Termíny

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

9.9.2018 09:00 - 11.9.2018 18:00 - Seznamovací kurz pro 1. ročníky

Hledat
Pokročilé hledání
Info pro vyjíždějící studenty

 1. Co pro Vás může udělat OZS
 2. Aktuality - NOVINKA
 3. Varianty pobytů na zahraničních univerzitách
 4. Stipendia na pobyty v zahraničí
 5. Uznávání předmětů vystudovaných na zahraniční univerzitě
 6. Podrobný postup při zařizování Learning Agreementu (LA) - NOVINKA
 7. Zkušenosti studentů
 8. Kontakt

Co pro vás může udělat OZS

Oddělení zahraničních styků (OZS) je součástí Rektorátu VŠE a poskytuje organizačně-administrativní podporu a informace všem studentům, akademickým i ostatním pracovníkům školy.

Mezi hlavní aktivity OZS patří:

Aktuality

Výběrové řízení na semestrální výměnné pobyty v zahraničí v 2. ročníku bakalářského studia 

OZS vyhlašuje výběrové řízení na semestrální výměnné pobyty v LS 2018/2019 pro studenty 2. ročníku bakalářského studia. Nabízeno bude více než 50 míst na našich partnerských školách v Evropě. Konkrétní nabídka a rozpis míst bude zveřejněn před zahájením výběrového řízení, které začíná 14.9. 2018. 
Toto výběrové řízení je určeno výhradně pro studenty, kteří budou v zimním semestru 2018/2019 ve 2. ročníku bakalářského prezenčního studia.

Přihlášky bude možné podávat do 19.9. 2018. 

Celý harmonogram výběrového řízení: zde.

Detaily k výběrovému řízení: zde.

Mimořádné výběrové řízení pro studenty magisterského studia – výměnné pobyty v LS 2018/2019

OZS vyhlašuje mimořádné výběrové řízení na semestrální výměnné pobyty v LS 2018/2019 pro studenty navazujícího magisterského studia. Studenti si budou moci vybírat z cca 60 míst na partnerských školách v Evropě i zámoří. V rámci tohoto mimořádného výběrového řízení budou nabízena místa, která nebyla obsazena během výběrového řízení, jež se konalo v březnu 2018. Konkrétní nabídka bude zveřejněna těsně před začátkem mimořádného výběrového řízení.

25. 6. – 23. 7. 2018 (12:00): přihlášky do mimořádného výběrového řízení

26. 7. 2018: zveřejnění výsledků mimořádného výběrového řízení

Více informací viz aktualita na webu OZS: https://ozs.vse.cz/mimoradne-vyberove-rizeni-pro-studenty-magisterskeho-studia-vymenne-pobyty-v-ls-20182019/

NOVINKA: POSTUP PŘI ZAŘIZOVÁNÍ "LEARNING AGREEMENT" (LA)

pro studenty v bakalářském a v magisterském studiu, kteří jsou vybráni na semestrální pobyt na zahraničních univerzitách! 

Všichni vybraní studenti ke studiu v zahraničí musí před odjezdem včas sestavit a vyplnit "Learning Agreement" (LA).

Postup:

 1. Sestavení LA, výběr předmětů a předběžné odsouhlasení LA s konzultanty FFÚ - emailem, popřípadě osobně po dohodě
 2. Předložení LA proděkance pro zahraniční vztahy FFÚ doc. Marcela Žárové - osobně v úředních/konzultačních hodinách

Konzultanti FFÚ:

 • Tomáš Fabián: tomas_fabian@yahoo.com
 • Pavol Kováč: kovac.p@yahoo.com
 • Martin Husák: husak.mart@gmail.com 

Kozultanti vám poradí:

a) jak vyplnit formulář LA,

b) jak vybrat předměty a

c) prodiskutují i možnosti uznání předmětů po návratu ze zahraničí.

Rozsáhlé aktuální informace o studiu v zahraničí najdete na stránkách Oddělení zahraničních vztahů VŠE. Další informace týkající se možností studia v zahraničí poskytne proděkanka pro zahraniční vztahy doc. Marcela Žárová.

Proděkanka pro zahraniční vztahy
Žárová Marcela, doc. Ing. CSc. NB143 224095119  zarova@vse.cz Konzultační hodiny

 

Varianty pobytů na zahraničních univerzitách

 1. Semestrální výměnné pobyty
 2. Freemover – individuální mobilita
 3. Letní školy

1. Semestrální výměnné pobyty

Semestrální výměnné pobyty se realizují na základě dvoustranných partnerských dohod uzavřených mezi VŠE a zahraničními univerzitami. V současné době má VŠE více než 200 partnerských vysokoškolských institucí po celém světě. Studenti, kteří budou na semestrální výměnný pobyt vysláni, vzejdou, vzhledem k velkému počtu zájemců, z výběrového řízení, jež se koná jednou ročně s platností pro následující akademický rok. Podrobnější informace na stránkách OZS…

2. Freemover – individuální mobilita

Freemover – individuální mobilita – FFÚ nabízí možnost získání finanční podpory na semestrální studium v zahraničí studentům, kteří si sami vyhledají zahraniční vysokou školu (může se jednat pouze o školu, která není stávající partnerskou školou VŠE) ve svém studijním oboru, osloví tuto instituci a zároveň FFÚ a ve shodě s oběma stranami si svůj studijní pobyt samostatně zajistí.

Pravidla programu „Freemover“ na FFÚ VŠE v Praze

 Podmínka finanční podpory pro rok 2018

Vzhledem ke skutečnosti, že cílem FFÚ je podpořit studenty, kteří budou FFÚ i VŠE při svém studiu na zahraničních školách dobře reprezentovat, tj. u nichž lze předpokládat, že zvládnou zátěž spojenou s odborným studiem v cizím jazyce v novém prostředí s ohledem na dosud dosažené studijní výsledky.

Výše finančního příspěvku pro rok 2018

Výše finančního příspěvku přidělená úspěšným žadatelům bude obdobná jako výše finančního příspěvku poskytovaného studentům vysílaným na semestrální výměnné pobyty:

 1. paušální příspěvek maximálně 10 000 Kč měsíčně na pokrytí životních nákladů
 2. jednorázový příspěvek maximálně 15 000 na dopravu, víza, pojištění apod. (v doložené výši).

Postup podání žádosti

S ohledem na skutečnost, že zahraniční školy mají různé začátky semestrů a rozdílné termíny pro vystavení akceptačního dopisu, mohou studenti žádat o podporu v průběhu celého roku, tj. k podání žádosti o stipendium můžete přistoupit, kdykoliv se Vám podaří získat akceptační dopis od přijímající školy a splnit ostatní podmínky (viz výše).

 1. Nejprve je třeba napsat Žádost, ve které uvedete:
 2. jazyk, ve kterém bude uchazeč studovat,
 3. název zvolené zahraniční školy či univerzity a termín pobytu na zahraniční univerzitě (od kdy do kdy + počet měsíců);
 4. K žádosti musí být přiloženy následující přílohy:
 5. Životopis v češtině a v cizím jazyce, ve kterém uchazeč zamýšlí v zahraničí studovat;
 6. Motivační dopis v češtině a v cizím jazyce, ve kterém uchazeč zamýšlí v zahraničí studovat;
 7. Potvrzení o znalosti cizího jazyka ve kterém uchazeč zamýšlí v zahraničí studovat (např. kopie dokladu o vykonání státní nebo mezinárodní zkoušky; nemáte-li možnost doložit svou znalost jazyka žádným z výše uvedených způsobů, obraťte se prosím na příslušnou jazykovou katedru VŠE a požádejte o potvrzení své jazykové způsobilosti)
 8. Akceptační dopis ze zahraniční školy a její akademický kalendář;
 9. Study Abroad Course Plan– nutno mít projednáno a potvrzeno (podepsáno) jak ze strany vysílající fakulty zastoupené proděkanem pro zahraniční vztahy, tak i ze strany zahraniční univerzity. Formulář naleznete zde:

 10. Žádosti vytištěné, podepsané a opatřené všemi přílohami se odevzdávají proděkance pro zahraniční vztahy na FFÚ, doc. Ing. Marcela Žárové, CSc. Přijímají se pouze žádosti kompletní.

 

V Praze 1. ledna 2018

doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.

děkan Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze

3. Letní školy

Letní školy jsou krátkodobé programy nabízené univerzitami. V případě splnění stanovených podmínek, mohou být studentům uznány absolvované předměty do jejich studijního plánu na VŠE; o uznání rozhodne děkan na základě posouzení rozsahu a obsahu studijní povinnosti a vysoké školy, na které byla tato studijní povinnost složena.

Podmínka finanční podpory pro rok 2018

Cílem FFÚ je podpořit studenty, kteří budou FFÚ i VŠE při svém studiu na zahraničních školách dobře reprezentovat, FFÚ udělí finanční podporu studentům u nichž lze předpokládat, že zvládnou zátěž spojenou s odborným studiem v cizím jazyce v novém prostředí s ohledem na dosud dosažené studijní výsledky.

Podmínky pro financování letní školy FFÚ VŠE v Praze

1. Letní škola musí trvat alespoň 3 týdny

2. Získáte alespoň 6 ECTS kreditů

3. Letní škola podporovaná FFÚ musí mít vztah ke studovanému oboru.
Výše finančního příspěvku pro rok 2018

Výše jednorázové finanční podpory přidělená úspěšným žadatelům: 20 000,- Kč

Postup podání Žádosti 

V Žádosti uvedete:

 1. název zvolené zahraniční školy či univerzity a termín pobytu na zahraniční univerzitě (od kdy do kdy);
 2. studovný předmět (předměty) nebo program letní školy včetně kreditové zátěže
 3. jazyk, ve kterém bude uchazeč studovat

Vytištěná a podepsaná Žádost se odevzdává proděkance pro zahraniční vztahy na FFÚ, doc. Ing. Marcela Žárové, CSc.

Stipendia na pobyty v zahraničí

K financování pobytu na zahraničních univerzitách lze využít různé formy stipendií. Přehled a podmínky poskytovaných stipendií je uveden u jednotlivých forem zahraničních pobytů na stránkách OZS.

Podpora ze strany fakulty

Fakulta financí a účetnictví dále podporuje studenty vysílané na zahraniční univerzity v rámci studia na VŠE ze stipendijního fondu fakulty jednorázovým příspěvkem.

O mimořádný finanční příspěvek mohou požádat i studenti, kteří absolvují pobyt na zahraniční univerzitě, kam nebyli vysláni VŠE, pokud prokážou jeho přínos pro studium svého oboru.

Uznávání předmětů vystudovaných na zahraniční univerzitě

Studium na zahraniční univerzitě, kam byl student vyslán v rámci studia na VŠE, je studium v rámci některého z programů vyhlášených Oddělením zahraničních styků VŠE.

Pravidla pro uznávání stanovená Studijním a zkušebním řádem VŠE

Studijní a zkušební řád stanovuje pro uznávání předmětů vystudovaných na zahraniční univerzitě, kam byl student vyslán v rámci studia na VŠE, dále následující pravidla:

 • student je povinen požádat o uznání všech studijních povinností, které absolvoval při studiu na vy­soké škole v zahraničí,
 • uznáním studijní povinnosti, student vyčerpá tolik kreditových poukázek, kolik odpovídá jejímu kreditovému ocenění,
 • získané kredity se mu započítávají do kontrolních kreditů,
 • za studijní povinnosti absolvované neúspěšně se mu odebere příslušný počet kreditových poukázek,
 • v případě, že student o uznání nepožádá v průběhu studia v semestru, který následuje po posledním semestru studia v zahraničí, ztrácí počet kreditových poukázek odpovídající třicetinásobku počtu semestrů studia v zahraničí, tedy 30 kreditům

Uznávání předmětů vystudovaných na zahraniční univerzitě, kam byl student vyslán v rámci studia na VŠE – studenti bakalářského studijního programu

Před výjezdem musí mít student v rámci svého studijního plánu dostatek volných kreditů, studentům doporučíme – pokud plánují vycestovat – aby si nechali prostor ve volitelných předmětech.

Před výjezdem student musí mít potvrzen od proděkanky pro zahraniční vztahy learning agreement, který obsahuje předměty studované na zahraniční univerzitě (shodně je třeba nechat potvrdit veškeré případné změny) včetně způsobu uznání předmětů.

Po návratu ze zahraničí student žádá o uznání:

V případě předmětů schválených v LA(včetně schválených změn), které jsou v souladu se studijním oborem studenta na VŠE:

 • pokud má student volnou kapacitu pro uznání ve skupině volitelných předmětů – uznává automaticky proděkanka pro studium, nebo
 • student může požádat o uznání odstudovaného předmětu za konkrétní povinný předmět – uznává proděkanka pro studium na základě kladného stanoviska garanta příslušného předmětu (stanovisko garanta si student vyžádá již před svým odjezdem),
 • použije rezervní kreditní poukázky
 • ve výjimečných případech, kdy student již nemá dostatečnou volnou kapacitu pro uznání v rámci volitelných předmětů, nepožádal o uznání za konkrétní povinný předmět a vyčerpal všechny rezervní kreditní poukázky, garant HS stanoví předměty (v rozsahu ECTS požadovaných k uznání), za které proděkanka pro studium předměty odstudované v zahraničí uzná. Student se tím nikterak nezbavuje povinnosti znát povinné předměty v rozsahu požadovaném u státnic.

Uznávání předmětů vystudovaných na zahraniční univerzitě, kam byl student vyslán v rámci studia na VŠE – studenti navazujícího magisterského studijního programu

Před výjezdem student musí mít potvrzen od proděkanky pro zahraniční vztahy learning agreement, který obsahuje předměty studované na zahraniční univerzitě (shodně je třeba předem potvrdit veškeré případné změny) včetně způsobu uznání předmětů.

Po návratu ze zahraničí student žádá (nejlépe ihned po obdržení transcriptu, nejpozději v průběhu stu­dia v se­mestru, který následuje po posledním semestru studia v zahraničí) o uznání na stanoveném formuláři (k žádosti je třeba vždy přiložit transcript + kopii learning agreement, v případě žádosti o uznání za povinný předmět navíc sylabus předmětu):

 • v případě, že student mávolnou kapacitu pro uznání ve skupině volitelných předmětů (jak HS, tak i VS) – uznává automaticky proděkanka pro studium, nebo
 • může požádat ouznání odstudovaného předmětu za konkrétní povinný předmět – uznává proděkanka pro studium na základě kladného stanoviska garanta příslušného předmětu (předměty, které bude chtít student uznat za konkrétní povinné předměty, doporučujeme prokonzultovat předem s příslušnými garanty předmětů),
 • použije rezervní kreditní poukázky
 • ve výjimečných případech, kdy student již nemá dostatečnou volnou kapacitu pro uznání v rámci volitelných předmětů, nepožádal o uznání za konkrétní povinný předmět  a vyčerpal všechny rezervní kreditní poukázky, garant HS stanoví předměty (v rozsahu ECTS požadovaných k uznání), za které proděkanka pro studium předměty odstudované v zahraničí uzná. Student se tím nikterak nezbavuje povinnosti znát povinné předměty v rozsahu požadovaném u státnic.

Jazykové kurzy se uznávají, přednostně jazykové kurzy s odborným zaměřením na specializace FFÚ.

Uznávání předmětů vystudovaných na zahraniční univerzitě, kam nebyl student vyslán v rámci studia na VŠE

Na uznávání předmětů, které student vystudoval na zahraniční univerzitě, kam nebyl vyslán v rámci studia na VŠE (nejedná se o program vyhlášený Oddělením zahraničních styků VŠE), se vztahuje standardní režim pro uznávání předmětů na FFÚ, to znamená zejména:

 • studijní povinnost nesmí mít hodnocení horší než odpovídající stupni „velmi dobře“;
 • od úspěšného složení studijní povinnosti neuplynuly k datu podání žádosti o uznání více než tři kalendářní roky;
 • celkem lze jednomu studentu uznat v rámci bakalářského studijního programu studijní povinnosti maximálně v rozsahu 36 kreditů, v rámci navazujícího magisterského programu maximálně v rozsahu 24 kreditů;
 • uznáním studijní povinnosti student vyčerpá o pětinu více kreditových poukázek, než od­povídá jejímu kre­di­tovému ocenění.
 • získané kredity za uznané předměty se mu nezapočítávají do kontrolních kreditů,
 • žádost o uznání zkoušky musí obsahovat:
  • označení skupiny předmětů (popř. předmětu), v rámci které (popř. za který) má být předmět uznán;
  • podrobný obsah předmětu včetně uvedení základní literatury potvrzený vysokou školou, na které student zkoušku složil;
  • potvrzení vysoké školy, na které student zkoušku úspěšně složil, o termínu jejího konání a dosaženém výsledku.
  • stanovisko garanta předmětu, pokud student žádá o uznání za konkrétní předmět, resp. garanta oboru v ostatních případech.

O uznání studijní povinnosti při splnění podmínek rozhodne děkan na základě posouzení rozsahu a obsahu studijní povinnosti a vysoké školy, na které byla studijní povinnost složena.

NOVINKA: POSTUP PŘI ZAŘIZOVÁNÍ "LEARNING AGREEMENT" (LA)  a uznávání předmětů

Před odjezdem:

 • Sestavení LA, výběr předmětů a předběžné odsouhlasení LA s konzultanty FFÚ - emailem, popřípadě osobně po dohodě
 • Předložení LA proděkance pro zahraniční vztahy FFÚ doc. Marcela Žárové - osobně v úředních/konzultačních hodinách

Konzultanti FFÚ:

 • Tomáš Fabián: xfabt00@vse.cz
 • Pavol Kováč: xkovp37@vse.cz
 • Martin Husák: husak.mart@gmail.com

Kozultanti vám poradí:

 1. jak vyplnit formulář LA,
 2.  jak vybrat předměty a
 3. prodiskutují i možnosti uznání předmětů po návratu ze zahraničí.

Během pobytu:

 • Pokud si student bude chtít změnit některý kurz, je to možné. Je zapotřebí o to požádat e-mailem proděkanku pro zahraniční vztahy doc. Žárovou a změnu s ní dohodnout.

Po návratu:

 • Předměty ze zahraničí neuznává proděkanka pro zahraniční vztahy doc. Marcela Žárová, nýbrž proděkanka pro studijní a pedagogickou činnost doc. Dana Dvořáková
 • S sebou je třeba přinést originál transcriptu, který by měl být zaslán ze zahraniční univerzity. V případě, že součástí transcriptu není popis stupnice známek, je zapotřebí ho stáhnout z webových stránek zahraniční univerzity a vzít s sebou.

Zkušenosti studentů

Zkušenosti studentů – celková databáze zpráv studentů

Kontakt

Proděkanka pro zahraniční vztahy
Žárová Marcela, doc. Ing. CSc. NB143 224095119 zarova@vse.cz Konzultační hodiny