Akreditační rada

Akreditační rada (dříve Pedagogická rada) je poradním orgánem děkana a je zřízena dle Statutu Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze. V Akreditační radě má každá z kateder jednoho zástupce a předsedou je proděkanka pro pedagogickou a studijní činnost. Členy Akreditační rady a jejího předsedu jmenuje a odvolává děkan.

Aktuální složení Akreditační rady:

Č. Jméno Katedra
1. doc. Ing. Dana Dvořáková, Ph.D. předsedkyně
2. prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc. KBP
3. Ing. Katarína Krpálková Krelová, Ph.D. KDEP
4. doc. Ing. Alena Maaytová, Ph.D. KVF
5. prof. Ing. Martin Mandel, CSc. KMTP
6. prof. Ing. Jana Fibírová, CSc. KMÚ
7. doc. JUDr. Ing. Milan Hrdý , Ph.D: KFOP
8. doc. Ing. David Procházka, Ph.D. KFÚA

Mezi hlavní úkoly Akreditační rady patří:

  • předkládat děkanovi návrh na akreditaci předmětů vyučovaných katedrami Fakulty v bakalářských a magisterských studijních programech,
  • předkládat děkanovi stanovisko k operativním i koncepčním otázkám studia.

Dokumenty Akreditační rady: