních institucí

1FU571

Konsolidovaná účetní závěrka

1FP426

Znalectví v ekonomických oborech

Státní závěrečná zkouška

Státní zkouška zahrnuje povinné předměty vedlejší specializace. Má písemnou a ústní část. Písemný test obsahuje 1 až 2 příklady (podle rozsahu) a 8 otevřených otázek, ústní část má formu rozpravy nad testem a doplňkových ústních otázek. Podmínkou pro skládání státní zkoušky z vedlejší specializace je získání všech kreditů ve struktuře předepsané pro vedlejší specializaci.

*) Předmět si nezapisují studenti, kteří absolvovali předmět 1FP305. Místo 1FP405 si zapíší volitelné předměty ve stejném rozsahu.