Proděkan pro rozvoj

doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.

proděkan pro rozvoj 

Místnost: NB 140
Telefon: (+420) 224 095 330
E-mail: ladislav.mejzlik@vse.cz
doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D. absolvoval v roce 1984 VŠE v Praze, kde pracoval na katedře finančního účetnictví a auditingu nejprve jako odborný asistent, zástupce vedoucího katedry a v letech 2006-2014 jako vedoucí katedry. V roce 2014 a podruhé 2018 byl zvolen děkanem Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze, od roku 2022 je proděkanem FFÚ. V roce 1993 složil auditorské zkoušky a v letech 2010-2014 byl dvakrát zvolen prvním viceprezidentem Komory auditorů ČR a v roce 2022 jejím prezidentem. Od roku 2004 zastupuje Fakultu financí a účetnictví VŠE v Praze v Národní účetní radě a v letech 2004-2010 zastupoval ČR v European Accounting Association. Odborně se specializuje na oblast využití informačních a komunikačních technologií v účetnictví a auditingu a na regulaci a harmonizaci účetnictví v mezinárodním měřítku a v těchto oblastech je znám přednáškovou a publikační činností. Úzce spolupracuje s praxí, je členem poradní komise Ministerstva financí ČR pro účetnictví, členem a předsedou výborů pro audit. Pracuje v redakčních radách odborných časopisů a je členem vědeckých rad Vysoké školy ekonomické v Praze, Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze, Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomické univerzity v Bratislavě a Provozně-ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně.

Vzdělání:

 • 1980 – 1984 vysokoškolské studium na VŠE v Praze, obor „ekonomické informace a kontrola“, ukončené státní závěrečnou zkouškou a obhajobou diplomové práce na téma „Variantní flexibilní rozpočty nákladů“;
 • 1986 dvousemestrální postgraduální studium vysokoškolské pedagogiky na Ústavu pro rozvoj vysokých škol Praha ukončeno zkouškou a obhajobou závěrečné práce;
 • 1991 dvouměsíční letní škola na Wirtschaftsuniversität Wien na základě stipendia rakouského ministerstva školství – ukončena zkouškou;
 • 1993 auditorská zkouška – získáno osvědčení auditora Komory auditorů České republiky;
 • 1998 – 2003 doktorské studium na VŠE v Praze, obor účetnictví a finanční řízení podniku, ukončeno obhajobou doktorské disertační práce „Soudobé účetní formy a techniky“ a získán titul Ph.D.;
 • 2006 habilitační řízení na Fakultě financí a účetnictví VŠE v Praze ukončené získáním titulu docent.

Zaměstnání:

 • 1984 – nyní Vysoká škola ekonomická v Praze (asistent a odborný asistent na katedře účetnictví Fakulty financí a účetnictví; od roku 1994 zástupce vedoucí katedry finančního účetnictví, od roku 2006 vedoucí katedry finančního účetnictví a auditingu; od 1. dubna 2014 děkan Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze; od dubna 2022 proděkan pro rozvoj FFÚ)
 • 1985 – 1989 metodik informační soustavy Autoturist Praha
 • 1990 částečný pracovní úvazek v Investiční bance jako metodik správy portfolia cenných papírů
 • 2010 – 2014 člen výkonného výboru a první viceprezident Komory auditorů ČR
 • 2016 – dosud člen výboru pro audit ČSOB Praha
 • 2016 – dosud předseda výboru pro audit ČSOB Pojišťovna
 • 2017 – 2022 člen dozorčí rady ČSOB Bratislava
 • 2017 – 2022 předseda výboru pro audit ČSOB Bratislava
 • 2018 – dosud předseda výboru pro audit Nemocnice Klatovy (Nemocnice plzeňského kraje)
 • 2022 – dosud prezident Komory auditorů ČR

Pedagogická činnost:

 • 1998 – dosud vybudování, garantování a přednášení kurzu „1FU403 Využití počítačů v účetnictví“
 • 2000 – dosud příprava a vedení odborných seminářů 1FU561 na téma „Vybrané problémy implementace IFRS v ČR“ a „Využití ICT v účetnictví“
 • 2010 – dosud výuka předmětu „Standardizace finančního účetnictví (Standardizace účetních výkazů)“ v doktorském studiu oboru Účetnictví a finanční řízení podniku na FFÚ VŠE v Praze
 • 2006 – dosud školitel doktorandů v doktorském studijním programu „Účetnictví a finanční řízení podniku“ a vyučující doktorského předmětu „FU_902 Standardizace účetnictví“
 • 2000 – dosud příprava a přednášení kursů celoživotního vzdělávání „Mezinárodně uznávané účetní standardy“ a „Finanční účetnictví pro pokročilé“ pořádané katedrou finančního účetnictví pro veřejnost a rovněž semestrálních kurzů připravovaných pro konkrétní organizace
 • 1994 – dosud lektorský podíl na přípravě auditorů ke zkoušce pro Komoru auditorů ČR, lektorská účast v systému kontinuálního profesního vzdělávání Komory auditorů ČR, přednášky v rámci certifikace účetních Svazu účetních, vedení odborných vzdělávacích seminářů pro Nejvyšší kontrolní úřad, Komoru daňových poradců ČR, Specializovaný finanční úřad a celá řada přednášek pro odbornou veřejnost prostřednictvím nejrůznějších vzdělávacích institucí (BOVA, VOX, IIR, Point Consulting, Controller-Institut, apod.)

Vědecko-výzkumná činnost:

 • 1998 – 1999 GAČR „Analýza rozdílů účetní soustavy České republiky a mezinárodních účetních standardů, určení priorit jejich řešení“ jako člen řešitelského kolektivu
 • 2001 – 2003 GAČR „Americké účetní standardy (US GAAP) a jejich role v celosvětové harmonizaci“ jako člen řešitelského kolektivu
 • 2008 – 2010 GAČR „Analýza nákladů a přínosů přechodu na IFRS v českých veřejně obchodovaných společnostech“, registrační číslo 402/08/0748 jako hlavní řešitel
 • 2010 – 2012 GAČR „Komparativní analýza národních účetních a daňových systémů v EU s důrazem na přeshraniční fúze“ jako člen řešitelského kolektivu
 • 2012 – 2014 GAČR „IFRS jako alternativní účetní standardy pro zjištění daňového základu: Dopady na konkurenceschopnost malé otevřené ekonomiky“, registrační číslo P403/12/1901, jako hlavní řešitel
 • 2000 – 2006 koordinátor a překladatelem podstatné části Mezinárodních standardů účetního výkaznictví a člen redakční rady pro jejich překlady. Od roku 2004 zástupce ČR v Review Committee pro překlady IFRS v EU.
 • 2005 – 2007 podíl na projektu implementace XBRL v České republice – součást 6. rámcového projektu EU pro financování rozvoje informační společnosti v EU.
 • 2005 – dosud podíl na překladu Mezinárodních účetních standardů pro veřejný sektor (IPSAS) pro Nejvyšší kontrolní úřad ČR a člen redakční rady pro správnost překladu těchto standardů jmenované prezidentem NKÚ.
 • 2005 -2012 zapojen do Výzkumného záměru Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze s názvem „Rozvoj finanční a účetní teorie a její aplikace v praxi z interdisciplinárního hlediska – spoluřešitel v podskupině „Mezinárodní harmonizace účetnictví a české účetní standardy“ a vedoucí samostatné podskupiny „Informatizace účetnictví.

Členství v mezinárodních/zahraničních odborných společnostech, redakčních radách a organizacích:

 • 1994 – dosud člen Evropské účetní asociace (EAA – European Accounting Association);
 • 2004 člen Executive Committe EAA a generální tajemník 27. výročního kongresu EAA v Praze;
 • 2005 – 2011 zvolen členem EAA Board of Representatives – národním koordinátorem Evropské účetní asociace (EAA) pro ČR;
 • 2000 – 2007 člen Redakční rady pro překlady IFRS do češtiny International Accounting Standards Committee Foundation);
 • 2004 – 2007 člen výboru pro korekturu překladů IFRS pro Evropskou unii (EU Review Committee);
 • 2005 – 2007 koordinátor projektu EU pro implementaci XBRL v ČR (součást 6. rámcového programu EU pro rozvoj informační společnosti);
 • 2005 – dosud člen Americké účetní asociace (AAA – American Accounting Association)
 • 2005 – dosud člen Redakční rady pro překlady IPSAS do češtiny (International Federation of Accountants)

Členství v tuzemských odborných společnostech, redakčních radách a organizacích:

 • 1991 – 1993 člen Akademického senátu Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze
 • 1991 – 2001 člen Akademického senátu VŠE v Praze
 • 1998 – 2001 člen Ekonomické komise akademického senátu VŠE v Praze
 • 1998 – 2001 tajemník akademického senátu VŠE v Praze
 • 2002 – 2022 člen Poradní skupiny rektora VŠE v Praze pro finance a rozpočet
 • 1993 – dosud statutární auditor (člen Komory auditorů ČR, licence č. 1107)
 • 1994 – dosud zkušební komisař a člen zkouškových komisí KA ČR, garant za dílčí zkoušku auditorů z ICT pro auditory
 • 2004 – dosud člen Výboru pro kontinuální vzdělávání Komory auditorů ČR
 • 2004 – dosud zástupce Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze v Národní účetní radě
 • 2010 – 2014 předseda Výboru pro vnější vztahy Komory auditorů ČR
 • 2010 – 2014 předseda redakční rady časopisu „Auditor“ vydávaného Komorou auditorů ČR
 • 2010 – 2014 první viceprezident Komory auditorů ČR
 • 2007 – 2015 předseda ediční rady časopisu „Acta Oeconomica Pragensia“ vydávaného VŠE v Praze
 • 2015 – dosud místopředseda redakční rady časopisu „Auditor“ vydávaného Komorou auditorů ČR
 • 2015 – dosud předseda poradní rady časopisu „European Financial and Accounting Journal“ vydávaného Fakultou financí a účetnictví VŠE v Praze
 • 2015 – dosud předseda poradní rady časopisu „Český finanční a účetní časopis“ vydávaného Fakultou financí a účetnictví VŠE v Praze

Členství ve vědeckých radách, oborových radách a komisích:

Zahraniční studijní/přednáškové pobyty a stáže:

 • 1985 dvouměsíční studijní pobyt na katedře účetnictví Moskevského ekonomicko-statistického institutu;
 • 1989 dvoutýdenní studijní pobyt na katedře účetnictví Hochschulle für Ekonomie Berlin;
 • 1991 dvouměsíční letní škola na Wirtschaftsuniversität Wien na základě stipendia rakouského ministerstva školství – ukončena zkouškou;
 • 1994 měsíční studijní pobyt University of Stirling, Skotsko v rámci výměnného programu Tempus/Phare ukončen zkouškou a diplomem;
 • 2006 přednáškový pobyt na Žitomirské státní technologické univerzitě – přednáška „Účetní systém ČR a jeho právní regulace“
 • 2010 přednáškový pobyt na Státní ekonomické univerzitě v Oděse v MBA programu
 • 2014 výuka kurzu „1FU201 Finanční účetnictví“ v Moskvě v ruštině v rámci studijního programu „Ekonomika a management“ Fakulty podnikohospodářské

Jazykové znalosti:

 • anglicky, německy, rusky

 

Ladislav Mejzlík