Oceňování podniku a jeho majetku (1OC)

Garant:

prof. Ing. Miloš  Mařík, CSc.

katedra financí a oceňování podniku


Charakteristika vedlejší specializace

Studium vedlejší specializace poskytne studentům možnost získat znalosti a základní dovednosti potřebné pro praxi oceňování podniků včetně schopnosti komunikovat se specialisty pro oceňování hlavních složek majetku podniku. Studenti si zároveň prohloubí znalosti z oblasti marketingu, účetnictví, podnikových financí a dalších podnikohospodářských disciplín. Vnitřní struktura specializace navazuje na dobré zkušenosti z kursů, které pořádá Institut oceňování majetku při VŠE pro zájemce o činnost znalců a odhadců zaměřených na oceňování podniku. Vzdělání takovéhoto typu je jednou z podmínek pro získání vázané živnosti odhadce pro oceňování podniku a pro získání certifikátu odhadce podniku v oboru oceňování podniku, který na základě akreditovaného systému zkoušek vydává např. Česká komora odhadců majetku a Institut oceňování majetku při VŠE. Absolventi této specializace budou mít tedy nezbytné ucelené teoretické znalosti potřebné k oceňování podniků, které je možno později uplatnit jak v běžné praxi podnikových ekonomů a v investičním bankovnictví, tak také v samostatné profesi znalců a odhadců majetku specializovaných na oceňování podniku.

Podmínky vstupu do vedlejší specializace:

Vedlejší specializace je určena studentům všech fakult s výjimkou studentů hlavní specializace Finance a oceňování podniku.

Kapacita na semestr: 70 studentů


Povinné předměty 21 kreditů:

Ident

Název předmětu

ECTS

hodin týdně

1FP403

Oceňování nemovitostí

6

4

1FP405

Základy oceňování podniku *)

6

4

1FP412

Oceňování podniku II

6

4

1FP413

Praktika z oceňování podniku

3

2

 

Volitelné předměty – 9 kreditů viz aktuální nabídka v InSIS.

Souborná zkouška

Souborná zkouška zahrnuje povinné předměty vedlejší specializace. Má písemnou a ústní část. Písemný test obsahuje 1 až 2 příklady (podle rozsahu) a 8 otevřených otázek, ústní část má formu rozpravy nad testem a doplňkových ústních otázek. Podmínkou pro skládání souborné zkoušky z vedlejší specializace je získání všech kreditů ve struktuře předepsané pro vedlejší specializaci.

*) Předmět si nezapisují studenti, kteří absolvovali předmět 1FP305. Místo 1FP405 si zapíší volitelné předměty ve stejném rozsahu.