Zápis do navazujícího magisterského studia

Provedení zápisu do studia

Zápis uchazečů do studia je právním úkonem, který je nutnou podmínkou k přijetí uchazeče do studia a nelze jej opomenout nebo jakkoliv nahradit.

Zápis do studia provedou uchazeči o studium online formou ve Studijním informačním systému (InSIS) – v oddílu Návratka k přihlášce ke studiu na VŠE po obdržení informace o přijetí ke studiu, ve lhůtě stanovené děkanem fakulty. K zápisu do studia budou přijatí uchazeči vyzváni automaticky rozesílaným e-mailem z InSIS, ve kterém budou uvedeny i potřebné další údaje. O lhůtě provedení zápisu budou všichni přijatí uchazeči o studium informováni e-mailem. Součástí online zápisu do studia je  v rámci InSIS i udělení souhlasu s Imatrikulačním slibem.

Podrobné informace k provedení zápisu do studia včetně lhůty pro jeho provedení i důležité informace o začátku studia obdrží všichni přijatí uchazeči  e-mailem z adresy prijimacky.FFU@vse.cz .

Veškeré zprávy týkající se přijímacího řízení  budou doručovány na e-mailové adresy, které uvedli uchazeči ve své přihlášce ke studiu.

Dokumenty potřebné k přijetí do studia

Nezbytnou podmínku k přijetí do studia je doložení úspěšného ukončení bakalářského vzdělání.

Pokud uchazeč studoval v České nebo Slovenské republice:

doloží bakalářský diplom nebo

doloží potvrzení o vykonání státní bakalářské zkoušky (včetně obhajoby bakalářské práce)  v případě, že  dosud neobdržel diplom  (po vydání diplomu je povinen odevzdat jeho úředně ověřenou kopii na studijním oddělení);

Pokud uchazeč studoval v zahraničí (kromě Slovenské republiky):

doloží nostrifikaci bakalářského vzdělání. dle § 89, 90 a 106 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách. O  nostrifikaci bakalářského vzdělání je možno požádat na a VŠE, bakalářské vzdělání již v tomto případě dokládat uchazeči touto cestou nemusí.

Bakalářské vzdělání je třeba doložit do 25. června 2023. Uchazeči, kteří budou končit bakalářské studium až v září 2023, budou o této skutečnosti informovat do 25. června 2023 e-mailem studijní referentku paní Simonu Korousovou (simona.korousova@vse.cz) a doloží výše uvedené dokumenty po ukončení bakalářského studia v prvních dvou týdnech měsíce září.

Jak dokumenty odevzdat

Výše uvedené dokumenty v elektronické podobě (bakalářský diplom, potvrzení o ukončení bakalářského studia či nostrifikaci bakalářského vzdělání) vloží uchazeči před zápisem do studia do své přihlášky – sekce „Dokumenty“ – podrobné informace o převedení dokumentů do elektronické podoby (konverze) naleznete zde.  Konverzi dokumentů z listinné do elektronické podoby je třeba provést prostřednictvím služby Czech POINT. Studijním oddělením bude akceptován pouze konvertovaný dokument (včetně ověřovací doložky).

 

Bakalářský diplom či potvrzení o ukončení bakalářského studia nemusí dokládat absolventi bakalářského studia na FFÚ VŠE. Absolventi ostatních fakult VŠE doloží potvrzení o ukončení studia s digitálním podpisem, které si mohou vygenerovat v aplikaci InSIS. Tento dokument již není třeba převádět do konverze.