Mimořádné studium vybraných fakultních předmětů

Charakteristika a zaměření mimořádného studia

V rámci programů celoživotního vzdělávání nabízí Fakulta financí a účetnictví možnost mimořádného studia vybraných předmětů. Toto studium je určeno především k doplnění znalostí a vědomostí absolventů středních a vysokých škol.

Studium trvá jeden nebo dva semestry a je realizováno za úplatu (v závislosti na počtu zapsaných předmětů a jejich kreditovému ocenění). Po úspěšném absolutoriu získá účastník studia osvědčení, v rámci mimořádného studia ovšem nelze získat ucelené vysokoškolské vzdělání. Účastníci mimořádného studia nejsou studenty VŠE a nemají tedy z tohoto titulu studentské výhody.

Mimořádné studium může být vhodnou formou studia zejména pro:

  • zájemce z řad široké odborné veřejnosti, kteří si chtějí doplnit své vzdělání o určitou problematiku,
  • neúspěšné uchazeče o bakalářské studium na VŠE mající zájem ucházet se o přijetí v příštím akademickém roce, kteří tak mohou nejen smysluplně využít celý rok, ale mají možnost se seznámit se způsobem a náročností vysokoškolského studia,
  • neúspěšné uchazeče o navazující magisterské studium na VŠE mající zájem ucházet se o přijetí v příštím akademickém roce.

Předměty absolvované v rámci mimořádného studia lze v souladu s opatřením děkana o plnění studijních povinností v případě pozdějšího přijetí k řádnému studiu uznat jako absolvované, pokud budou součástí studijního oboru, na který bude uchazeč přijat.

 


Nabídka předmětů v rámci mimořádného studia

V rámci mimořádného studia si lze zapsat výhradně předměty vyučované katedrami Fakulty financí a účetnictví, k jejich zapsání je zapotřebí souhlas vedoucího katedry garantující příslušný předmět.

 


Podmínky přijetí do mimořádného studia

Poplatek za studium

  • Poplatek za mimořádné studium jednoho předmětu (za jeden celý třinácti týdenní semestr včetně zkoušky) činí 1 000 Kč za jeden ECTS kredit. V případě konkrétního předmětu je tedy pro celkovou cenu nutno vynásobit cenu za jeden kredit počtem kreditů daného předmětu.
  • Poplatek za studium je třeba uhradit na účet číslo 1828782/0800, variabilní symbol 100028.

Způsob přihlašování

Uchazeč o mimořádné studium vyplní Přihlášku k mimořádnému studiu, která musí obsahovat:

  • souhlas vedoucího katedry garantující předmět a razítko katedry,
  • doklad o zaplacení poplatku (pouhý příkaz k úhradě není doklad o provedené platbě)

a odevzdá ji nejpozději do 13. září 2024 Mgr. Lucii Horáčkové, MBA, (místnost č. 110 NB tel. 224 095 144, lucie.horackova@vse.cz) po předchozí e-mailové domluvě.

 


Rozhodnutí o přijetí

O přijetí do mimořádného studia rozhodne děkan fakulty do 13. září 2024. Uchazečům přijatým do mimořádného studia budou vygenerovány přihlašovací údaje do studijního informačního systému, které si mohou vyzvednout na studijním oddělení u Mgr. Lucie Horáčkové, MBA v úředních hodinách nebo budou zaslány e-mailem.

  • Výuka v zimním semestru 2024/2025 začíná 16. září 2024.