Průběh studia

  • Akademický rok pro doktorské studium začíná 1. října a končí 30. září. Zimní semestr končí shodně jako u jiných stupňů studia (viz harmonogram).
  • Rozvrh výuky pro doktorandy je v předstihu zveřejňován. Doktorandi v prezenční formě studia jsou o svém zapojení do výuky v nižších stupních studia v předstihu informováni příslušným vedoucím katedry.
  • Doktorandi studují v souladu se svým ISP. Každý rok je plnění jejich plánu na konci září kontrolováno (čl. 19 SZŘ). Pokud student neplní ISP nebo SZŘ, není zapsán do dalšího ročníku (je vyloučen) nebo je zapsán podmíněně (čl. 20 SZŘ).
  • Zpravidla během 2. – 4. semestru student zpracuje teze disertační práce a předloží je k projednání katedře.
  • Po splnění všech zkoušek zapsaných v ISP a splnění dalších studijních povinností uvedených v ISP resp. vyplývajících z vyhlášek děkana (zejména publikační činnost) se student může přihlásit na státní závěrečnou zkoušku (čl. 21 SZŘ).
  • Zpravidla po státní závěrečné zkoušce student vyjíždí na zahraniční pobyt dohodnutý se školitelem (nebo je během studia zapojený do mezinárodního projektu).
  • Během celé doby studia doktorand připravuje svá vystoupení na vhodných konferencích a odborné články v kvalitních časopisech.
  • Rozvrhy DS FFÚ LS 2019-2020: celoškolsky povinné předměty
  • Obecná žádost