Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání




Podmínky prominutí přijímací zkoušky

Související stránky

O prominutí přijímacího řízení se uchazeč informuje v InSIS.  Výsledky budou v InSIS zveřejněny dne 25. 6. 2018. Pokud uchazeč splní podmínky pro prominutí přijímacího řízení, přijímací zkoušky se neúčastní, přestože obdržel v květnu 2018 pozvánku k přijímací zkoušce. Podmínkou přijetí ke studiu je účast uchazeče na zápisu ke studiu.

 

Podmínky prominutí přijímací zkoušky

Uchazečům přihlášeným na obory magisterských studijních programů Fakulty financí a účetnictví pro akademický rok 2017/2018 bude prominut písemný test, pokud jejich studijní průměr v bakalářském studiu dosáhne hranice, kterou vyhlásí pro jednotlivé obory děkan fakulty.

Průměry stanovené pro přijímací řízení 2017/2018:

Zkratka Obor Průměr
BP Bankovnictví a pojišťovnictví 2,900
DP Zdanění a daňová politika 2,840
FG Finanční inženýrství 2,850
FI Finance 3,010
FO Finance a oceňování 2,850
UC Účetnictví a finanční řízení podniku 2,890
UP Učitelství ekonomických předmětů pro střední školy 2,250

 

Fakulta financí a účetnictví VŠE v Praze umožňuje absolventům vlastních bakalářských studijních oborů prominutí písemné přijímací zkoušky a její nahrazení splněním níže uvedených podmínek. Absolventi bakalářských oborů ostatních fakult VŠE a jiných vysokých škol skládají přijímací zkoušku.

Uchazeč, který je absolventem libovolného oboru bakalářského studia na Fakultě financí a účetnictví VŠE v Praze, splňuje podmínky pro prominutí přijímací zkoušky, pokud splňuje zároveň všechny následující podmínky:

  • Úspěšně ukončil bakalářský studijní program na Fakultě financí a účetnictví a dosáhl akademického titulu „bakalář“ do 21. června 2018 včetně.
  • Dosáhl průměrného prospěchu z povinných studijních povinností v bakalářském studijním programu (oborově povinné předměty, oborově povinný jazyk I a II  - pouze zkouška, státní bakalářská zkouška a obhajoba bakalářské práce) postačujícího k prominutí přijímací zkoušky. Tyto průměry jsou stanoveny tak, aby byla přijímací zkouška prominuta zhruba polovině z celkového počtu přijímaných studentů na daný obor navazujícího magisterského studia. Zbývající počet studentů bude přijat na základě písemné přijímací zkoušky.
  • Průměrným prospěchem se rozumí průměrný prospěch dle článku 3 písm. e) Studijního a zkušebního řádu VŠE v Praze pro studium v bakalářských a magisterských studijních programech (ECTS) ze všech povinných studijních povinností daného oboru (oborově povinné předměty, oborově povinný jazyk I a II, státní bakalářská zkouška a obhajoba bakalářské práce). Do průměru se zahrnuje z každé skupiny (oJ1 a oJ2) známka (včetně případných 4) ze všech předmětů zakončených zkouškou. Z předmětů vystudovaných na zahraniční vysoké škole, na niž byl student vyslán v rámci studia na VŠE, se započítávají pouze ty, které byly zařazeny do oborově povinných předmětů (popř. oJ1 nebo oJ2) s vahou kreditů, s jakou byly uznány do studijního plánu studenta. Jiné uznané předměty se do průměru nezapočítávají. Průměr se počítá jako vážený průměr (vahami jsou kreditová ocenění předmětů) se zaokrouhlením na dvě desetinná místa. Kalkulačka
  • Řádně se přihlásil ke studiu (podal elektronickou přihlášku) v navazujícím magisterském studijním programu s počátkem v akademickém roce bezprostředně následujícím po akademickém roce, ve kterém ukončil bakalářský studijní program, a zaplatil poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením.

Uchazeč může být přijat pouze na:

  • první obor uvedený na přihlášce a to shodný obor, který absolvoval na FFÚ v rámci bakalářského studia, nebo
  • obor Finance a oceňování podniku (FO) nebo Finanční inženýrství (FG), pokud si ho uvedl jako první na své přihlášce (počet studentů přijímaných na základě průměrného prospěchu na obor FO může činit maximálně 15 a na obor FG maximálně 12, pokud by počet přihlášených studentů splňujících průměrný prospěch byl vyšší, budou přijati studenti s lepším prospěchem, ostatní budou přijati na obor shodný s absolvovaným v bakalářském studijním programu, pokud jej uvedli jako druhý studijní obor ve své přihlášce).