Zápis do navazujícího magisterského studia

Původně plánovaný prezenční zápis  do studia pro studenty přijaté k navazujícímu magisterskému studiu od akademického roku 2020/2021, který se měl konat 25. června 2020 byl zrušen. Uchazeči přijatí ke studiu obdrží e-mailem pokyny k provedení zápisu distanční (elektronickou) formou.

Zápis uchazečů do studia je právním úkonem, který je nutnou podmínkou k přijetí uchazeče do studia a nelze jej opomenout nebo jakkoliv nahradit.

Doložení bakalářského vzdělání

Uchazeči zapsaní do studia jsou povinni doložit své bakalářské vzdělání:

  • absolvent vysoké školy v České nebo Slovenské republice doloží své bakalářské vzdělání zasláním úředně ověřené kopie vysokoškolského diplomu, popř. potvrzením o vykonání státní bakalářské zkoušky (včetně obhajoby bakalářské práce) – v případě, že absolvent dosud neobdržel diplom; po vydání diplomu je povinen odevzdat jeho úředně ověřenou kopii,
  • absolvent vysoké školy v zahraničí (s výjimkou Slovenské republiky) odevzdáním úředně ověřené kopie rozhodnutí o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání vydaného dle § 89, 90 a 106 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách Informace o uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání v ČR.

Doložení bakalářského vzdělání proběhne tak, že uchazeči zašlou poštou úředně ověřenou kopii dokladu o úspěšném dokončení bakalářského vzdělání  na adresu:

Fakulta financí a účetnictví VŠE v Praze

k rukám paní Bc. Simony Korousové

nám. Winstona Churchilla 4

130 67 Praha 3 – Žižkov

Úředně ověřenou kopii dokladu o úspěšném dokončení bakalářského vzdělání  je třeba zaslat nejpozději do 15. července 2020 (resp. obratem poté, kdy bude mít uchazeč bakalářský diplom resp. jeho nostrifikaci k dispozici).

Pokud se budou státní bakalářské zkoušky uchazečů konat až v opožděných termínech (nebo v případě zpoždění nostrifikací) lze v těchto odůvodněných případech termín posunout, nejpozději do 15.10.2020. Pokud se tak do tohoto termínu nestane, bude podmínečné přijetí uchazeče ke studiu zrušeno.

V případě že uchazeči, kteří studovali v zahraničí (kromě Slovesnké republiky), požádali na VŠE v Praze o interní nostrifikaci svého bakalářského vzdělání, není třeba tuto nostrifikaci zasílat poštou, dokument bude fakultě předán z právního oddělení VŠE v Praze.