Kolegium děkana

Kolegium děkana fakulty je poradním orgánem.  Kolegium se vyjadřuje k operativním i strategickým úkolům fakulty. Zasedání kolegia se konají zpravidla jednou měsíčně.

Členy kolegia jsou:

  • děkan,
  • proděkani,
  • tajemník,
  • vedoucí kateder a
  • předseda Akademického senátu fakulty.