Proděkan pro výzkum a doktorské studium

doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D.

proděkan pro výzkum a doktorské studium

Místnost: NB 141
Telefon: (+420) 224 095 xxx
E-mail: bruna@vse.cz

Vzdělání

 • 2009 Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta financí a účetnictví, habilitace v oboru Finance (doc.)
 • 2002 Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta financí a účetnictví, doktor v oboru Finance (Ph.D.)
 • 1997 Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta financí a účetnictví, inženýr v oboru Finance (Ing.), vedlejší specializace kvantitativní ekonomie

Zaměstnání

 • 2000 – současnost Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta financí a účetnictví, katedry měnové teorie a politiky – vedoucí katedry, docent, odborný asistent
 • 2012 – 2014 Vysoká škola obchodní v Praze, prorektor pro vědeckovýzkumnou činnost, rozvoj a inovace
 • 1997 – 2000 Česká špořitelna, a.s., útvar komerčního a investičního bankovnictví

Spolupráce s praxí (přehled partnerů)

 • Policie ČR – Národní centrála proti organizovanému zločinu, Advokátní kancelář Mgr. Smolena, Policie ČR – Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy (Odbor hospodářské kriminality), ČSOB, CESNET, z.s.p.o., T-Mobile Czech Republic, a.s., Deutsche Telekom, AG, TACOMA Consulting, a.s., TACOMA Auditing, a.s., KempHoogstad, s.r.o.

Pedagogická činnost (přehled předmětů)

 • Finanční stabilita, Mezinárodní finance, Mezinárodní finanční management, International corporate finance, International finance, International financial management, Peníze, banky a finanční trhy
 • Vysoká škola ekonomická v Praze, studijní programy na Fakultě financí a účetnictví, studijní programy na jiných fakultách (International Business – Central European Business Realities Program, CEMS, Central and East European Studies Program), ČVUT MUVS, Prague International Business School

Vědecko-výzkumná činnost

 • Projekty Grantové agentury České republiky (GAČR)
  Anticyklické politiky a vnější rovnováha v modelu cílování inflace (hlavní řešitel), DYME – Dynamické modely v ekonomii, Nestabilita finančních trhů a efektivnost jejich regulace, Inflace v malé otevřené ekonomice, její monetární a nemonetární činitelé, Reakční funkce centrální banky a vlády v procesu obnovování makroekonomické rovnováhy (simulační model malé otevřené ekonomiky) (člen řešitelského týmu)
 • Výzkumné záměry Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
  Rozvoj finanční a účetní teorie a její aplikace v praxi z interdisciplinárního hlediska (člen řešitelského týmu)
 • Projekty IGA VŠE
  Makrofinanční stabilita a finanční cyklus v zemích s negativní čistou investiční pozicí, Finanční a hospodářský cyklus, Dynamika cen finančních a ekonomický cyklus, Měnové a regulatorní aspekty nestability finančních trhů (hlavní řešitel)
 • Projekty IGA/A VŠE
  Effects of international capital flows: structural approach, Exploring the unconventional determinants of income and wealth inequality (mentor)

Publikační činnost za posledních pět let

 • KÁBRT, Tomáš, BRŮNA, Karel: Asymmetric effects of foreign capital on income inequality: The case of the Post-China 16 countries, Economic Analysis and Policy, roč. 76, 2022, s. 613-626
 • BONDARENKO, Mariia, BRŮNA, Karel. The Impact of FX Exposure on the Firm’s Stock Market Return. European Financial and Accounting Journal. 2021, roč. 16, č. 1, s. 45–70.
 • BRŮNA, Karel, MANDEL, Martin. Analýza vývoje čistých domácích a zahraničních aktiv bankovní soustavy (příklad České republiky v letech 1996-2017). Politická ekonomie. 2020, roč. 68, č. 5, s. 489–514.
 • BRŮNA, Karel, TRAN, Van Quang. The central banks‘ ability to control variability of money market interest rates: The case of inflation targeting countries. Journal of Economic Behavior & Organization. 2020, roč. 176, č. August, s. 384–402.
 • BRŮNA, Karel, BRADA, Jaroslav. Expertní stanovisko – Dodatek č. 1 k Expertnímu stanovisku Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze ze dne 12. června 2013 „Posouzení, zda před zářím 2008 bylo možné z veřejně dostupných informací dovodit, že islandské banky Kaupthing, Glitnir a Landsbanki jakožto emitenti dluhopisů nedostojí v důsledku uvalení tzv. moratoria svým závazkům z emitovaných dluhopisů“. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2019. 172 s.
 • BRŮNA, Karel, BLAHOVÁ, Naděžda. Constraints in the Supply of Credit in an Open Transition Economy under New Basel III Requirements: The Case of the Czech Republic. Eastern European Economics. 2019, roč. 57, č. 1, s. 70–85.
 • BRŮNA, Karel, TRAN, Van Quang. Inflation Targeting and Variability of Money Market Interest Rates Under a Zero Lower Bound. Finance a úvěr – Czech Journal of Economics and Finance [online]. 2018, roč. 68, č. 6, s. 519–536.
 • BLAHOVÁ, Naděžda, BRŮNA, Karel. Omezení nabídky úvěru solventní otevřené ekonomiky v rámci implementace kapitálových požadavků Basel III. Politická ekonomie. 2017, roč. 65, č. 2, s. 141–160.

Recenzní činnost

 • WoS a Scopus časopisy
  Applied Economics (Taylor and Francis Group), Applied Economics Letters (Taylor and Francis Group), Comparative Economic Studies (Palgrave Mcmillan), Czech Journal of Economics and Finance (Charles University), Eastern European Economics (Taylor and Francis Group), Economic Modelling (Elsevier), Economics of Transition (Wiley), Ekonomický časopis (Ekonomický ústav SAV), INQUIRY (Sage), Finance a úvěr (IES UK), International Economic Journal (Taylor and Francis Group), International Journal of Monetary Economics and Finance (Inderscience), International Journal of Trade and Global Markets (Inderscience), Journal of Banking and Finance (Elsevier), Journal of Economic Behavior and Organization (Elsevier), Journal of International Financial Markets, Institutions & Money (Elsevier), Journal of Public Affairs (Taylor and Francis Group), Politická ekonomie (University of Economics, Prague), Post-Communist Economies (Taylor and Francis Group), Prague Economic Papers (University of Economics, Prague), Statistika (ČSÚ)
 • Recenzované časopisy
  Český finanční a účetní časopis, European Financial and Accounting Journal, Acta Oeconomica Pragensia
 • Poskytovatelé grantů
  Grantová agentura ČR, Technologická agentura ČR, Grantová agentura Univerzity Karlovy
 • Recenzent kvalifikačních prací
  University of Stavanger, Norsko, Institut ekonomických studií, Univerzita Karlova, Vysoká škola báňská Ostrava, Česká republika

Další odborné aktivity

 • 2019 Hlavní organizátor 9th International Conference of the Financial Engineering and Banking Society. Praha, 30.05.2019 – 01.06.2019. Účastníků: 221, z toho zahraničních: 207)
 • 2018 – 2021 Člen Vědecké rady ESF Masarykovy univerzity
 • 2017 – 2021 Člen panelu 402 (GAČR)
 • 2016 – současnost Šéfredaktor Českého finančního a účetního časopisu
 • 2015 – současnost Člen Vědecké rady Fakulty financí a účetnictví VŠE
 • 2014 – současnost Člen ediční rady European Financial and Accounting Journal
 • 2009 – 2014 Člen (od roku 2012 tajemník) Akademického senátu FFÚ VŠE Praha
 • 2013 – současnost Respondent CESifo World Economic Survey
Proděkan pro výzkum a doktorské studium