Složení vědecké rady

Toto je složení vědecké rady jmenované děkanem Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze po schválení Akademickým senátem fakulty na funkční období od 1.7.2022 do 31.3.2026. Vědecká rada FFÚ VŠE v Praze má celkem 29 následujících členů (v abecedním pořadí v členění na interní a externí členy):

Interní členové Vědecké rady FFÚ VŠE v Praze (18 členů)

doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D.

doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D.

vedoucí katedry měnové teorie a politiky
Fakulta financí a účetnictví VŠE v Praze

Absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor Finance, kde následně získal docenturu. Odborně se profiluje v oblasti finanční stability, mezinárodních financí a makroekonomie otevřené ekonomiky. Je autorem jedné monografie a více jak 20 impaktovaných článků v českých a zahraničních časopisech. Působí jako odborný konzultant a znalec v oblasti finančních trhů a finanční kriminality.

doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D.

doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D.

rektor
Vysoká škola ekonomická v Praze

Absolvoval v roce 1984 Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor Finance. Na stejné instituci získal později doktorát a docenturu. Celou svou dosavadní kariéru působí na Fakultě financí a účetnictví VŠE, kde zastával mimo jiné funkci děkana nebo vedoucího Katedry bankovnictví a pojišťovnictví. Od roku 2014 byl prorektorem pro studijní a pedagogickou činnost VŠE. Odborně se specializuje na oblast komerčního bankovnictví a finančních derivátů.

doc. Ing. Mgr. Katarína Krpálková Krelová, Ph.D.

doc. Ing. Mgr. Katarína Krpálková Krelová, Ph.D.

vedoucí katedry didaktiky ekonomických předmětů
Fakulta financí a účetnictví VŠE v Praze

Habilitovala v oboru Oborová didaktika se zaměřením na výuku ekonomických předmětů. Je posuzovatelkou Slovenské akreditační agentury pro vysoké školství pro obor Učitelství a pedagogické vědy, zastupuje fakultu v Radě vysokých škol ČR (komise pro vzdělávací činnost a komise pro přípravu učitelů), je členkou Mezinárodní společnosti pro inženýrskou pedagogiku IGIP (Rakousko), redakční a vědecké rady odborného časopisu pro podporu vzdělávání Media4u Magazine. Profiluje se dlouhodobě vědecky i pedagogicky v oborové didaktice na SŠ a VOŠ, v profesním vzdělávání dospělých a v disciplínách blízkých oblasti rozvoje lidských zdrojů. Podílela se na více než dvaceti výzkumných projektech doma i v zahraničí.

prof. Ing. Martin Mandel, CSc.

prof. Ing. Martin Mandel, CSc.

katedra měnové teorie a politiky
Fakulta financí a účetnictví VŠE v Praze

Profesor na Katedře měnové teorie a politiky. Absolvoval v roce 1984 Národohospodářskou fakultu VŠE. V roce 1992 ukončil aspiranturu v oboru Finance. Následně absolvoval studijní a přednáškové pobyty na Copenhagen Business School a Stirling University. V letech 1993 – 1998 pracoval v České národní bance jako poradce viceguvernéra. V letech 2001 – 2006 zastával funkci vedoucího katedry měnové teorie a politiky na VŠE. V současné době je předsedou Výkonné rady časopisu Politická ekonomie a členem Vědeckého grémia Bankovní asociace. Autor a spoluautor řady monografií a vysokoškolských učebnic. Výsledky svého výzkumu pravidelně publikuje v domácích a zahraničních odborných impaktovaných časopisech. Přednáší problematiku monetární ekonomie a mezinárodních financí na Katedře měnové teorie a politiky.

prof. Ing. Miloš Mařík, CSc.

prof. Ing. Miloš Mařík, CSc.

katedra financí a oceňování podniku
Fakulta financí a účetnictví VŠE v Praze

Miloš Mařík se zaměřuje na oceňování podniku a české oceňovací standardy. Je zakladatelem vedlejší specializace 1OC Oceňování podniku a jeho majetku (2000) a hlavní specializace FO Finance a oceňování podniku (2006). Je autorem či spoluautorem řady odborných publikací, z nichž některé získaly různé publikační ocenění či jsou využívány i jako vysokoškolské učebnice pro předměty z oblasti oceňování podniku. Od roku 1994 je rovněž ředitelem Institutu oceňování majetku při VŠE a vedoucí Certifikačního ústavu při VŠE pro certifikaci odhadců majetku. Od roku 2008 zakladatel a předseda redakční rady recenzovaného časopisu Oceňování. Držitel pamětní medaile Fakulty financí a účetnictví. Mimo VŠE působí jako předseda Poradního sboru ministra spravedlnosti pro otázky znalectví v oboru Ekonomika.

doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.

doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.

proděkan pro rozvoj
Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze

V roce 1984 absolvoval VŠE v Praze, kde pracoval na katedře finančního účetnictví a auditingu nejprve jako odborný asistent, zástupce vedoucího katedry a v letech 2006-2014 jako vedoucí katedry. V roce 2014 a 2018 byl zvolen děkanem Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze. V roce 1993 složil auditorské zkoušky a v letech 2010-2014 byl dvakrát zvolen prvním viceprezidentem Komory auditorů ČR. Od roku 2004 zastupuje Fakultu financí a účetnictví VŠE v Praze v Národní účetní radě a v letech 2004-2010 zastupoval ČR v European Accounting Association. Odborně se specializuje na oblast využití informačních a komunikačních technologií v účetnictví a auditingu a na regulaci a harmonizaci účetnictví v mezinárodním měřítku a v těchto oblastech je znám výzkumnou, přednáškovou a publikační činností.

prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.

prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.

děkan a předseda vědecké rady
Fakulta financí a účetnictví VŠE v Praze

Absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor Finance, kde následně získal docenturu a profesuru. Na Fakultě financí a účetnictví VŠE byl během let 2000 – 2003 a 2006 – 2014 proděkanem pro vědu a doktorské studium. V letech 2014 – 2022 byl prorektorem pro vědu a výzkum VŠE. V minulosti byl členem vědeckého grémia České bankovní asociace a rozkladové komise České národní banky, nyní je členem výkonných rad časopisů Politická ekonomie a Prague Economic Papers. Byl členem prezidia KCP a nyní je člen prezidia RVDA. Jeho oborem jsou kapitálové trhy, investiční bankovnictví a finanční regulace. Je autorem a spoluautorem 15 monografií a učebnic a více než 70 článků v českých a zahraničních odborných časopisech a konferenčních sbornících.

prof. Ing. Jan Pavel, Ph.D.

prof. Ing. Jan Pavel, Ph.D.

katedra veřejných financí
Fakulta financí a účetnictví VŠE v Praze

V letech 1996 až 2001 vystudoval obor management podnikatelských služeb a veřejné správy na Fakultě managementu Vysoké školy ekonomické v Praze, následně pak v letech 2001 až 2004 doktorský obor veřejné finance na Fakultě financí a účetnictví téže vysoké školy. V roce 2008 byl jmenován docentem v oboru veřejná ekonomie na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity a v roce 2015 pak profesorem. Ve své pedagogické činnosti se dlouhodobě věnuje zejména veřejným financím, teorii rozpočtové a fiskální politiky i problematice efektivnosti fungování veřejného sektoru. V letech 2003 až 2006 pracoval na Ministerstvu financí ČR. Od roku 2005 působí na Vysoké škole ekonomické v Praze na katedře veřejných financí. Je autorem či spoluautorem řady publikací, výzkumných studií či odborných článků, a to jak v Česku, tak v zahraničí. V lednu 2018 byl Poslaneckou sněmovnou PČR zvolen do Národní rozpočtové rady, a to na návrh České národní banky na dvouleté funkční období. Po jeho vypršení byl v lednu 2020 opět na návrh ČNB zvolen Sněmovnou PČR do funkce znovu, tentokrát na 6 let.

doc. Ing. David Procházka, Ph.D.

doc. Ing. David Procházka, Ph.D.

vedoucí katedry finančního účetnictví a auditingu
Fakulta financí a účetnictví VŠE v Praze

Absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor Účetnictví a finanční řízení podniku, včetně doktorského studia; habilitován v roce 2015. Od roku 2014 vedoucí katedry finančního účetnictví a auditingu. Vedoucí organizačního výboru mezinárodní konference The Annual Conference of Finance and Accounting pořádané FFÚ. V praxi činný v oblasti regulace účetnictví na národní úrovni (dlouhodobá spolupráce s Národní účetní radou) i evropské úrovni (od roku 2020 členem EFRAG FR Technical Expert Group). Člen Evropské účetní asociace, od roku 2017 člen EAA Board. Odborně se zabývá problematikou IFRS a účetním výkaznictvím profesionálního sportu. Člen redakčních rad časopisů Accounting in Europe, European Financial and Accounting Journal a Český finanční a účetní časopis.

doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.

doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.

vedoucí katedry bankovnictví a pojišťovnictví
Fakulta financí a účetnictví VŠE v Praze

Absolvovala Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy, kde získala titul RNDr. Další profesní život spojila s Vysokou školou ekonomickou, kde následně získala doktorát a docenturu v oboru Finance. Vedoucí katedry bankovnictví a pojišťovnictví od roku 2008. Na FFÚ se zaměřuje na využití matematických metod v oblasti financí, pojišťovnictví a kapitálových trhů. Je členkou vědeckého grémia České bankovní asociace. Podílí se na řešení projektů GAČR a Interní grantové agentury. Je spoluautorkou několika knižních publikací a řady článků v našich i zahraničních odborných časopisech a konferenčních sbornících.

prof. Ing. Zbyněk Revenda, CSc.

prof. Ing. Zbyněk Revenda, CSc.

katedra měnové teorie a politiky
Fakulta financí a účetnictví VŠE v Praze

Absolvent Vysoké školy ekonomické v roce 1982. Profesor v oboru Finance od roku 2000. V letech 1994 – 2001 a 2006 – 2014 vedoucí Katedry měnové teorie a politiky na Fakultě financí a účetnictví. Prorektor VŠE pro rozvoj a finance v letech 2003 – 2006. Od roku 2014 garant doktorského programu Finance. Jeho obory jsou měnová teorie a politika, a regulace a dohled bank. Autor 7 monografií, 10 společných knižních publikací a více než 90 článků v českých a zahraničních odborných časopisech.

doc. Ing. Jana Skálová, Ph.D.

doc. Ing. Jana Skálová, Ph.D.

katedra finančního účetnictví a auditingu
Fakulta financí a účetnictví VŠE v Praze

Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor ekonomické informace a kontrola. Je daňovou poradkyní, auditorkou a partnerkou ve společnosti TPA Group. Jako docentka působí na Fakultě financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze. Je dlouholetou členkou Prezidia KDP ČR garantující zkoušky na daňové poradce, působí také jako zkušební komisař KDP ČR. Je vedoucí redakční rady Bulletinu KDP ČR. Je autorkou nebo spoluautorkou 12 monografii a učebnic, a více než 40 článků v českých a zahraničních odborných časopisech. Odborné veřejnosti je známa zejména svou přednáškovou činností na téma účetnictví a daní a to pro Komoru auditorů ČR, Komoru daňových poradců ČR a pro veřejné vzdělávací agentury.

doc. Ing. Jana Tepperová, Ph.D.

doc. Ing. Jana Tepperová, Ph.D.

vedoucí katedry veřejných financí
Fakulta financí a účetnictví VŠE v Praze

V současné době působí na katedře veřejných financí Vysoké školy ekonomické v Praze, kde v roce 2011 zakončila doktorské studium v oboru Finance a v roce 2020 získala docenturu. V pedagogické i výzkumné činnosti se věnuje zejména mezinárodnímu zdanění příjmů. Je členkou redakční rady časopisu European Financial and Accounting Journal a Bulletinu Komory daňových poradců. Od roku 2004 je registrovanou daňovou poradkyní. V letech 2006 až 2012 byla jako vedoucí sekce sociálního a zdravotní pojištění členkou odborného kolegia Komory daňových poradců ČR. V letech 2012 a 2013 pracovala rovněž na Ministerstvu financí ČR jako odborník na veřejné pojistné. Od roku 2009 je zkušební komisařkou garantující daňovou část profesní zkoušky auditora.

prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D.

prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D.

katedra veřejných financí
Fakulta financí a účetnictví VŠE v Praze

Absolventka oboru Finance Vysoké školy ekonomické v Praze. V současné době je profesorkou na katedře veřejných financí Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze, kde garantuje program Zdanění a daňová politika. Od roku 1995 je rovněž daňovou poradkyní. Přednáší pro mnoho společností, institucí a vysokých škol. Svou bohatou pedagogickou erudici, praktické zkušenosti a dovednosti i teoretické znalosti zúročila zatím ve více než čtyřiceti učebnicích a knižních publikacích.

doc. Ing. Leoš Vítek, Ph.D.

doc. Ing. Leoš Vítek, Ph.D.

proděkan pro pedagogickou a studijní činnost
Fakulta financí a účetnictví VŠE v Praze

Absolvoval VŠE, obor Finance (1993), kde následně získal doktorát i habilitaci v oboru Finance. V letech 2014-2022 byl proděkanem pro výzkum a doktorské studium na téže fakultě. Dlouhodobě spolupracuje s orgány centrální státní správy v oblasti veřejných financí a daňové politiky (Ministerstvo financí ČR, Ministerstvo obchodu a průmyslu, Úřad vlády ČR). Od roku 2014 člen Vědecké rady FFÚ VŠE. Je autorem a spoluautorem víc jak  20 odborných monografií a 11 článků v časopisech z databází WoS a Scopus.

doc. Ing. Jaroslav Wagner, Ph.D.

doc. Ing. Jaroslav Wagner, Ph.D.

vedoucí katedry manažerského účetnictví
Fakulta financí a účetnictví VŠE v Praze

Vedoucí katedry manažerského účetnictví FFÚ VŠE (od září 2014). Absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze obor Účetnictví a finanční řízení podniku, kde následně získal doktorský a docentský titul. Jeho oborem je manažerské účetnictví, měření a řízení výkonnosti organizací a controlling. Je členem redakční rady Českého finančního a účetního časopisu. Je autorem a spoluautorem 4 monografií a učebnic, 11 článků v impaktovaných časopisech a několika desítek příspěvků v dalších odborných časopisech a konferenčních sbornících.

prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D.

prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D.

katedra bankovnictví a pojišťovnictví
Fakulta financí a účetnictví VŠE v Praze

Absolvoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v oboru Matematická analýza a titul Ph.D. v oboru Matematika získal v roce 1994 na Pennsylvania State University v USA. Po dvouletém postdoktorandském pobytu na University of California v Los Angeles působil v bankovní praxi na různých vedoucích pozicích manažera tržních a kreditních rizik. Po návratu na akademickou půdu na FFÚ VŠE se v roce 2011 habilitoval a v roce 2016 zde byl jmenován profesorem v oboru Finance. Je garantem magisterského oboru Finanční inženýrství od jeho založení v roce 2011, členem oborových rad doktorandského studia na MFF a FSV UK a od roku 2019 členem panelu GAČR P402 – „Ekonomické vědy, makroekonomie, mikroekonomie, ekonometrie, kvantitativní metody v ekonomii“. Je úspěšným řešitelem řady vědeckých projektů, autorem 2 zahraničních monografií, 21 článků evidovaných v databázích WoS/Scopus, a více než 45 dalších článků či kapitol v domácích či zahraničních odborných časopisech, monografiích a sbornících.

doc. Ing. Marcela Zárybnická Žárová, CSc.

doc. Ing. Marcela Zárybnická Žárová, CSc.

proděkanka pro zahraniční vztahy
Fakulta financí a účetnictví VŠE v Praze

Proděkanka pro zahraniční vztahy Fakulty financí a účetnictví od 2009 a statutární zástupce děkana v letech 2014-2022. Absolventka oboru účetnictví na VŠE v Praze, působí na katedře finančního účetnictví a auditing, nejprve jako odborná asistentka, od roku 2006 jako docentka. V letech 2000 – 2002 pracovala na Ministerstvu financí ČR jako zástupkyně ředitele odboru účetnictví a byla odpovědná za oblast účetnictví a auditu v ČR v přístupových jednání k EU. Od roku 1998 je členkou Evropské účetní asociace (EAA), v letech 2005-2017 byla zároveň členkou výboru pro řízení EAA kongresů a národní reprezentkou ČR v Radě EAA. Od roku 2002 zastupuje Fakultu financí a účetnictví VŠE v Praze v Národní účetní radě. Je garantkou magisterského programu „Finance and Accounting“, který je vyučován v angličtině. Přednáší anglickou účetní terminologii a specializuje se na regulaci finančního účetnictví v Evropě.

Externí členové Vědecké rady FFÚ VŠE v Praze (11 členů)

prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová

prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová

zástupce vedoucího katedry financí, ekonomka a vysokoškolská pedagožka
VŠB-TU Ostrava

Na Ekonomické fakultě VŠB – Technické univerzity v Ostravě absolvovala obor Ekonomika průmyslu (1982), od roku 1983 působila na fakultě jako odborná asistentka. Následovalo doktorské studium v oboru Podnikatelství a management (1998), potom se habilitovala v oboru Finance (2002) a v roce 2008 byla jmenována profesorkou pro obor Finance. Odborně se zaměřuje na problematiku finančního řízení firem, finančního rozhodování, analýzu finanční výkonnosti firem a odvětví, oceňování podniků, kalkulačních systémů a tvorby kalkulací, rozhodovacích metod pro účely řízení nákladů, reálných opcí.

prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc., DSc.

prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc., DSc.

vedoucí výzkumný pracovník
Institut ekonomických studií Fakulta sociálních věd – Univerzita Karlova

Profesorem ekonomie na Univerzitě Karlově v CERGE a vedoucím výzkumným pracovníkem Ekonomického institutu (EI) České akademie věd. Jeho výzkumné zájmy zahrnují aplikovanou ekonometrii, aplikované finance a podnikové finance, zatímco jeho výuka zahrnuje různé témata ze statistiky, ekonometrie a aplikované ekonomie. Profesor Hanousek publikoval v Journal of Economic Literature, Journal of Corporate Finance, Journal of Financial and Quantitative Analysis, Journal of Economic Perspectives, Review of International Economics, European Economic Review, Economics of Transition, Journal of Comparative Economics a v dalších odborných časopisech. Vyučoval na univerzitě v Pensylvánii, byl hostujícím profesorem a výzkumným pracovníkem na různých prestižních univerzitách, včetně Princetonské univerzity a Michiganské univerzity. Získal CSc. v oboru matematická statistika na Univerzitě Karlově a úspěšně ukončil vysokoškolské studium v teorii pravděpodobnosti z MFF UK.
prof. Ing. Roman Horváth, MA, Ph.D.

prof. Ing. Roman Horváth, MA, Ph.D.

prof. Ing. Roman Horváth, MA, Ph.D.

profesor
Institut ekonomických studií, Fakulta sociálních věd – Univerzita Karlova

Působil jako vedoucí oddělení výzkumu a poradce Bankovní rady České národní banky a jako prezident České společnosti ekonomické. Publikoval v řadě odborných časopisů včetně Journal of International Economics, IMF Economic Review, Journal of Money, Credit and Banking a World Bank Economic Review. Je šéfredaktorem Czech Journal of Economics and Finance a členem redakční rad Journal of Financial Stability a Open Economies Review. Působil jako konzultant řady různých institucí, včetně Evropského parlamentu (člen panelu měnových expertů Evropského parlamentu) a Světové banky.

prof. Ing. Evžen Kočenda, MA, Ph.D., DSc.

prof. Ing. Evžen Kočenda, MA, Ph.D., DSc.

vedoucí katedry financí a kapitálových trhů
Institut ekonomických studií, Fakulta sociálních věd – Univerzita Karlova<
/p>

Český ekonom a profesor, který patří mezi nejpublikovanější a nejcitovanější české odborníky v oborech ekonomie a finance. Ve své vědecké činnosti se zabývá mezinárodními financemi, ekonomickou transformací, evropskou integrací, výkonností a správou podniků. Působí jako co-editor v časopise Czech Journal of Economics and Finance; Associate Editor v Emerging Markets Finance and Trade. Je také členem ediční rady časopisů International Journal of Business Competition and Growth, Czech Economic Review, Eastern European Economics a Public Sector Economics.

doc. RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D.

doc. RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D.

vedoucí katedry pravděpodobnosti a matematické statistiky
Matematicko-fyzikální fakulta
Univerzita Karlova

Absolvoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy a Fakultu informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze. V roce 2014 se habilitoval na Matematicko-fyzikální fakultě, od roku 2016 je garantem bakalářského studijního programu Finanční matematika. V roce 2020 se stal vedoucím Katedry pravděpodobnosti a matematické statistiky na MFF UK. V letech 2013-2021 působil v panelech 402 a 403 GAČR, 2019-2021 i v oborové komisi společenských věd jako předseda panelu 403. V současnosti je prezidentem Českém společnosti pro operační výzkum a v období 2016-2022 byl dvakrát zvolen předsedou Evropské společnosti pro stochastickou optimalizaci. Je členem ediční rady časopisu Computational Management Science (Springer). Profesně působí v oblasti kvantitativních financí, ekonometrie a operačního výzkumu se zaměřením na optimální rozhodování za rizika a neurčitosti. Publikoval více než 70 článků v časopisech a sbornících konferencí indexovaných ve Web of Science.

Ing. Petr Kříž, FCCA

Ing. Petr Kříž, FCCA

Czech Regulatory & Policy Leader
PricewaterhouseCoopers

Petr Kříž je bývalým partnerem auditorské společnosti PricewaterhouseCoopers. Je absolventem obchodní fakulty VŠE v Praze a britského profesního vzdělávání ACCA. V PwC působí od roku 1991, partnerem je od roku 2003. Zaměřuje se na audity a poradenství pro banky a ostatní finanční instituce, oblasti metodiky účetnictví, regulace, veřejné politiky a makroekonomie. V roce 2022 zvolen jako místopředseda do Správní rady VŠE.

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.

česká ekonomka a vysokoškolská pedagožka
Mendelova univerzita v Brně

Danuše Nerudová je česká ekonomka a bývalá rektorka Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. Vystudovala na Mendelově univerzitě obor hospodářská politika a správa. Získala tituly Ing. a Ph.D. Později dosáhla i profesury. V roce 2018 se stala rektorkou Mendelovy univerzity. Byla první ženou na tomto postu a zároveň nejmladší rektorkou vůbec, proto bylo její jmenování považováno za přelomové a získalo velkou mediální pozornost. Ve vedení univerzity zůstala do roku 2022. Jako ekonomka se zabývá daňovým systémem. Byla také předsedkyní Komise pro spravedlivé důchody a v období pandemie Covidu-19 se podílela na iniciativě KoroNERV-20, která se zabývala řešeními ekonomických dopadů pandemie. Dalším z témat, kterým se dlouhodobě věnuje, je rovnoprávnost mužů a žen v ekonomickém i sociálním systému.

Ing. Pavel Racocha, MIA

Ing. Pavel Racocha, MIA

prezident
Rada pro veřejný dohled nad auditem

Vystudoval obor ekonomické informace a kontrola na Fakultě řízení Vysoké školy ekonomické v Praze a dále vystudoval na Columbia University v New Yorku mezinárodní vztahy a řízení hospodářských politik. Absolvoval řadu stáží v USA, Německu, Francii, Japonsku a v dalších zemích, na nichž se zaměřoval na problematiku bankovnictví, řízení rizik a bankovního dohledu. Je prezidentem Rady pro veřejný dohled nad auditem.

JUDr. PhDr. Karel Šimka, LL.M., Ph.D.

JUDr. PhDr. Karel Šimka, LL.M., Ph.D.

předseda Nejvyššího správního soudu

Vystudoval právo a politologii na univerzitách v Plzni, Praze a Passau. Již téměř dvě desetiletí je soudcem Nejvyššího správního soudu, na němž prošel většinu jeho specializovaných senátů. Od února 2022 je předsedou tohoto soudu. Zaměřuje se zejména na finanční právo (daně, dotace) a ekonomické regulace. Přednáší na vysokých školách i pro praxi a odborně publikuje, zejména v oborech daní, správního soudnictví, správního řízení, správního trestání, poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím či vztahu soukromého a veřejného práva. Absolvoval řadu stáží a studijních pobytů na zahraničních akademických a justičních institucích, například na švýcarském Spolkovém soudu či na německém Spolkovém správním soudu. Byl či je členem různých expertních skupin, například při ministerstvech spravedlnosti a financí či Akademii věd ČR. Působí v redakčních radách Bulletinu Komory daňových poradců ČR a časopisu Právní rádce a jako zkušební komisař Ministerstva spravedlnosti pro justiční a exekutorské zkoušky.

prof. Ing. Miloš Tumpach, Ph.D.

prof. Ing. Miloš Tumpach, Ph.D.

vedoucí katedry účtovníctva a auditorstva
Fakulta hospodárskej informatiky EU v Bratislavě 

Absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Bratislavě (obor Ekonomické informace a kontrola), na Ekonomické univerzitě v Bratislavě získal následně také docenturu a profesuru v odboru Účetnictví. Na Fakultě této univerzity působí od r. 2009 jako vedoucí Katedry účetnictví a auditingu, v současnosti působí také jako člen prezídia Slovenské komory certifikovaných účetních a předseda Výboru pro audit Bratislavy, hlavního města Slovenské republiky. Profesně se zaobírá mezinárodními standardami IFRS, forenzním účetnictvím a analýzou sentimentu ve finančních správách. Je autorem 3 monografií a 147 vědeckých článků a příspěvků na vědeckých konferencích.

Ing. Petr Zahradník, MSc.

Ing. Petr Zahradník, MSc.

ekonom České spořitelny a poradce prezidenta Hospodářské komory České republiky

Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze, obor Finance; Columbia University, obor Management hospodářské politiky; a Katholieke Universiteit Leuven, obor Evropská studia v ekonomii. Ekonom České spořitelny (s přestávkou od roku 2003) a člen Národní ekonomické rady vlády (v letech 2009 až 2014 a od roku 2022). V letech 2015 – 2020 byl členem Evropského hospodářského a sociálního výboru v Bruselu, v letech 2018 – 2020 byl členem Evropského statistického poradního výboru v Lucemburku. Byl též ředitelem kanceláře společnosti ČEZ v Bruselu, ředitelem EU Office České spořitelny a koordinátorem evropských aktivit Erste Group Bank, hlavním ekonomem a členem představenstva Conseq Finance. Intenzivně publikuje v domácích i zahraničních médiích a spolupracuje s akademickou sférou. Je členem ediční rady časopisu Politická ekonomie. V současnosti působí též jako poradce prezidenta Hospodářské komory České republiky, poradce ministra pro evropské záležitosti i jako člen Národní investiční rady.

Čestní členové Vědecké rady FFÚ VŠE v Praze (2 členky)

prof. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc.

prof. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc.

katedra měnové teorie a politiky
Fakulta financí a účetnictví VŠE v Praze

Ukončila studium na VŠE (Fakulta financí a úvěru) v roce 1963. Po ukončení studia pracovala ve Státní bance československé (do roku 1964), poté se vrátila na VŠE. Zde byla interní aspirantkou (1964–1968) a následně odbornou asistentkou na katedře financí a úvěrů. V letech 1990–1993 byla vedoucí katedry měnové politiky a v letech 1991–1993 proděkankou Fakulty financí a účetnictví pro zahraniční vztahy. V letech 1993–1999 byla prorektorkou VŠE pro zahraniční vztahy. V letech 2000 – 2006 byla devátou rektorkou VŠE. Její působení ve funkci rektorky je taktéž silně spojeno s internacionalizací školy – zasloužila se o podepsání spolupráce s mnoha zahraničními univerzitami a se zajištěním zázemí pro výměnné studenty v Praze.

prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc.

prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc.

katedra finančního účetnictví a auditingu
Fakulta financí a účetnictví VŠE v Praze

Absolventka Vysoké školy ekonomické v Praze. Na VŠE působí od roku 1968, od roku 1994 do roku 2006 jako vedoucí katedry finančního účetnictví a auditingu na fakultě Financí a účetnictví. Je obsahovým garantem řady kursů zajišťovaných katedrou, školitelkou doktorandů a členkou vědecké rady fakulty. Patří mezi zakládající členy Komory auditorů ČR a od jejího založení střídavě působila a stále působí ve vrcholových volených orgánech (výkonný výbor, zkouškový výbor). Je auditorkou a aktivně provozuje auditorskou praxi. V letech 2009 byla čtyři roky členskou presidia nově založené Rady pro veřejný dohled nad auditem (RVDA), stále je členkou výboru pro kontrolu vzdělávání a zkoušek auditorů této Rady. Veřejnosti je známa svými publikacemi a vzdělávací činností v oblasti účetnictví a auditu. Je členkou redakční rady časopisů Auditor, Daňový expert a Účetnictví.