Info pro vyjíždějící studenty

 1. Co pro Vás může udělat OZS
 2. Aktuality - NOVINKA
 3. Varianty pobytů na zahraničních univerzitách
 4. Stipendia na pobyty v zahraničí
 5. Uznávání předmětů vystudovaných na zahraniční univerzitě
 6. Podrobný postup při zařizování Learning Agreementu (LA) - NOVINKA
 7. Zkušenosti studentů
 8. Kontakt

Co pro vás může udělat OZS

Oddělení zahraničních styků (OZS) je součástí Rektorátu VŠE a poskytuje organizačně-administrativní podporu a informace všem studentům, akademickým i ostatním pracovníkům školy.

Mezi hlavní aktivity OZS patří:

Aktuality

Mimořádné výběrové řízení pro studenty magisterského studia – výměnné pobyty v LS 2018/2019

OZS vyhlašuje mimořádné výběrové řízení na semestrální výměnné pobyty v LS 2018/2019 pro studenty navazujícího magisterského studia. Studenti si budou moci vybírat z cca 60 míst na partnerských školách v Evropě i zámoří. V rámci tohoto mimořádného výběrového řízení budou nabízena místa, která nebyla obsazena během výběrového řízení, jež se konalo v březnu 2018. Konkrétní nabídka bude zveřejněna těsně před začátkem mimořádného výběrového řízení.

25. 6. – 23. 7. 2018 (12:00): přihlášky do mimořádného výběrového řízení

26. 7. 2018: zveřejnění výsledků mimořádného výběrového řízení

Více informací viz aktualita na webu OZS: https://ozs.vse.cz/mimoradne-vyberove-rizeni-pro-studenty-magisterskeho-studia-vymenne-pobyty-v-ls-20182019/

NOVINKA: POSTUP PŘI ZAŘIZOVÁNÍ "LEARNING AGREEMENT" (LA)

pro studenty v bakalářském a v magisterském studiu, kteří jsou vybráni na semestrální pobyt na zahraničních univerzitách! 

Všichni vybraní studenti ke studiu v zahraničí musí před odjezdem včas sestavit a vyplnit "Learning Agreement" (LA).

Postup:

 1. Sestavení LA, výběr předmětů a předběžné odsouhlasení LA s konzultanty FFÚ - emailem, popřípadě osobně po dohodě
 2. Předložení LA proděkance pro zahraniční vztahy FFÚ doc. Marcela Žárové - osobně v úředních/konzultačních hodinách

Konzultanti FFÚ:

 • Tomáš Fabián: tomas_fabian@yahoo.com
 • Pavol Kováč: kovac.p@yahoo.com
 • Martin Husák: husak.mart@gmail.com 

Kozultanti vám poradí:

a) jak vyplnit formulář LA,

b) jak vybrat předměty a

c) prodiskutují i možnosti uznání předmětů po návratu ze zahraničí.

Rozsáhlé aktuální informace o studiu v zahraničí najdete na stránkách Oddělení zahraničních vztahů VŠE. Další informace týkající se možností studia v zahraničí poskytne proděkanka pro zahraniční vztahy doc. Marcela Žárová.

Proděkanka pro zahraniční vztahy
Žárová Marcela, doc. Ing. CSc. NB143 224095119  zarova@vse.cz Konzultační hodiny

 

Varianty pobytů na zahraničních univerzitách

 1. Semestrální výměnné pobyty
 2. Freemover – individuální mobilita
 3. Letní školy

1. Semestrální výměnné pobyty

Semestrální výměnné pobyty se realizují na základě dvoustranných partnerských dohod uzavřených mezi VŠE a zahraničními univerzitami. V současné době má VŠE více než 200 partnerských vysokoškolských institucí po celém světě. Studenti, kteří budou na semestrální výměnný pobyt vysláni, vzejdou, vzhledem k velkému počtu zájemců, z výběrového řízení, jež se koná jednou ročně s platností pro následující akademický rok. Podrobnější informace na stránkách OZS…

2. Freemover – individuální mobilita

Freemover – individuální mobilita – FFÚ nabízí možnost získání finanční podpory na semestrální studium v zahraničí studentům, kteří si sami vyhledají zahraniční vysokou školu (může se jednat pouze o školu, která není stávající partnerskou školou VŠE) ve svém studijním oboru, osloví tuto instituci a zároveň FFÚ a ve shodě s oběma stranami si svůj studijní pobyt samostatně zajistí.

Pravidla programu „Freemover“ na FFÚ VŠE v Praze

 Podmínka finanční podpory pro rok 2018

Vzhledem ke skutečnosti, že cílem FFÚ je podpořit studenty, kteří budou FFÚ i VŠE při svém studiu na zahraničních školách dobře reprezentovat, tj. u nichž lze předpokládat, že zvládnou zátěž spojenou s odborným studiem v cizím jazyce v novém prostředí s ohledem na dosud dosažené studijní výsledky.

Výše finančního příspěvku pro rok 2018

Výše finančního příspěvku přidělená úspěšným žadatelům bude obdobná jako výše finančního příspěvku poskytovaného studentům vysílaným na semestrální výměnné pobyty:

 1. paušální příspěvek maximálně 10 000 Kč měsíčně na pokrytí životních nákladů
 2. jednorázový příspěvek maximálně 15 000 na dopravu, víza, pojištění apod. (v doložené výši).

Postup podání žádosti

S ohledem na skutečnost, že zahraniční školy mají různé začátky semestrů a rozdílné termíny pro vystavení akceptačního dopisu, mohou studenti žádat o podporu v průběhu celého roku, tj. k podání žádosti o stipendium můžete přistoupit, kdykoliv se Vám podaří získat akceptační dopis od přijímající školy a splnit ostatní podmínky (viz výše).

 1. Nejprve je třeba napsat Žádost, ve které uvedete:
 2. jazyk, ve kterém bude uchazeč studovat,
 3. název zvolené zahraniční školy či univerzity a termín pobytu na zahraniční univerzitě (od kdy do kdy + počet měsíců);
 4. K žádosti musí být přiloženy následující přílohy:
 5. Životopis v češtině a v cizím jazyce, ve kterém uchazeč zamýšlí v zahraničí studovat;
 6. Motivační dopis v češtině a v cizím jazyce, ve kterém uchazeč zamýšlí v zahraničí studovat;
 7. Potvrzení o znalosti cizího jazyka ve kterém uchazeč zamýšlí v zahraničí studovat (např. kopie dokladu o vykonání státní nebo mezinárodní zkoušky; nemáte-li možnost doložit svou znalost jazyka žádným z výše uvedených způsobů, obraťte se prosím na příslušnou jazykovou katedru VŠE a požádejte o potvrzení své jazykové způsobilosti)
 8. Akceptační dopis ze zahraniční školy a její akademický kalendář;
 9. Study Abroad Course Plan– nutno mít projednáno a potvrzeno (podepsáno) jak ze strany vysílající fakulty zastoupené proděkanem pro zahraniční vztahy, tak i ze strany zahraniční univerzity. Formulář naleznete zde:

 10. Žádosti vytištěné, podepsané a opatřené všemi přílohami se odevzdávají proděkance pro zahraniční vztahy na FFÚ, doc. Ing. Marcela Žárové, CSc. Přijímají se pouze žádosti kompletní.

 

V Praze 1. ledna 2018

doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.

děkan Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze

3. Letní školy

Letní školy jsou krátkodobé programy nabízené univerzitami. V případě splnění stanovených podmínek, mohou být studentům uznány absolvované předměty do jejich studijního plánu na VŠE; o uznání rozhodne děkan na základě posouzení rozsahu a obsahu studijní povinnosti a vysoké školy, na které byla tato studijní povinnost složena.

Podmínka finanční podpory pro rok 2018

Cílem FFÚ je podpořit studenty, kteří budou FFÚ i VŠE při svém studiu na zahraničních školách dobře reprezentovat, FFÚ udělí finanční podporu studentům u nichž lze předpokládat, že zvládnou zátěž spojenou s odborným studiem v cizím jazyce v novém prostředí s ohledem na dosud dosažené studijní výsledky.

Podmínky pro financování letní školy FFÚ VŠE v Praze

1. Letní škola musí trvat alespoň 3 týdny

2. Získáte alespoň 6 ECTS kreditů

3. Letní škola podporovaná FFÚ musí mít vztah ke studovanému oboru.
Výše finančního příspěvku pro rok 2018

Výše jednorázové finanční podpory přidělená úspěšným žadatelům: 20 000,- Kč

Postup podání Žádosti 

V Žádosti uvedete:

 1. název zvolené zahraniční školy či univerzity a termín pobytu na zahraniční univerzitě (od kdy do kdy);
 2. studovný předmět (předměty) nebo program letní školy včetně kreditové zátěže
 3. jazyk, ve kterém bude uchazeč studovat

Vytištěná a podepsaná Žádost se odevzdává proděkance pro zahraniční vztahy na FFÚ, doc. Ing. Marcela Žárové, CSc.

Stipendia na pobyty v zahraničí

K financování pobytu na zahraničních univerzitách lze využít různé formy stipendií. Přehled a podmínky poskytovaných stipendií je uveden u jednotlivých forem zahraničních pobytů na stránkách OZS.

Podpora ze strany fakulty

Fakulta financí a účetnictví dále podporuje studenty vysílané na zahraniční univerzity v rámci studia na VŠE ze stipendijního fondu fakulty jednorázovým příspěvkem.

O mimořádný finanční příspěvek mohou požádat i studenti, kteří absolvují pobyt na zahraniční univerzitě, kam nebyli vysláni VŠE, pokud prokážou jeho přínos pro studium svého oboru.

Uznávání předmětů vystudovaných na zahraniční univerzitě

Studium na zahraniční univerzitě, kam byl student vyslán v rámci studia na VŠE, je studium v rámci některého z programů vyhlášených Oddělením zahraničních styků VŠE.

Pravidla pro uznávání stanovená Studijním a zkušebním řádem VŠE

Studijní a zkušební řád stanovuje pro uznávání předmětů vystudovaných na zahraniční univerzitě, kam byl student vyslán v rámci studia na VŠE, dále následující pravidla:

Uznávání předmětů vystudovaných na zahraniční univerzitě, kam byl student vyslán v rámci studia na VŠE – studenti bakalářského studijního programu

Před výjezdem musí mít student v rámci svého studijního plánu dostatek volných kreditů, studentům doporučíme – pokud plánují vycestovat – aby si nechali prostor ve volitelných předmětech.

Před výjezdem student musí mít potvrzen od proděkanky pro zahraniční vztahy learning agreement, který obsahuje předměty studované na zahraniční univerzitě (shodně je třeba nechat potvrdit veškeré případné změny) včetně způsobu uznání předmětů.

Po návratu ze zahraničí student žádá o uznání:

V případě předmětů schválených v LA(včetně schválených změn), které jsou v souladu se studijním oborem studenta na VŠE:

Uznávání předmětů vystudovaných na zahraniční univerzitě, kam byl student vyslán v rámci studia na VŠE – studenti navazujícího magisterského studijního programu

Před výjezdem student musí mít potvrzen od proděkanky pro zahraniční vztahy learning agreement, který obsahuje předměty studované na zahraniční univerzitě (shodně je třeba předem potvrdit veškeré případné změny) včetně způsobu uznání předmětů.

Po návratu ze zahraničí student žádá (nejlépe ihned po obdržení transcriptu, nejpozději v průběhu stu­dia v se­mestru, který následuje po posledním semestru studia v zahraničí) o uznání na stanoveném formuláři (k žádosti je třeba vždy přiložit transcript + kopii learning agreement, v případě žádosti o uznání za povinný předmět navíc sylabus předmětu):

Jazykové kurzy se uznávají, přednostně jazykové kurzy s odborným zaměřením na specializace FFÚ.

Uznávání předmětů vystudovaných na zahraniční univerzitě, kam nebyl student vyslán v rámci studia na VŠE

Na uznávání předmětů, které student vystudoval na zahraniční univerzitě, kam nebyl vyslán v rámci studia na VŠE (nejedná se o program vyhlášený Oddělením zahraničních styků VŠE), se vztahuje standardní režim pro uznávání předmětů na FFÚ, to znamená zejména:

O uznání studijní povinnosti při splnění podmínek rozhodne děkan na základě posouzení rozsahu a obsahu studijní povinnosti a vysoké školy, na které byla studijní povinnost složena.

NOVINKA: POSTUP PŘI ZAŘIZOVÁNÍ "LEARNING AGREEMENT" (LA)  a uznávání předmětů

Před odjezdem:

Konzultanti FFÚ:

 • Tomáš Fabián: xfabt00@vse.cz
 • Pavol Kováč: xkovp37@vse.cz
 • Martin Husák: husak.mart@gmail.com

Kozultanti vám poradí:

 1. jak vyplnit formulář LA,
 2.  jak vybrat předměty a
 3. prodiskutují i možnosti uznání předmětů po návratu ze zahraničí.

Během pobytu:

Po návratu:

Zkušenosti studentů

Zkušenosti studentů – celková databáze zpráv studentů

Kontakt

Proděkanka pro zahraniční vztahy
Žárová Marcela, doc. Ing. CSc. NB143 224095119 zarova@vse.cz Konzultační hodiny

Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague