Zápis do bakalářského studia

Zápis  pro studenty přijaté k bakalářskému studiu od akademického roku 2019/2020 se bude konat v červnu 2019, datum bude upřesněno.

Zápis do studia pro přijaté uchazeče od akademického roku 2019/2020 se bude konat v červnu 2019, datum a místo bude upřesněno:

  • od 9:00 pro obory Účetnictví a finanční řízení podniku, Zdanění a daňová politika a Vzdělávání v ekonomických předmětech,
  • od 12:00 pro obory Finance a Bankovnictví a pojišťovnictví.

Zápis uchazečů do studia je právním úkonem, který je nutnou podmínkou k přijetí uchazeče do studia, při zápisu do studia jsou studentům poskytnuty důležité informace týkající se studia, délka zápisu je přibližně dvě až tři hodiny.

Při zápisu uchazeč musí doložit dosažení úplného středního vzdělání:

  • buď ověřenou kopii maturitního vysvědčení (ověření může provést i střední škola, která vysvědčení vystavila), dokládající dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání v České nebo Slovenské republice (viz zákon č. 111/1998 Sb. ve znění pozdějších novel), nebo
  • úředně ověřenou kopii nostrifikační doložky dle vyhlášky č. 12/2005 Sb., která osvědčuje absolvování střední školy v zahraničí (kromě Slovenska).  Uznávání rovnocennosti a nostrifikací vysvědčení ze středních škol se zabývají odbory školství krajských úřadů (v Praze odbor školství Magistrátu hl. m. Prahy). O nostrifikaci rozhodují na základě předloženého originálu zahraničního vysvědčení nebo jeho úředně ověřené kopie. Pokud ze zahraničního vysvědčení není patrný obsah a rozsah vyučovaných předmětů musí žadatel také předložit rámcový obsah vzdělání oboru, v němž dosažené vzdělání získal. Kontakt pro Prahu: Magistrát hl. m. Prahy, odbor školství, Jungmannova 29/35, 110 00 Praha 1.

V případě, že se uchazeč nebude ze závažných důvodů moci zápisu do studia osobně zúčastnit, může jej zastoupit jiná osoba na základě úředně ověřené plné moci. Pokud se uchazeč, který dosáhl počet bodů postačující k přijetí na příslušný obor, ani jím pověřená osoba k zápisu ve výše uvedeném termínu nedostaví, ztrácí právo na zapsání do studia.

Bezprostředně po zápisu do studia bude ve Výpočetním centru následovat focení zapsaných studentů na identifikační kartu ISIC – Informace o multifunkčních identifikačních kartách.

Zápis do studia trvá cca dvě hodiny plus čas nutný na zřízení identifikační karty viz výše.

Zápis do dalších semestrů studia je automaticky proveden k 1. dni semestru.