Proděkanka pro studijní a pedagogickou činnost

doc. Ing. Dana Dvořáková, Ph.D.

proděkanka pro studijní a pedagogickou činnost

Místnost: NB142
Telefon: (+420) 224 095 176
Fax: (+420) 224 095 109
E-mail: ddvorak@vse.cz

Vzdělání

 • 1984  – 1988 vysokoškolské studium na VŠE, obor Ekonomické informace a kontrola, ukončené státní zkouškou a obhajobou diplomové práce na téma „Využití ukazatele upravené vlastní výkony pro řízení a hodnocení hospodářské činnosti
 • 1986  – 1989 doplňující pedagogické   studium oboru Učitelství odborných ekonomických předmětů, ukončené státní zkouškou a obhajobou diplomové   práce
 • 2000 – 2005 doktorské studium na VŠE v Praze, obor Účetnictví a  finanční řízení podniku, ukončeno obhajobou doktorské disertační práce na   téma: „Otevřené problémy harmonizace účetnictví v zemědělství
 • 2003 – školení školitelů   IAS/IFRS pořádané MF ČR
 • 2004 – školení školitelů   IAS/IFRS organizované auditorskou společností PricewaterhouseCoopers,  zakončené zkouškou
 • 2008 – ukončeno habilitační řízení obhajobou habilitační práce: Současnost   a vývojové tendence  oceňování ve finančním výkaznictví.

Zaměstnání

 • 1988 – 1990 studijní pobyt na VŠE   v Praze, katedra účetnictví
 • 1990 – 1995 mateřská dovolená
 • 1996 – dosud odborný asistent na VŠE v Praze,   katedra finančního účetnictví a auditingu
 • 2008 docent na VŠE  v Praze, katedra finančního účetnictví a auditingu

Pedagogické a odborné zaměření

 • Garantované předměty:
  • 1FU212 Finanční účetnictví a výkaznictví podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS)
  • 1FU407 Finanční účetnictví pro vedlejší specializaci,
  • 1FU303 Účetnictví v zemědělství.
  • Kurzy celoživotního vzdělávání
   • Od roku 2003 přednáší v rámci kurzů celoživotního vzdělávání organizovaných katedrou finančního účetnictví a auditingu, zejména se jedná o kurz „Finanční účetnictví pro pokročilé“, který zároveň organizačně garantuje.
 • Předmět odborného zájmu          
  • V rámci výzkumné činnosti jsou hlavními předměty zájmu: otázky oceňování v rámci finančního účetnictví, problematika vypovídací schopnosti účetních výkazů, problematiku standardizace finančního účetnictví (IFRS), specifika účetnictví a kalkulací nákladů v zemědělství.

 Členství ve vědeckých radách, odborných společnostech a komisích

 • Od roku 2004  členem Evropské asociace účetních (EAA – European Accounting Association).
 • Člen vědecké rady Fakulty financí a účetnictví.
 • Členka redakční rady časopisu Odhadce o oceňování majetku.

Hlavní publikace

 • Knižní monografie
  • DVOŘÁKOVÁ, Dana. Finanční účetnictví a výkaznictví podle mezinárodních standardů IFRS. 5. vyd. Brno : Computer Press, 2017.
  • DVOŘÁKOVÁ, Dana. Specifika účetnictví o oceňování v zemědělství. 2. vyd. Praha Wolters Kluwer, 2017.
  • DVOŘÁKOVÁ, Dana. Základy účetnivtví. 2. vyd. Praha Wolters Kluwer, 2017.
  • MÜLLEROVÁ, Libuše, VOMÁČKOVÁ, Hana, DVOŘÁKOVÁ, Dana. Účetní předpisy pro podnikatele (zákon o účetnictví, prováděcí vyhláška k zákonu, České účetní standardy). 3. vyd. Praha : ASPI, 2009.
 • Knižní monografie, příspěvek
  • KRUPOVÁ, Lenka, MLÁDEK, Robert, aj. IAS v příkladech – III. díl. 1. vyd. Praha: VOX, 2003. 320 s. Ekonomie. ISBN 80-86324-33-8. (Další autoři: PELÁK, Jiří, ZELENKA, Vladimír, DVOŘÁKOVÁ, Dana, VAŠEK, Libor, ŠVEJDA, Richard).
  • DVOŘÁKOVÁ, Dana. Podrozvahové účty. In: MÜLLEROVÁ, Libuše, JINDROVÁ, Blanka. Praktický průvodce účetnictvím. Praha : Dashöfer, 1998.
 • Články v časopise – recenzované
  • DVOŘÁKOVÁ, Dana. Application of  Fair Value Measurement Model in IAS 41 – Relation between Fair Value Measurement Model and Income Statement Structure. European Financial and Accounting Journal, 2006, roč. 1, č. 2, s. 49–70.
  • DVOŘÁKOVÁ, Dana. Accounting Models in Forestry. Ekonomika a informatika, 2007, roč. V, č. 1, s. 39–49.
  • DVOŘÁKOVÁ, Dana. Vykazování informací o vnitropodnikových segmentech. Český finanční a účetní časopis, 2007, roč. 2, č. 1, s. 6–10.
  • DVOŘÁKOVÁ, Dana. Fair Value a její aplikace v Mezinárodních standardech účetního výkaznictví (IAS/IFRS). Český finanční a účetní časopis, 2006, roč. 1, č. 2, s. 25–38.
  • DVOŘÁKOVÁ, Dana, ŽÁROVÁ, Marcela. Účetnictví v Evropě v roce 2005 a výhled do budoucna. Účetnictví, 2005, roč. 52, č. 11, s. 2–3,90.
  • DVOŘÁKOVÁ, Dana. Sociální a environmentální aspekty v účetním výkaznictví. Účetnictví, 2004, roč. 51, č. 11, s. 79–85.
Proděkanka pro studijní a pedagogickou činnost