Přijímací řízení do navazujícího magisterského studia

Jak na to?

 1. Vyber si studijní program, který tě zajímá

 2. Podej si přihlášku

 3. Zjisti, zda budeš skládat přijímací zkoušky

 4. Zapiš se do studia

Důležité termíny

26. 1. 2023 Den otevřených dveří na Fakultě financí a účetnictví
30. 4. 2023 Uzávěrka přihlášek
19. 6. 2023 Přijímací zkouška formou testu z ekonomie a testu z odborného předmětu
18. 9. 2023 Začátek výuky zimního semestru akademického roku 2023/2024

Informace pro uchazeče

Podání přihlášky

Přihlášku k přijímacím zkouškám je možno podat pouze elektronickou formou. Elektronická přihláška k navazujícímu magisterskému studiu se podává zde.

Podání elektronické přihlášky a zaplacení poplatku nejpozději do: 30. 4. 2023.

Na Fakultu financí a účetnictví je možné podat pouze jednu samostatnou přihlášku s  uvedením maximálně dvou studijních programů fakulty. Pokud má uchazeč zájem o volbu druhého programu, musí tuto volbu provést do zaplacení poplatku za přijímací řízení (po zaplacení poplatku dojde k převzetí přihlášky na studijním oddělení fakulty a změny přihlášky dále nejsou již relevantní, i když jejich provedení InSIS z pohledu studenta umožní, již se do evidence přihlášek nepřevezmou). Volba třetího programu v přihlášce není možná a bude z přihlášky smazána.

Volba programů jiných fakult VŠE je na této přihlášce nepřípustná, pokud bude přihláška obsahovat program z jiné fakulty VŠE, nebude přijata.

Podrobnější návod k postupu podávání elektronické přihlášky pro studenty, kteří neabsolvovali bakalářské studium na VŠE, najdete zde.

V případě, že uchazeč z nějakého důvodu podá druhou přihlášku, nebude tato přihláška přijata, dojde k jejímu zrušení (přijata bude ta přihláška, kterou uchazeč podal jako první v pořadí).

Poplatek za přijímací řízení

Po odeslání elektronické přihlášky obdrží uchazeč (na emailovou adresu, kterou uvede v přihlášce) číslo účtu a variabilní symbol, který uvede na příkazu k úhradě (poštovní složence) při platbě poplatku za přijímací řízení. Platby v hotovosti VŠE nepřijímá.

Poplatek za přijímací řízení činí 880,- Kč. Platí se za jednu kompletně vyplněnou přihlášku.

Při platbě poplatku ze zahraničí uvádějte variabilní symbol také do oddílu „Informace pro příjemce“.

Poplatek za přijímací řízení se v žádném případě nevrací.

Uzavření přihlášky

Uchazeč je považován za přihlášeného v okamžiku, kdy kompletně vyplní elektronickou přihlášku a na uvedený účet školy  je připsána předepsaná částka poplatku zaslaná s příslušným variabilním symbolem. Bude-li poukázaná částka nižší, nebude uchazeč zařazen mezi přihlášené studenty. Po úhradě poplatku za přijímací řízení dojde k převzetí přihlášky studijním oddělením fakulty a již ji není možno dále měnit.

Pozvánka k přijímacímu řízení

Pozvánka k přijímací zkoušce (informace o termínu, čase a místě přijímací zkoušky) bude zaslána uchazečům pouze elektronicky na emailovou adresu uvedenou v přihlášce nejpozději jeden měsíc před konáním přijímacích zkoušek.

Uchazečům přihlášeným do magisterských studijních programů Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze pro akademický rok 2023/2024, kteří jsou absolventy bakalářského studia na FFÚ, může děkan fakulty prominout písemný test na základě jimi dosaženého studijního průměru. Informaci o prominutí přijímací zkoušky obdrží uchazeči v průběhu května 2023 na email, který uvedli ve své přihlášce.

Absolventi FFÚ nepřijatí na základě studijního průměru a absolventi bakalářských programů ostatních fakult VŠE a jiných vysokých škol skládají přijímací test z ekonomie a odborného předmětu.

Datum a místo konání přijímací zkoušky: pondělí 19. 6. 2023  na VŠE v Praze – areál Žižkov. Přesný čas bude uveden v pozvánce, která bude zaslána uchazečům na email.

Obsah přijímací zkoušky

Přijímací zkouška  je rozdělena na dvě části:

 • test z ekonomie  s maximálním počtem dosažených bodů 100, čas určený k vypracování testu je 45 minut,
 • test z odborného předmětu s maximálním počtem dosažených bodů 100, čas určený k vypracování testu je 60 minut.

K úspěšnému složení zkoušky doporučujeme prostudovat:

a) Test z ekonomie:

b) Test z odborného předmětu:

Podrobné informace a pozvánky ke zkoušce jsou zasílány uchazečům na e-mailové adresy, které uvedli ve své přihlášce ke studiu.

Vyhlášení výsledků lze očekávat den následující po přijímací zkoušce.

Přijímací zkouška do navazujícího magisterského studia se skládá z testu z ekonomie a z testu z odborného předmětu. Oba testy jsou společné pro všechny studijní programy navazujícího magisterského studia a nejsou tedy diferencovány podle jednotlivých programů, do nichž se uchazeči o studium hlásí. V přihlášce studenti mohou zvolit až dva studijní programy navazujícího magisterského studia (první preferovaný program a druhý alternativní program).

Kritéria rozhodování o přijetí

Při stanovení pořadí uchazečů je postupováno následujícím způsobem:

 • o přijetí rozhodne pořadí uchazečů stanovené na základě součtu bodů dosažených v testech z ekonomie a odborného předmětu
 • pokud uchazeč nedosáhne počet bodů potřebný k přijetí na první program, je automaticky zařazen do pořadí uchazečů na program, který uvedl v přihlášce na druhém místě (to znamená, že v pořadí uchazečů přeskočí případné uchazeče, kteří uvedli tento program na prvním místě, ale dosáhli nižšího počtu bodů)
 • pokud nebude uchazeč přijat a podá odvolání, může být v odvolacím řízení přijat na jakýkoliv studijní program, který uvede ve svém odvolání, opět na základě výsledků dvou absolvovaných testů.

Dosažený počet bodů uchazeč zjistí v InSIS po absolvování přijímací zkoušky.

Po rozhodnutí o přijetí ke studiu se musí uchazeč zapsat do studia, což je nutná podmínka k zahájení studia a není možné ji jakkoliv nahradit nebo opomenout.

Rozhodnutí o přijetí

 • Písemné rozhodnutí o přijetí nalezne uchazeč v Úložišti dokumentů v InSIS, a to po zápisu do studia, který je nutnou další podmínkou přijetí ke studiu.

Rozhodnutí o nepřijetí

 • Rozhodnutí o nepřijetí obdrží každý uchazeč poštou nejpozději do 31. 7. 2023. Po obdržení rozhodnutí o nepřijetí ke studiu může uchazeč podat k rukám děkana fakulty odvolání proti tomuto rozhodnutí.

Přezkumné řízení se týká jen uchazečů nepřijatých ke studiu a začíná podáním odvolání nepřijatého uchazeče.

V rámci tohoto řízení:

 • může děkan fakulty změnit rozhodnutí o nepřijetí ke studiu a dodatečně přijmout uchazeče na studijní programy, u kterých počet zapsaných studentů nedosáhne kvóty stanovené fakultou. Podmínkou je složení přijímací zkoušky a podání žádosti o přezkoumání rozhodnutí do 30 dnů po obdržení „Rozhodnutí o nepřijetí“.
 • může rektor VŠE v Praze podle zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění, vyhovět žádosti  o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pouze v případě, že rozhodnutí děkana fakulty bylo vydáno v rozporu se zákonem, vnitřními předpisy VŠE či podmínkami přijímacího řízení na dané fakultě včetně případu, kdy by při vyhodnocování testu došlo k technické chybě
 • žádost o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí ke studiu lze podat až po té, co uchazeč obdrží poštou písemné rozhodnutí o nepřijetí ke studiu
 • o výsledku přezkumného řízení budou uchazeči vyrozuměni dopisem děkana fakulty, respektive rektora VŠE v Praze

Žádost o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí je třeba zaslat na adresu: 

Bc. Simona Korousová
Studijní oddělení Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze
nám. Winstona Churchilla 4
130 67 Praha 3 – Žižkov

Informace o tom, jak požádat o posouzení vzdělání v zahraničí, naleznete zde.

Provedení zápisu do studia

Zápis uchazečů do studia je právním úkonem, který je nutnou podmínkou k přijetí uchazeče do studia a nelze jej opomenout nebo jakkoliv nahradit.

Zápis do studia provedou uchazeči o studium online formou ve Studijním informačním systému (InSIS) – v oddílu Návratka k přihlášce ke studiu na VŠE po obdržení informace o přijetí ke studiu, ve lhůtě stanovené děkanem fakulty. K zápisu do studia budou přijatí uchazeči vyzváni automaticky rozesílaným e-mailem z InSIS, ve kterém budou uvedeny i potřebné další údaje. O lhůtě provedení zápisu budou všichni přijatí uchazeči o studium informováni e-mailem. Součástí online zápisu do studia je  v rámci InSIS i udělení souhlasu s Imatrikulačním slibem.

Podrobné informace k provedení zápisu do studia včetně lhůty pro jeho provedení i důležité informace o začátku studia obdrží všichni přijatí uchazeči  e-mailem z adresy prijimacky.FFU@vse.cz .

Veškeré zprávy týkající se přijímacího řízení  budou doručovány na e-mailové adresy, které uvedli uchazeči ve své přihlášce ke studiu.

Dokumenty potřebné k přijetí do studia

Nezbytnou podmínku k přijetí do studia je doložení úspěšného ukončení bakalářského vzdělání.

Pokud uchazeč studoval v České nebo Slovenské republice:

doloží bakalářský diplom nebo

doloží potvrzení o vykonání státní bakalářské zkoušky (včetně obhajoby bakalářské práce)  v případě, že  dosud neobdržel diplom  (po vydání diplomu je povinen odevzdat jeho úředně ověřenou kopii na studijním oddělení);

Pokud uchazeč studoval v zahraničí (kromě Slovenské republiky):

doloží nostrifikaci bakalářského vzdělání. dle § 89, 90 a 106 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách. O  nostrifikaci bakalářského vzdělání je možno požádat na a VŠE, bakalářské vzdělání již v tomto případě dokládat uchazeči touto cestou nemusí.

Bakalářské vzdělání je třeba doložit do 25. června 2023. Uchazeči, kteří budou končit bakalářské studium až v září 2023, budou o této skutečnosti informovat do 25. června 2023 e-mailem studijní referentku paní Simonu Korousovou (simona.korousova@vse.cz) a doloží výše uvedené dokumenty po ukončení bakalářského studia v prvních dvou týdnech měsíce září.

Jak dokumenty odevzdat

Výše uvedené dokumenty v elektronické podobě (bakalářský diplom, potvrzení o ukončení bakalářského studia či nostrifikaci bakalářského vzdělání) vloží uchazeči před zápisem do studia do své přihlášky – sekce „Dokumenty“ – podrobné informace o převedení dokumentů do elektronické podoby (konverze) naleznete zde.  Konverzi dokumentů z listinné do elektronické podoby je třeba provést prostřednictvím služby Czech POINT. Studijním oddělením bude akceptován pouze konvertovaný dokument (včetně ověřovací doložky).

Bakalářský diplom či potvrzení o ukončení bakalářského studia nemusí dokládat absolventi bakalářského studia na FFÚ VŠE. Absolventi ostatních fakult VŠE doloží potvrzení o ukončení studia s digitálním podpisem, které si mohou vygenerovat v aplikaci InSIS. Tento dokument již není třeba převádět do konverze.

V případě dotazů týkajících se přijímacího řízení kontaktujte studijní referentku odpovědnou za přijímací řízení do navazujícího magisterského studia paní Simonu Korousovou: