Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Uznávání předmětů vystudovaných na zahraniční univerzitě

Související stránky

Uznávání předmětů vystudovaných na zahraniční univerzitě, kam byl student vyslán v rámci studia na VŠE

Studium na zahraniční univerzitě, kam byl student vyslán v rámci studia na VŠE, je studium v rámci některého z programů vyhlášených Oddělením zahraničních styků VŠE.

Před výjezdem student musí mít potvrzen od proděkanky pro zahraniční vztahy learning agreement, který obsahuje předměty studované na zahraniční univerzitě (shodně je třeba předem potvrdit veškeré případné změny),

Po návratu ze zahraničí student žádá (nejlépe ihned po obdržení transcriptu, nejpozději v průběhu stu­dia v se­mestru, který následuje po posledním semestru studia v zahraničí) o uznání na stanoveném formuláři (k žádosti je třeba vždy přiložit transcript + kopii learning agreement, v případě žádosti o uznání za povinný předmět navíc sylabus předmětu):

 • v případě, že student má volnou kapacitu pro uznání ve skupině volitelných předmětů (jak HS, tak i VS) - uznává automaticky proděkanka pro studium, nebo
 • může požádat o uznání odstudovaného předmětu za konkrétní povinný předmět - uznává proděkanka pro studium na základě kladného stanoviska garanta příslušného předmětu (předměty, které bude chtít student uznat za konkrétní povinné předměty, doporučujeme prokonzultovat předem s příslušnými garanty předmětů),
 • v případě, že student již nemá dostatečnou volnou kapacitu pro uznání v rámci volitelných předmětů ani nepožádá o uznání za konkrétní povinný předmět, garant HS stanoví předměty (v rozsahu ECTS požadovaných k uznání), za které proděkanka pro studium předměty odstudované v zahraničí uzná. Student se tím nikterak nezbavuje povinnosti znát povinné předměty v rozsahu požadovaném u státnic. Dle zaměření předmětů může o totéž požádat student garanta VS (u VS garantovaných Fakultou financí a účetnictví), ten však nemá povinnost takové předměty stanovit.

Studijní a zkušební řád stanovuje pro uznávání předmětů vystudovaných na zahraniční univerzitě, kam byl student vyslán v rámci studia na VŠE, dále následující pravidla:

 • student je povinen požádat o uznání všech studijních povinností, které absolvoval při studiu na vy­soké škole v za­hra­ničí,
 • uznáním studijní povinnosti, student vyčerpá tolik kreditových poukázek, ko­lik odpovídá jejímu kreditovému oce­ně­ní,
 • získané kredity se mu započítávají do kontrolních kreditů,
 • za stu­dijní povinnosti absolvované neúspěšně se mu odebere pří­slušný počet kreditových poukázek,
 • v případě, že stu­dent o uznání nepožádá v průběhu stu­dia v se­mestru, který následuje po posledním semestru studia v zahraničí, ztrácí počet kre­di­to­vých poukázek odpovídající třicetinásobku počtu semestrů studia v zahraničí.

Jazykové kurzy lze uznat pouze v případě, že se jedná o kurzy s odborným zaměřením na specializace FFÚ.

Uznávání předmětů vystudovaných na zahraniční univerzitě, kam nebyl student vyslán v rámci studia na VŠE

Na uznávání předmětů, které student vystudoval na zahraniční univerzitě, kam nebyl vyslán v rámci studia na VŠE (nejedná se o program vyhlášený Oddělením zahraničních styků VŠE), se vztahuje standardní režim pro uznávání předmětů na FFÚ, to znamená zejména:

 • studijní povinnost nesmí mít hodnocení horší než odpovídající stupni „velmi dobře“;
 • od úspěšného složení studijní povinnosti neuplynuly k datu podání žádosti o uznání více než tři kalendářní roky;
 • celkem lze jednomu studentu uznat v rámci bakalářského studijního programu studijní povinnosti maximálně v rozsahu 36 kreditů, v rámci navazujícího magisterského programu maximálně v rozsahu 24 kreditů;
 • uznáním studijní povinnosti student vyčerpá o pětinu více kreditových poukázek, než od­povídá jejímu kre­di­tovému ocenění.
 • získané kredity za uznané předměty se mu nezapočítávají do kontrolních kreditů,
 • žádost o uznání zkoušky musí obsahovat:
  • označení skupiny předmětů (popř. předmětu), v rámci které (popř. za který) má být předmět uznán;
  • podrobný obsah předmětu včetně uvedení základní literatury potvrzený vysokou školou, na které student zkoušku složil;
  • potvrzení vysoké školy, na které student zkoušku úspěšně složil, o termínu jejího konání a dosaženém výsledku.
  • stanovisko garanta předmětu, pokud student žádá o uznání za konkrétní předmět, resp. garanta oboru v ostatních případech.

O uznání studijní povinnosti při splnění podmínek rozhodne děkan na základě posouzení rozsahu a obsahu studijní povinnosti a vysoké školy, na které byla studijní povinnost složena.