Zápis do bakalářského studia

Provedení zápisu do studia

Zápis uchazečů do studia je právním úkonem, který je nutnou podmínkou k přijetí uchazeče do studia a nelze jej opomenout nebo jakkoliv nahradit.

Zápis do studia provedou uchazeči o studium online formou ve Studijním informačním systému (InSIS) – v oddílu Návratka k přihlášce ke studiu na VŠE po obdržení informace o přijetí ke studiu, ve lhůtě stanovené děkanem fakulty. K zápisu do studia budou přijatí uchazeči vyzváni automaticky rozesílaným e-mailem z InSIS, ve kterém budou uvedeny i potřebné další údaje.  Součástí online zápisu do studia je  v rámci InSIS i udělení souhlasu s Imatrikulačním slibem. Podrobné informace k provedení zápisu do studia včetně lhůty pro jeho provedení i důležité informace o začátku studia obdrží všichni přijatí uchazeči  e-mailem z adresy prijimacky.FFU@vse.cz .

Veškeré zprávy týkající se přijímacího řízení  budou doručovány na e-mailové adresy, které uvedli uchazeči ve svých přihláškách ke studiu.

Doložení středoškolského vzdělání

Nezbytnou podnímkou přijetí ke studiu je doložení úspěšného ukončení úplného středoškolského vzdělání.

Uchazeči doloží středoškolské vzdělání:

a) maturitním vysvědčením, pokud studovali v České nebo Slovenské republice, nebo

b) pokud probíhalo středoškolské studium v zahraničí, kromě Slovenské republiky:

  • nostrifikací středoškolského vzdělání, udělenou Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy (MŠMT), nebo
  • mohou požádat pro účely přijímacího řízení VŠE v Praze o tzv. interní nostrifikaci svého středoškolského vzdělání, v tomto případě již nostrifikaci vzdělání fakultě nemusí dokládat

Výše uvedené dokumenty (maturitní vysvědčení či nostrifikaci od MŠMT) doloží uchazeči v elektronické podobě prostřednictvím Studijního informačního systému (InSIS). Konverzi dokumentů z listinné do elektronické podoby je třeba provést prostřednictvím služby Czech POINT nebo Slovenské pošty. Studijním oddělením bude akceptován pouze konvertovaný dokument (včetně ověřovací doložky).

Bližší informace o konverzi dokumentů naleznete zde.

Doklady o úspěšném ukončení úplného středoškolského vzdělání  je třeba doložit nejpozději do 25. června 2023. Uchazeči, kteří budou skládat maturitní zkoušku až v září 2023, budou o této skutečnosti informovat do 25. června 2023 e-mailem studijní referentku paní Janu Stehlíkovou (stehliko@vse.cz) a doloží výše uvedené dokumenty v prvních dvou týdnech měsíce září.