Freemover

Freemover = individuální mobilita

Freemover je semestrální studium v zahraničí určené studentům, kteří si sami vyhledají zahraniční vysokou školu (může se jednat pouze o školu, která není stávající partnerskou školou VŠE) ve svém studijním oboru, osloví tuto instituci a zároveň FFÚ a ve shodě s oběma stranami si svůj studijní pobyt samostatně zajistí. S ohledem na omezené finanční zdroje je tato forma studia v zahraničí bez finanční podpory ze strany FFÚ. Je proto vhodné prioritně využívat možnosti výjezdu s pomocí Erasmus+.

Pravidla programu „Freemover“ na FFÚ VŠE v Praze

Podmínky pro uznání absolvovaných předmětů do studijních plánů na VŠE od 2022/2023

Uznání absolvovaných předmětů do studijních plánů bude umožněno studentům FFÚ ve standardní době studia, tj. během 6 semestrů bakalářského studia a 4 semestrů navazujícího magisterského studia na FFÚ. Student musí mít k dispozici dostatek kreditních poukázek ke studiu v zahraničí, aby po absolvování semestrálního studia splnil minimální hranici 20 ECTS kreditů.

Vzhledem k omezeným finančním prostředkům je absolvování individuální mobility bez finanční podpory.

Postup podání žádosti o uznání studia formou freemover

S ohledem na skutečnost, že zahraniční školy mají různé začátky semestrů a rozdílné termíny pro vystavení akceptačního dopisu, mohou studenti žádat o uznání studia v průběhu celého roku, tj. k podání žádosti můžete přistoupit, kdykoliv se Vám podaří získat akceptační dopis od přijímající školy a splnit ostatní podmínky (viz výše).

 • Nejprve je třeba napsat Žádost, ve které uvedete:
  • jazyk, ve kterém bude uchazeč studovat,
  • název zvolené zahraniční školy či univerzity a termín pobytu na zahraniční univerzitě (od kdy do kdy + počet měsíců).
 • K žádosti musí být přiloženy následující přílohy:
  • Životopis v češtině a v cizím jazyce, ve kterém uchazeč zamýšlí v zahraničí studovat,
  • Motivační dopis v češtině a v cizím jazyce, ve kterém uchazeč zamýšlí v zahraničí studovat,
  • Potvrzení o znalosti cizího jazyka ve kterém uchazeč zamýšlí v zahraničí studovat (např. kopie dokladu o vykonání státní nebo mezinárodní zkoušky; nemáte-li možnost doložit svou znalost jazyka žádným z výše uvedených způsobů, obraťte se prosím na příslušnou jazykovou katedru VŠE a požádejte o potvrzení své jazykové způsobilosti)
  • Akceptační dopis ze zahraniční školy a její akademický kalendář,
  • Study Abroad Course Plan – nutno mít projednáno a potvrzeno (podepsáno) jak ze strany vysílající fakulty zastoupené proděkanem pro zahraniční vztahy, tak i ze strany zahraniční univerzity.

Žádosti vytištěné, podepsané a opatřené všemi přílohami se odevzdávají proděkance pro zahraniční vztahy FFÚ, doc. Ing. Marcele Zárybnické Žárové, CSc.