Doktorské studium

Studium v doktorských programech se na Fakultě financí a účetnictví uskutečňuje v prezenční nebo kombinované formě. Program Teorie vyučování ekonomických předmětů se uskutečňuje v české jazyce, ostatní doktorské programy lze studovat v českém nebo anglickém jazyce. Doktorské programy jsou orientovány na výzkumnou činnost (výzkum studentů vč. zapojení do grantů, publikační činnost, výjezdy do zahraničí) a pokročilé analytické metody. Studium je individualizováno a založeno na partnerství mezi studenty a jejich školiteli. Studenti prezenční formy studia se podílejí i na výuce a získávají doktorské stipendium.

Standardní délka studia je 3 roky, studium může být o dva roky prodlouženo. Aktuální studijní plány jsou umístěny v Programech doktorského studia. Administrativní podporu studentům při všech procesech poskytuje fakultní studijní referentka pro výzkum a doktorské studium.

 

Začátek studia

Po úspěšném absolvování přijímací zkoušky a rozhodnutí děkana o přijetí ke studiu se studenti u studijní referentky zapisují do studia a jsou imatrikulováni děkanem. Souběžně při zahájení studia se svým školitelem sestavují individuální studijní plán (ISP), který je závazný pro celou dobu jejich studia a je kontrolováno jeho plnění.

Průběh studia

V průběhu října doktorand zahajuje své studium. Podle sestaveného ISP studuje v jednotlivých semestrech zvolené předměty. Během prvních dvou až tří semestrů v prezenční formě studia složí všechny zkoušky a publikuje první článek. Poté se může přihlásit na státní doktorskou zkoušku, která komplexně prověřuje jeho znalosti a dovednost včetně pokroku ve výzkumné oblasti. Zároveň pracuje na tezích  [1, 2] své disertační práce, které nejpozději do konce druhého ročníku předkládá ke schválení katedře. Doktorandi v prezenční formě studia se zapojují do výuky na nižších stupních studia. Studenti prezenční formy studia pobírají doktorské stipendium, který je určeno dle vyhlášky děkana.

Zpravidla po státní závěrečné zkoušce student vyjíždí na zahraniční pobyt dohodnutý se školitelem (nebo je během studia zapojený do mezinárodního projektu). Po publikování dalšího článku a vystoupení na konferenci se student může přihlásit k obhajobě disertační práce. Té musí předcházet tzv. malá obhajoba před kolektivem katedry.

Na konci každého akademického roku je ISP vyhodnocován školitelem, garantem programu a děkanem. Pokud student neplní ISP nebo jiné podmínky studia, může být zapsán do dalšího ročníku podmíněně nebo vyloučen.

Státní doktorská zkouška

Po složení všech dílčích zkoušek a publikování alespoň jednoho odborného článku se student může přihlásit na státní závěrečnou zkoušku. Ta je komisionální a ústní a je komplexním prověřením znalostí studovaného oboru v rámci doktorského studijního programu. Při této zkoušce student prokazuje zvládnutí širších teoretických vědomostí, metod samostatné vědecké práce a způsobů aplikace nových poznatků v tomto studijním oboru včetně průběhu svého dosavadního výzkumu.

Publikační a vědecká činnost

Studenti jsou povinní provádět výzkumnou činnost a její výsledky publikovat na konferencích a v odborných publikacích. Přitom jsou povinni dodržovat pravidla výzkumné a publikační etiky. Disertační práce, kterou završují své studium, může mít formu monografie nebo souboru článků. Studenti se rovněž zapojují do interních nebo externích výzkumných projektů.

Pobyty v zahraničí

Studenti doktorského studia mají povinnost absolvovat část studia na zahraniční instituci v délce nejméně jednoho měsíce nebo se účastnit na mezinárodním tvůrčím projektu s výsledky publikovanými nebo prezentovanými v zahraničí.

Ukončení studia

Po zpracování disertační práce předkládá student práci k malé obhajobě na katedru spolu s kontrolou její originality. Po zapracování připomínek z malé obhajoby a splnění všech publikačních povinností se student přihlásí k obhajobě disertační práce. Informace o obhajobách jsou zveřejňovány zde. Úspěšnou obhajobou doktorské studium končí a student se může přihlásit na promoce.

Charakteristika studijních programů