Přijímací řízení do navazujícího magisterského studia

Jak na to?

 1. Vyber si studijní program, který tě zajímá

 2. Podej si přihlášku

 3. Zjisti, zda budeš skládat přijímací zkoušky

 4. Zapiš se do studia

Důležité termíny

22. 11. 2023 Studuj jeden den na FFÚ
1. 12. 2023 Zahájení přihlašování
19. 12. 2023 Den otevřených dveří VŠE
25. 1. 2024 Den otevřených dveří FFÚ
20. 3. 2024 Studuj jeden den na FFÚ
30. 4. 2024 Uzávěrka přihlášek
18. 6. 2024 Přijímací zkoušky a testy
16. 9. 2024
Začátek výuky

Informace pro uchazeče

Podání přihlášky

 • Do 30. 4. je nutné podat e-přihlášku (návod zde) a zaplatit poplatek.
 • Je nutné uvést e-mail, který bude funkční nejméně do konce srpna.
 • Na FFÚ lze podat pouze jednu přihlášku, do které lze uvést až dva studijní programy fakulty. Při podání více než jedné přihlášky na FFÚ budou všechny ostatní zrušeny; přijata bude přihláška, která je podána jako první v pořadí. Volbu 2. programu (doporučujeme kvůli případnému odvolání) proveďte před zaplacením poplatku. Po zaplacení poplatku je změna volby 2. programu možná pouze se současným oznámením na simona.korousova@vse.cz. Volba 3. programu v přihlášce není možná.
 • Nabízené studijní programy: N-BP Bankovnictví a pojišťovnictví, N-DP Zdanění a daňová politika, N-FG Finanční inženýrství, N-FI Finance, N-FO Finance a oceňování podniku, N-FS Forenzní služby, N-FT Fintech, N-UC Účetnictví a finanční řízení podniku, N-UP Učitelství ekonomických předmětů pro střední školy.
 • Volba programů jiných fakult VŠE je na této přihlášce nepřípustná.
 • Po kompletním vyplnění e-přihlášky a připsání celého poplatku  na účet školy je přihláška převzata resp. uzavřena a již ji není možné měnit.

Poplatek za přijímací řízení

 • Poplatek činí 930 Kč za jednu přihlášku. Po odeslání e-přihlášky lze platbu provést platební kartou nebo převodem s využitím QR kódu. Platba pomocí QR kódu není okamžitá a její zpracování může trvat několik dní, proveďte prosím platbu včas.
 • Pokud uchazeč zadává příkaz k úhradě, musí uvést také variabilní symbol, který mu byl zaslán na e-mail. Při platbě poplatku ze zahraničí uvádějte variabilní symbol a jméno a příjmení uchazeče také do oddílu „Informace pro příjemce“.
 • Bude-li poukázaná částka nižší, nebude uchazeč zařazen mezi přihlášené studenty. Poplatek za přijímací řízení se nevrací. Platby v hotovosti nebo poštovní poukázkou nejsou možné.
 • Pozvánka na přijímací zkoušku (datum, čas a místo skládání) bude uchazečům zaslána pouze elektronicky do Úložiště dokumentů v elektronické přihlášce nejpozději jeden měsíc před konáním přijímací zkoušky, a to po předchozím upozornění e-mailem.

Povinnost skládání přijímací zkoušky

Uchazeči, kterým není prominuto skládání přijímací zkoušky, musí složit přijímací test z ekonomie a odborných předmětů. Testy jsou v českém jazyce, cizinci neskládají test z českého jazyka.

1. Děkan promine skládání přijímací zkoušky uchazečům, kteří podali přihlášku do navazujícího magisterského studia FFÚ a:

a) úspěšně ukončili bakalářský studijní program na FFÚ, a zároveň

b) dosáhli průměrného prospěchu z povinných studijních povinností v bakalářském studijním programu postačujícího k prominutí přijímací zkoušky; hranici pro prominutí stanoví děkan pro každý rok přijímacího řízení.

Informaci o prominutí přijímací zkoušky obdrží uchazeči v průběhu května na e-mail, který uvedli v přihlášce.

2. Uchazeči, kterým nebude skládání přijímací zkoušky prominuto, budou skládat přijímací zkoušku formou testů z ekonomie a odborných předmětů.

Hodnocení přijímací zkoušky z ekonomie a odborných předmětů

 • O přijetí rozhodne pořadí uchazečů stanovené na základě součtu bodů dosažených v testech z ekonomie a odborných předmětů.
 • Při stanovení pořadí uchazečů je postupováno tak, že pokud uchazeč nedosáhne počet bodů potřebný k přijetí na první program, je automaticky zařazen do pořadí uchazečů na program, který uvedl na druhém místě (v pořadí uchazečů přeskočí případné uchazeče, kteří uvedli tento program na prvním místě, ale dosáhli nižšího počtu bodů).
 • Dosažený počet bodů a výsledek (ne)přijetí bude po zadání rodného čísla dostupný zde. Cizinci mají rodné číslo uvedeno v elektronické přihlášce.

Rozhodnutí o přijetí

 • Pokud uchazeč u přijímacích zkoušek dosáhne bodové hranice pro přijetí (nebo mu jsou přijímací zkoušky prominuty), bude přijat ke studiu.
 • Podmínkou přijetí ke studiu je uchazečovo elektronické potvrzení zájmu o studium včetně imatrikulačního slibu. Musí také doložit úspěšně ukončené alespoň bakalářské studium. Po splnění těchto podmínek obdrží  Rozhodnutí o přijetí ke studiu, které nalezne v Úložišti dokumentů v InSIS.

Rozhodnutí o nepřijetí

 • Pokud uchazeč nesplní podmínky pro přijetí, obdrží „Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu“ do konce června 2024. Po obdržení „Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu“ může uchazeč podat odvolání.

Datum a místo konání přijímací zkoušky: úterý 18. 6. 2024 na VŠE v Praze – areál Žižkov. Přesný čas a podrobné informace budou uvedeny v pozvánce zaslané uchazečům e-mailem.

Přijímací zkouška obsahuje:

 • test z ekonomie s max. počtem dosažitelných bodů 100, čas na vypracování je 45 minut.
 • test z odborných předmětů s max. počtem dosažitelných bodů 100, čas na vypracování je 60 minut.

K úspěšnému složení zkoušky doporučujeme prostudovat:

a) Test z ekonomie:

b) Test z odborných předmětů:

 • Po obdržení „Rozhodnutí o nepřijetí“ může uchazeč, který skládal přijímací zkoušku, podat do 30 dnů odvolání výhradně v Kontaktním centru e-přihlášky.
 • Uchazeč v odvolání uvede pořadí jednotlivých programů, v jakém preferuje své přijetí ke studiu. Na základě odvolání může děkan změnit své rozhodnutí a přijmout uchazeče na studijní program, pokud je na něm volná kapacita.
 • Podmínkou odvolání je doložení řádného ukončení nejméně bakalářského studijního programu vložením příslušného dokladu v konverzi (resp. jeho nostrifikace, v případě studia v zahraničí, kromě Slovenské republiky) do InSIS, do sekce „Dokumenty“ přihlášky. V případě, že uchazeč bude mít vysvědčení/nostrifikaci k dispozici až později, tuto skutečnost uvede v odvolání v poli „Zdůvodnění odvolání“. Absolventi bakalářských studijních programů FFÚ příslušný doklad nemusí doložit.
 • O výsledku odvolání budou uchazeči vyrozuměni Rozhodnutím děkana v InSIS v sekci „Výsledky přijímací zkoušky“ nebo Rozhodnutím rektora.
 • Zápis do studia pro uchazeče přijaté na základě odvolání se bude konat v srpnu, termín bude upřesněn (informace: Simona Korousová).
 • Rektor může odvolání proti „Rozhodnutí o nepřijetí“ vyhovět pouze v případě porušení předpisů či podmínek přijímacího řízení.

Informace o žádostech o posouzení zahraničního vzdělání pro účely přijímacího řízení na VŠE v Praze naleznete zde.

Podmínkou zápisu do studia je mimo složení (nebo prominutí) přijímacích zkoušek také:

 • potvrzení zájmu o studium a imatrikulační slib: na základě výzvy zaslané e-mailem provedou uchazeči online  v InSIS, v oddílu Návratka k přihlášce ke studiu na VŠE. Podrobné informace včetně časových termínů a informací k začátku studia obdrží přijatí uchazeči e-mailem z adresy prijimacky.FFU@vse.cz
 • doložení úspěšného ukončení nejméně bakalářského vzdělání
  • pokud uchazeč studoval v ČR nebo SR
   • doloží bakalářský diplom, nebo
   • doloží potvrzení o vykonání státní bakalářské zkoušky (včetně obhajoby bakalářské práce) v případě, že dosud neobdržel diplom (po vydání diplomu je povinen odevzdat jeho úředně ověřenou kopii na studijním oddělení)
  • pokud studovali v zahraničí (kromě SR)
   • nostrifikací bakalářského nebo vyššího vzdělání, udělenou MŠMT, nebo
   • interní nostrifikací, kdy mohou VŠE požádat o nostrifikaci svého bakalářského nebo vyššího vzdělání (pokud interní nostrifikaci VŠE provede, fakultě ji uchazeč následně dokládat nemusí)
 • Požadované dokumenty nahrají uchazeči do přihlášky v InSIS (do sekce „Dokumenty“), jakmile je budou mít k dispozici, nejpozději však do 24. 6. 2024. V této přihlášce v InSIS bude akceptován pouze konvertovaný dokument (včetně ověřovací doložky). Konverzi z listinné do elektronické podoby je třeba provést prostřednictvím služby Czech POINT. Bližší informace o přiložení dokumentu naleznete zde. Do přihlášky se vkládá stažený PDF soubor, nikoliv odkaz do Úschovny.
 • Požadované dokumenty (bakalářský diplom či potvrzení o ukončení bakalářského studia) nemusí dokládat absolventi bakalářského studia na FFÚ VŠE. Absolventi ostatních fakult VŠE vloží do své přihlášky potvrzení o ukončení studia s digitálním podpisem, které si mohou vygenerovat v InSIS. Dokument není třeba konvertovat.
 • Zápis do studia provádí fakulta elektronicky, neprobíhá prezenční formou na VŠE.
 • Uchazeči, kteří ukončí bakalářské studium až v září 2024, o tom informují do 24. 6. 2024 e-mailem Simonu Korousovou, simona.korousova@vse.cz, a doloží výše uvedené dokumenty nejpozději do 9. 9. 2024.

VŠE nabízí ubytovací kapacity v areálech Jižní město, Jarov a Rooseveltova.

Studenti nastupující do prvního ročníku mohou následující den po zápisu do studia podávat žádost o ubytování v systému ISKAM.

Více informací a návod na práci se systémem najdete v manuálu pro první ročníky.

Dotazy na přijímací řízení směřujte na paní Simonu Korousovou: